Yrvaken klimatpolitik

Skriftlig fråga SF 10/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar på vilket sätt landskapsregeringen avser förstärka klimatpolitiken såväl generellt som sektorsvis för att nå det uppsatta reduktionsmålet om 80 procent för 2030 och målet om klimatneutralitet för 2035?

Åtgärder