ÄRENDEN

301 - 400 av totalt 3 978 ärenden

Ärende-nr. Titel
D 3/2019-2020 Val av lantråd
LF 6/2019-2020 Ändring av vattenlagen
LF 5/2019-2020 Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna
RP 4/2019-2020 Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 3/2019-2020 Godkännande av förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete
RP 2/2019-2020 Godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
RP 1/2019-2020 Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
V 8/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2019-2020 Val av 6 medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2019-2020 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
D 2/2019-2020 Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden
D 1/2019-2020 Meddelande
BF 1/2019-2020 Förslag till Ålands budget för år 2020
LF 4/2019-2020 Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier
V 1/2019-2020 Talmansval
LF 3/2019-2020 Ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut
LF 2/2019-2020 Produktionsstöd för el
LF 1/2019-2020 Ändring av avfallslagstiftningen
D 1/2018-2019 Meddelande
NRB 1/2018-2019 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2018
F 4/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
BM 71/2018-2019 Hudcancerscreening
MOT 10/2018-2019 Ändring av vägtrafiklagen
M 2/2018-2019 Ålands folkhälsorapport 2019
V 3/2018-2019 Val av arvodeskommission
S 3/2018-2019 Upphandlingen av elhybridfärja
BF 4/2018-2019 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019
RP 9/2018-2019 Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av det enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 8/2018-2019 Godkännande av statsrådets förordning om protokollen till Världspostkonventionen
MOT 9/2018-2019 Rädda det åländska fisket
MOT 8/2018-2019 Skärpta regler gällande sexualbrott
LF 30/2018-2019 Revidering av ÅMHM:s organisation
LF 29/2018-2019 Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
LF 28/2018-2019 Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola
SF 4/2018-2019 Ett anständigt djurskydd
LM 4/2018-2019 Möjliggörande av kommunala samgåenden
S 2/2018-2019 Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet
LF 27/2018-2019 Äldrelag för Åland
LF 26/2018-2019 Ledningsfunktionen för den allmänna förvaltningen
F 3/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
RS 2/2018-2019 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018
BM 70/2018-2019 Strykning av kommunalt processtöd
BM 69/2018-2019 Utebliven investering i tandvårdsbil
BM 68/2018-2019 Förstärkta åtgärder för ensamförsörjare
SF 3/2018-2019 Kraven på kompensationsåtgärder för svenskutbildade lärare
SF 2/2018-2019 Studiematerial på svenska inom socialvården
LF 25/2018-2019 Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
AM 2/2018-2019 En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 24/2018-2019 En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
BF 3/2018-2019 Förslag till första tilläggsbudget för år 2019
LF 23/2018-2019 Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar
MOT 7/2018-2019 Ändring av Plan- och bygglagen
LF 22/2018-2019 Yrkesutbildade personer inom socialvården
LF 21/2018-2019 Ny landskapslagstiftning om socialvård
MOT 6/2018-2019 Bristande djurskydd
MOT 5/2018-2019 Ny narkotikapolitik
LF 20/2018-2019 Klienthandlingar inom socialvården
LF 19/2018-2019 Medieavgift och finansiering av public service
LF 18/2018-2019 Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag
LF 17/2018-2019 Stöd till kommunernas it-samordning
LF 16/2018-2019 Fördelning av kompensation till kommunerna 2019
RS 1/2018-2019 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
LF 15/2018-2019 Gasanordningar
MOT 4/2018-2019 En analys av utvecklingen av exporten och dess kostnader
SF 1/2018-2019 Nya hot mot åländsk handel
LF 14/2018-2019 Avbytarlagstiftning
DEB 1/2018-2019 Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
RB 2/2018-2019 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018
LF 13/2018-2019 Fiskereglering
MOT 3/2018-2019 Slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen
FUR 2/2018-2019 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2018
FUR 1/2018-2019 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2017
LF 12/2018-2019 Produktionsstöd för el
LF 11/2018-2019 Införandet av ITS-direktivet
F 2/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
RP 7/2018-2019 Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RB 1/2018-2019 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018
RP 6/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
RP 5/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
LF 10/2018-2019 Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården
LM 3/2018-2019 Ersättningar för olägenheter vid elavbrott
M 1/2018-2019 Landskapsregeringens externpolitik
LU 1/2018-2019 Lantrådets upplysning
F 1/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
MI 1/2018-2019 Tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland
BF 2/2018-2019 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018
LF 9/2018-2019 Blankettlag om dataskydd
AM 1/2018-2019 Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag
LM 2/2018-2019 Direktval av lantrådet
LF 8/2018-2019 Kollektivtrafiktjänster
RP 4/2018-2019 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
RP 3/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
LF 7/2018-2019 Utsläppstak
LF 6/2018-2019 Utvidgad skyddsjakt
LF 5/2018-2019 Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget
S 1/2018-2019 Varutransporter till skärgården