ÄRENDEN

201 - 300 av totalt 3 849 ärenden

Ärende-nr. Titel
S 3/2018-2019 Upphandlingen av elhybridfärja
BF 4/2018-2019 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019
RP 9/2018-2019 Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av det enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 8/2018-2019 Godkännande av statsrådets förordning om protokollen till Världspostkonventionen
MOT 9/2018-2019 Rädda det åländska fisket
MOT 8/2018-2019 Skärpta regler gällande sexualbrott
LF 30/2018-2019 Revidering av ÅMHM:s organisation
LF 29/2018-2019 Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
LF 28/2018-2019 Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola
SF 4/2018-2019 Ett anständigt djurskydd
LM 4/2018-2019 Möjliggörande av kommunala samgåenden
S 2/2018-2019 Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet
LF 27/2018-2019 Äldrelag för Åland
LF 26/2018-2019 Ledningsfunktionen för den allmänna förvaltningen
F 3/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
RS 2/2018-2019 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018
BM 70/2018-2019 Strykning av kommunalt processtöd
BM 69/2018-2019 Utebliven investering i tandvårdsbil
BM 68/2018-2019 Förstärkta åtgärder för ensamförsörjare
SF 3/2018-2019 Kraven på kompensationsåtgärder för svenskutbildade lärare
SF 2/2018-2019 Studiematerial på svenska inom socialvården
LF 25/2018-2019 Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
AM 2/2018-2019 En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 24/2018-2019 En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
BF 3/2018-2019 Förslag till första tilläggsbudget för år 2019
LF 23/2018-2019 Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar
MOT 7/2018-2019 Ändring av Plan- och bygglagen
LF 22/2018-2019 Yrkesutbildade personer inom socialvården
LF 21/2018-2019 Ny landskapslagstiftning om socialvård
MOT 6/2018-2019 Bristande djurskydd
MOT 5/2018-2019 Ny narkotikapolitik
LF 20/2018-2019 Klienthandlingar inom socialvården
LF 19/2018-2019 Medieavgift och finansiering av public service
LF 18/2018-2019 Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag
LF 17/2018-2019 Stöd till kommunernas it-samordning
LF 16/2018-2019 Fördelning av kompensation till kommunerna 2019
RS 1/2018-2019 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
LF 15/2018-2019 Gasanordningar
MOT 4/2018-2019 En analys av utvecklingen av exporten och dess kostnader
SF 1/2018-2019 Nya hot mot åländsk handel
LF 14/2018-2019 Avbytarlagstiftning
DEB 1/2018-2019 Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
RB 2/2018-2019 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018
LF 13/2018-2019 Fiskereglering
MOT 3/2018-2019 Slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen
FUR 2/2018-2019 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2018
FUR 1/2018-2019 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2017
LF 12/2018-2019 Produktionsstöd för el
LF 11/2018-2019 Införandet av ITS-direktivet
F 2/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
RP 7/2018-2019 Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RB 1/2018-2019 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018
RP 6/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
RP 5/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
LF 10/2018-2019 Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården
LM 3/2018-2019 Ersättningar för olägenheter vid elavbrott
M 1/2018-2019 Landskapsregeringens externpolitik
LU 1/2018-2019 Lantrådets upplysning
F 1/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
MI 1/2018-2019 Tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland
BF 2/2018-2019 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018
LF 9/2018-2019 Blankettlag om dataskydd
AM 1/2018-2019 Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag
LM 2/2018-2019 Direktval av lantrådet
LF 8/2018-2019 Kollektivtrafiktjänster
RP 4/2018-2019 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
RP 3/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
LF 7/2018-2019 Utsläppstak
LF 6/2018-2019 Utvidgad skyddsjakt
LF 5/2018-2019 Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget
S 1/2018-2019 Varutransporter till skärgården
LF 4/2018-2019 Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan
MOT 2/2018-2019 Bomarsundsbron öppningsbar
LM 1/2018-2019 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
BM 9/2018-2019 Flyktinghjälp
BM 8/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning (RF)
BM 7/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning (RF)
BM 67/2018-2019 Långsiktigt stöd till jordbruken
BM 66/2018-2019 Att värna den fria konkurrensen på IT-marknaden
BM 65/2018-2019 Att rädda Torpfjärden
BM 64/2018-2019 Utveckling och förädling av åländskt biobränsle
BM 63/2018-2019 Satsningar på naturturism och vandringsleder
BM 62/2018-2019 Gällande att slopa planerna på anskaffning av tandvårdsbil
BM 61/2018-2019 Skattelättnader för ekonomiskt utsatta äldre kvinnor
BM 60/2018-2019 Matbankens långsiktiga verksamhetsförutsättningar
BM 6/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning (RF)
BM 59/2018-2019 Stöd för förverkligande av kommunernas socialtjänst
BM 58/2018-2019 Ökade resurser till NPF-barn
BM 57/2018-2019 Svenskspråkigt barnskydd
BM 56/2018-2019 Att fånga upp barn och unga i utanförskap
BM 55/2018-2019 Satsningar på skolcoacher
BM 54/2018-2019 Föräldraringar för ett gott föräldraskap
BM 53/2018-2019 Lyft för ekonomiskt utsatt barnfamiljer
BM 52/2018-2019 Generellt företräde för barnkonventionen i åländsk lagstiftning
BM 51/2018-2019 Åländska böter till Ålandskassan
BM 50/2018-2019 Slopande av politiska jippon
BM 5/2018-2019 Landskapsandelar och stöd till kommunerna
BM 49/2018-2019 Informationsinsamling av Finlands bristande hantering av språkliga rättigheter
BM 48/2018-2019 Verkställande och tidigare parlamentariska förslag om näringsrätt och jordförvärv
BM 47/2018-2019 Stärk kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten