ÄRENDEN

301 - 400 av totalt 3 849 ärenden

Ärende-nr. Titel
BM 46/2018-2019 Återinrätta Ålandskontoret i Stockholm
BM 45/2018-2019 Ålands intressen till grund för framtidens självstyrelse
BM 44/2018-2019 Uppsamlingsstöd för fjällfisk
BM 43/2018-2019 En utbildningsinsats för barn med autismdiagnos
BM 42/2018-2019 Studerandebostäder för Ålands gymnasiums studerande från skärgården, randkom-muner och utifrån
BM 41/2018-2019 Praktikplatser inom självstyrelsen
BM 40/2018-2019 Bygg en rondell i centrum av Godby
BM 4/2018-2019 Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer, samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet
BM 39/2018-2019 Namnbyte av budgeten
BM 38/2018-2019 Självlysande cykelbanor och vägmarkeringar
BM 37/2018-2019 Bolagisera högskolan på Åland
BM 36/2018-2019 Strykning av olycklig formulering
BM 35/2018-2019 En ny och mer effektiv budgetprocess
BM 34/2018-2019 Nystart av Ålandskontoret i Stockholm
BM 33/2018-2019 Vårdös status som skärgårdskommun
BM 32/2018-2019 Rådgivning för extern finansiering
BM 31/2018-2019 Anslag för radioverksamhet
BM 30/2018-2019 Landskapsstöd till nytt vattenreningsverk och nya råvattentäkter
BM 3/2018-2019 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder
BM 29/2018-2019 Stöd för vård av dementa
BM 28/2018-2019 Stöd för biogasanläggning
BM 27/2018-2019 Infrastruktur- och transportpolitik
BM 26/2018-2019 Fortsatt god närservice på hela Åland
BM 25/2018-2019 Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet
BM 24/2018-2019 Tryggad hälso- och sjukvård på Norra Åland
BM 23/2018-2019 Bro över Prästösund
BM 22/2018-2019 Hudcancerscreening
BM 21/2018-2019 Självstyrelsepolitiska åtgärder
BM 20/2018-2019 Tillsättande av språkpolitisk kommitté
BM 2/2018-2019 Mot allt våld i nära relationer
BM 19/2018-2019 Frivilliga kommunprocesser
BM 18/2018-2019 Ålands politiska system
BM 17/2018-2019 Understöd för varutransporter i Skärgården
BM 16/2018-2019 Penningautomatmedel (R)
BM 15/2018-2019 Upphandling av sjötrafik-alternativt tunnel till Föglö
BM 14/2018-2019 Skrotbilspremie
BM 13/2018-2019 Utökade landskapsandelar till kommunerna
BM 12/2018-2019 Turismens framtid på Åland
BM 11/2018-2019 Inkomster från inbetalning av lån
BM 10/2018-2019 Understöd för varutransporter i skärgården
BM 1/2018-2019 Många broar till framtiden
V 2/2018-2019 Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2018-2019
MOT 1/2018-2019 Utvidgning av upphandling
LF 3/2018-2019 Ny vallag för Åland
LF 2/2018-2019 Ändrade avgiftsgrunder i vården
BF 1/2018-2019 Förslag till budget för år 2019
V 1/2018-2019 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2018-2019
RP 2/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
RP 1/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
LF 1/2018-2019 Fördelning av kompensation till kommunerna 2018
RP 8/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
RP 7/2017-2018 Framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
RP 6/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik
F 5/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
MOT 9/2017-2018 Skyldighet att anmäla viltolycka
BM 56/2017-2018 Krisåtgärder för lantbruket
BM 55/2017-2018 Förnyelsebart bränsle
BM 54/2017-2018 Cirkulär ekonomi
BM 53/2017-2018 Ålands sjösäkerhetscentrum
BM 52/2017-2018 Tryggad livsmedelsproduktion på Åland
BM 51/2017-2018 Konkretiserat miljöarbete - skrotbilspremie
RP 5/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
LF 27/2017-2018 Tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen
LF 26/2017-2018 Landskapsgaranti för likvidetslån för lantbruksföretagare under år 2018
BF 5/2017-2018 Andra tilläggsbudget för år 2018
SF 9/2017-2018 Åtgärder för en hållbar lösning för mottagning av animalsika restprodukter
MOT 8/2017-2018 Krispaket för det åländska lantbruket
LF 25/2017-2018 Fastighetsmäklarverksamhet
SF 8/2017-2018 Stabiliseringsåtgärder för att minska skadorna förorsakade av sommarens extrema torka
S 2/2017-2018 Tillgång på rent sötvatten
LM 4/2017-2018 Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland
M 6/2017-2018 Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland-statusrapport 2
M 5/2017-2018 Mediepolitiskt program
LF 24/2017-2018 Nya bestämmelser i MKB-lagen
LF 23/2017-2018 Avbytarlagstiftning
RP 4/2017-2018 Lagen om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
MOT 7/2017-2018 Tidigarelagd ålderspension
LM 3/2017-2018 Ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
SF 7/2017-2018 Flygtrafik till och från Stockholm och Åbo
LF 22/2017-2018 Uppdaterade bestämmelser i polislagen
TMK 6/2017-2018 Åländsk representation i Europaparlamentet
LF 21/2017-2018 Reform av kommunstrukturen på Åland
S 1/2017-2018 Arvodena för Paf-styrelsen 2018
LF 20/2017-2018 Akut skyddsjakt på eget initiativ
F 4/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
RS 2/2017-2018 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017
RB 2/2017-2018 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017
MI 1/2017-2018 Hållbar skärgårdstrafik
SF 6/2017-2018 Vårdös ställning som skärgårdskommun
LM 2/2017-2018 Ändring av ordningslagen för landskapet Åland
SF 5/2017-2018 Hantering av vargen
LF 19/2017-2018 Lagstiftning om biodrivmedel
BM 50/2017-2018 Frivilliga kommunprocesser
NRB 1/2017-2018 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2017
BM 49/2017-2018 Medborgarinstitutet-en viktig aktör i det livslånga lärande-höjning av anslag
LF 18/2017-2018 Ändring av miljöskyddslagen
BF 4/2017-2018 Första tilläggsbudget för år 2018
LF 17/2017-2018 Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut
SF 4/2017-2018 Säkerställande av fortsatt vårjakt
MOT 6/2017-2018 Överföring av skatter/beskattningsrätt från Sverige