ÄRENDEN

301 - 400 av totalt 4 066 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 34/2019-2020 Audiovisuella medietjänster
MOT 13/2019-2020 Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning
SF 4/2019-2020 Välövervägt budgetdirektiv?
MOT 12/2019-2020 Åland behöver fler artrika vägar
MI 2/2019-2020 Skydda sjöfågelstammen
LF 33/2019-2020 Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland
LF 32/2019-2020 Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken
LF 31/2019-2020 Höjning av kommunalskattesatsen för samfund 2020
LF 30/2019-2020 Kör- och vilotider samt användning av färdskrivare inom vägtrafiken
LF 29/2019-2020 Privata säkerhetstjänster
RS 3/2019-2020 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2019
LF 28/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan
LF 27/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan hösten 2020
LF 26/2019-2020 Pensionsbestämmelser för grundskolelärare
LF 25/2019-2020 Uppdatering av landskapslagen om gymnasieutbildning
F 4/2019-2020 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
LF 24/2019-2020 Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm
RP 14/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (36-2020)
RP 13/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (35-2020)
RP 12/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (29-2020)
RP 11/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (27-2020)
RP 10/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (37-2020)
RP 9/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (30-2020)
RP 8/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (28-2020)
RB 3/2019-2020 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2019
LU 1/2019-2020 Lantrådets upplysning
LF 23/2019-2020 Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen
LF 22/2019-2020 Teknisk ändring av familjevårdarlagen
LF 21/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
V 17/2019-2020 Val av landskapsrevisor
MOT 11/2019-2020 Näringsliv i akut ekonomisk kris
MOT 10/2019-2020 Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd
LF 20/2019-2020 Temporära förändringar av studiestödet
LF 19/2019-2020 Temporära förändringar av arbetslöshetsförmånerna
LF 18/2019-2020 Ekonomiskt stöd till kommunerna 2020
LF 17/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
SF 3/2019-2020 Alkoholservering av minderåriga
BF 5/2019-2020 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020
MOT 9/2019-2020 Extra barnbidrag till familjerna pga stängda skolor
MOT 8/2019-2020 Självstyrelselagen, § 51
RP 7/2019-2020 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
RP 6/2019-2020 Godkännande av förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
MOT 7/2019-2020 Förvaltningen av Ålands Pensionsfond
MOT 6/2019-2020 Lån från Ålands Pensionsfond
MOT 5/2019-2020 Ändrat bedömningsförfarande i grundskolan
SF 2/2019-2020 Nu behövs ett modernt fungerande riskkapitalbolag
LF 16/2019-2020 Ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag
MOT 4/2019-2020 Ekonomiskt råd
MOT 3/2019-2020 Kraftsamling och nya arbetssätt för ett starkare Åland
MOT 2/2019-2020 Stöd till åländska småföretagare
RB 2/2019-2020 Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2020
LF 15/2019-2020 Erkännande av yrkeskvalifikationer
LF 14/2019-2020 Diskrimineringslagstiftning
MI 1/2019-2020 Ny djurskyddslag
LF 13/2019-2020 Temporärt tilläggsstöd
BF 4/2019-2020 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020
RS 2/2019-2020 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor
LF 12/2019-2020 Ändringar i kommunalbeskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare 2020–2027
LF 11/2019-2020 Ändringar av lagstiftningen om barnomsorg och grundskola
F 2/2019-2020 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
F 3/2019-2020 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen
MOT 1/2019-2020 Strategi mot korruption
S 2/2019-2020 Förtroendet för självstyrelsens grunder
SF 1/2019-2020 Rekrytering av förvaltningschef
M 2/2019-2020 Landskapsregeringens externpolitik
LF 10/2019-2020 Ändring av tobakslagen
LF 9/2019-2020 Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården
RB 1/2019-2020 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2019
RP 5/2019-2020 Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
S 1/2019-2020 Självstyrelsens grundfundament och förtroende
LF 8/2019-2020 Invasiva främmande arter
TMK 3/2019-2020 Arvoden för de av lagtinget utsedda ledamöterna i Ålandsdelegationen
F 1/2019-2020 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
BF 3/2019-2020 Förslag till första tilläggsbudget för år 2020
BF 2/2019-2020 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019
RS 1/2019-2020 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar
LF 7/2019-2020 Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret
V 16/2019-2020 Fyllnadsval i justeringsutskottet 2019-2023
V 15/2019-2020 Fyllnadsval i Nordiska rådet 2019-2020
V 14/2019-2020 Fyllnadsval i kanslikommissionen 2019-2023
V 13/2019-2020 Fyllnadsval i självstyrelsepolitiska nämnden 2019-2023
V 12/2019-2020 Fyllnadsval i social- och miljöutskottet 2019-2023
V 11/2019-2020 Fyllnadsval i finans- och näringsutskottet 2019-2023
V 10/2019-2020 Fyllnadsval i lag- och kulturutskottet 2019-2023
V 9/2019-2020 Val av vicetalman
TMK 2/2019-2020 Lagtingsledamots anhållan om befrielse från uppdrag
M 1/2019-2020 Regeringsprogram "Tillsammans för Åland"
TMK 1/2019-2020 Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag
D 3/2019-2020 Val av lantråd
LF 6/2019-2020 Ändring av vattenlagen
LF 5/2019-2020 Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna
RP 4/2019-2020 Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 3/2019-2020 Godkännande av förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete
RP 2/2019-2020 Godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
RP 1/2019-2020 Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
V 8/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2019-2020 Val av 6 medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2019-2020 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet