Första behandling

Yrkesförarkompetens LF 40/2019-2020

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:09

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ändras med beaktande av ändringar i den Europeiska unionens regelverk.

  Utskottet konstaterar att lagförslaget, som utgör en implementering av EU:s yrkeskompetensdirektiv, inte i sak medför några större förändringar i fråga om kravet på yrkeskompetens. Det totala timantalet i utbildningen förblir till exempel detsamma men däremot kan användningen av digital teknik göra det enklare för kursdeltagare och arrangörer att genomföra utbildningen.

  Tillämpningen av undantagen från lagens allmänna förarkrav kan enligt vad utskottet fått erfara, i någon mån förorsaka problem. Lagen talar t.ex. om huvudsaklig sysselsättning vilket enligt direktivet betyder cirka 30 procent, något som är svårt att föra i bevis eftersom det inte framgår av något register. Utskottet sätter här sin förhoppning till att vägledning kan sökas i tillämpningen i omkringliggande regioner.

  Utskottet konstaterar vidare att landskapsregeringen är den myndighet som godkänner utbildningsarrangörerna för den grundutbildning som avses i 13 § och det finns för närvarande tre godkända arrangörer av fortbildning på Åland. Landskapsregeringen godkänner även fortbildning som anordnats av sådana utbildningsarrangörer i riket som godkänts av Traficom, men godkännandet är inte ömsesidigt.

  Utskottet har i ärendet hört minister Annika Hambrudd, specialsakkunniga Bodil Regårdh, lagberedaren Olle Ekström och överkommissarie Benjamin Fellman.

  Talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget efter en mindre teknisk ändring av ingressen.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.