Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 8.11.2010, har vicetalman Gun-Mari Lindholm, understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse: ”Att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen reviderar socialvårdslagen så att den är anpassad till åländska förhållanden inom äldreomsorgen.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja; de som för vicetalman Gun-Mari Lindholms förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstning

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Talmannen konstaterar majoritet för ja. Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.

   Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.