ÄRENDEN

201 - 300 av totalt 4 070 ärenden

Ärende-nr. Titel
M 5/2020-2021 Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland
MI 1/2020-2021 Fyrverkerierna måste begränsas
MY 2/2020-2021 Misstroendeyrkande
LF 28/2020-2021 Fartygsavfall
TMK 2/2020-2021 Stadgeändring Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond
LF 27/2020-2021 Upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar
LF 26/2020-2021 Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor
LF 25/2020-2021 Teknisk ändring i blankettlagen om privat social service
LF 24/2020-2021 Höjda landskapsandelar för 2021
LF 23/2020-2021 Individuella vattenmätare i hyreshus
LF 22/2020-2021 Ny blankettlag om fordon
LF 21/2020-2021 Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
RS 3/2020-2021 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020
MOT 8/2020-2021 Åtgärdsplan för den offentliga ekonomins återhämtning
LF 20/2020-2021 Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner
BF 4/2020-2021 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021
M 4/2020-2021 Fem fokusområden för nystart av Åland
SF 5/2020-2021 Pandemins effekter på jämställdhetsområdet
LU 1/2020-2021 Lantrådets upplysning
MOT 7/2020-2021 Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet
M 3/2020-2021 Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden
RP 7/2020-2021 Republikens presidents framställning lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1-2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods
RP 6/2020-2021 Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 5/2020-2021 Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 4/2020-2021 Republikens presidents framställning om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen
RP 3/2020-2021 Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet
MY 1/2020-2021 Misstroendeyrkande
RS 2/2020-2021 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
SF 4/2020-2021 När blir fastighetsskatten anpassad efter åländska förhållanden?
LF 19/2020-2021 Ändring av miljökonsekvensbedömningar
SF 3/2020-2021 Rättssäkerhet och transparens i besluten
MOT 6/2020-2021 Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet
S 2/2020-2021 Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter
LF 18/2020-2021 Avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti
LF 17/2020-2021 Ändring av blankettlagar om socialvård
MOT 5/2020-2021 Automatiserat beslutsfattande
RB 2/2020-2021 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020
BF 3/2020-2021 Förslag till första tilläggsbudget för år 2021
LF 16/2020-2021 Temporära förändringar av studiestödet
LF 15/2020-2021 Ändringar i samfundsbeskattningen
LF 14/2020-2021 Servering av alkoholdrycker
RB 1/2020-2021 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020
FUR 1/2020-2021 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2020
NRB 1/2020-2021 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020
MOT 4/2020-2021 Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet
RP 2/2020-2021 Republikens presidents framställning gällande statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6-2020
RP 1/2020-2021 Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330
F 5/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
F 4/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
F 3/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
BF 2/2020-2021 Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020
S 1/2020-2021 Förtroendet för efterlevnaden av regeringens Covid-rekommendationer
V 6/2020-2021 Fyllnadsval i justeringsutskottet 2019-2023
V 5/2020-2021 Fyllnadsval i finans- och näringsutskottet 2019-2023
V 4/2020-2021 Fyllnadsval i lag- och kulturutskottet 2019-2023
F 2/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
MOT 3/2020-2021 Den åländska besöksnäringens överlevnad
M 2/2020-2021 Landskapsregeringens externpolitik
LF 13/2020-2021 Ändring av tobakslagen
RS 1/2020-2021 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland om ministrarnas bindningar
SF 2/2020-2021 Ändamålsenlig och rättvis validering
SF 1/2020-2021 Jämställdhet i bakvattnet
LF 12/2020-2021 Ändring av landskapslagen om studiestöd
M 1/2020-2021 Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens
LF 11/2020-2021 Blankettlag om sjuk- och invalidpension
MOT 2/2020-2021 Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga
LF 10/2020-2021 Ny blankettlag om utsäde
LF 9/2020-2021 Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar
V 3/2020-2021 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2019-2023
MOT 1/2020-2021 Kostnadsanalys av grundskola, äldreomsorg mm
LF 8/2020-2021 Ny offentlighetslagstiftning
LF 7/2020-2021 Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget
TMK 1/2020-2021 Talman Bert Häggbloms anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet
LF 6/2020-2021 Förlängning av temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut
LF 5/2020-2021 Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen
LF 4/2020-2021 Tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning
LF 3/2020-2021 Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola
LF 2/2020-2021 Växtskydd
V 2/2020-2021 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
F 1/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
D 1/2020-2021 Meddelande
LF 1/2020-2021 Anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning
BF 1/2020-2021 Förslag till Ålands budget för år 2021
V 1/2020-2021 Talmansval
RP 17/2019-2020 Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter
RP 16/2019-2020 Republikens presidents framställning gällande statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR
RP 15/2019-2020 Republikens presidents framställning över statsrådets förordning gällande det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen
LF 41/2019-2020 Beslut inom kulturbudgeten
MOT 14/2019-2020 Regelverk för deltagande i utskott
SF 9/2019-2020 Varför följer inte landskapsregeringen lagen om könsbalans?
LF 40/2019-2020 Yrkesförarkompetens
SF 8/2019-2020 Paf:s framtid
NRB 1/2019-2020 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2019
LF 39/2019-2020 Temporära bestämmelser om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning
SF 7/2019-2020 Seriös budgetering för ÅMHM
LF 38/2019-2020 Tillägg i landskapslagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården
LF 37/2019-2020 Stöd för hållbart skogsbruk
LF 36/2019-2020 Upphävande av affärstidslag
LF 35/2019-2020 Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
V 18/2019-2020 Talmansval