ÄRENDEN

301 - 400 av totalt 3 890 ärenden

Ärende-nr. Titel
MI 1/2018-2019 Tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland
BF 2/2018-2019 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018
LF 9/2018-2019 Blankettlag om dataskydd
AM 1/2018-2019 Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag
LM 2/2018-2019 Direktval av lantrådet
LF 8/2018-2019 Kollektivtrafiktjänster
RP 4/2018-2019 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
RP 3/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
LF 7/2018-2019 Utsläppstak
LF 6/2018-2019 Utvidgad skyddsjakt
LF 5/2018-2019 Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget
S 1/2018-2019 Varutransporter till skärgården
LF 4/2018-2019 Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan
MOT 2/2018-2019 Bomarsundsbron öppningsbar
LM 1/2018-2019 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
BM 9/2018-2019 Flyktinghjälp
BM 8/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning (RF)
BM 7/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning (RF)
BM 67/2018-2019 Långsiktigt stöd till jordbruken
BM 66/2018-2019 Att värna den fria konkurrensen på IT-marknaden
BM 65/2018-2019 Att rädda Torpfjärden
BM 64/2018-2019 Utveckling och förädling av åländskt biobränsle
BM 63/2018-2019 Satsningar på naturturism och vandringsleder
BM 62/2018-2019 Gällande att slopa planerna på anskaffning av tandvårdsbil
BM 61/2018-2019 Skattelättnader för ekonomiskt utsatta äldre kvinnor
BM 60/2018-2019 Matbankens långsiktiga verksamhetsförutsättningar
BM 6/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning (RF)
BM 59/2018-2019 Stöd för förverkligande av kommunernas socialtjänst
BM 58/2018-2019 Ökade resurser till NPF-barn
BM 57/2018-2019 Svenskspråkigt barnskydd
BM 56/2018-2019 Att fånga upp barn och unga i utanförskap
BM 55/2018-2019 Satsningar på skolcoacher
BM 54/2018-2019 Föräldraringar för ett gott föräldraskap
BM 53/2018-2019 Lyft för ekonomiskt utsatt barnfamiljer
BM 52/2018-2019 Generellt företräde för barnkonventionen i åländsk lagstiftning
BM 51/2018-2019 Åländska böter till Ålandskassan
BM 50/2018-2019 Slopande av politiska jippon
BM 5/2018-2019 Landskapsandelar och stöd till kommunerna
BM 49/2018-2019 Informationsinsamling av Finlands bristande hantering av språkliga rättigheter
BM 48/2018-2019 Verkställande och tidigare parlamentariska förslag om näringsrätt och jordförvärv
BM 47/2018-2019 Stärk kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten
BM 46/2018-2019 Återinrätta Ålandskontoret i Stockholm
BM 45/2018-2019 Ålands intressen till grund för framtidens självstyrelse
BM 44/2018-2019 Uppsamlingsstöd för fjällfisk
BM 43/2018-2019 En utbildningsinsats för barn med autismdiagnos
BM 42/2018-2019 Studerandebostäder för Ålands gymnasiums studerande från skärgården, randkom-muner och utifrån
BM 41/2018-2019 Praktikplatser inom självstyrelsen
BM 40/2018-2019 Bygg en rondell i centrum av Godby
BM 4/2018-2019 Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer, samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet
BM 39/2018-2019 Namnbyte av budgeten
BM 38/2018-2019 Självlysande cykelbanor och vägmarkeringar
BM 37/2018-2019 Bolagisera högskolan på Åland
BM 36/2018-2019 Strykning av olycklig formulering
BM 35/2018-2019 En ny och mer effektiv budgetprocess
BM 34/2018-2019 Nystart av Ålandskontoret i Stockholm
BM 33/2018-2019 Vårdös status som skärgårdskommun
BM 32/2018-2019 Rådgivning för extern finansiering
BM 31/2018-2019 Anslag för radioverksamhet
BM 30/2018-2019 Landskapsstöd till nytt vattenreningsverk och nya råvattentäkter
BM 3/2018-2019 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder
BM 29/2018-2019 Stöd för vård av dementa
BM 28/2018-2019 Stöd för biogasanläggning
BM 27/2018-2019 Infrastruktur- och transportpolitik
BM 26/2018-2019 Fortsatt god närservice på hela Åland
BM 25/2018-2019 Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet
BM 24/2018-2019 Tryggad hälso- och sjukvård på Norra Åland
BM 23/2018-2019 Bro över Prästösund
BM 22/2018-2019 Hudcancerscreening
BM 21/2018-2019 Självstyrelsepolitiska åtgärder
BM 20/2018-2019 Tillsättande av språkpolitisk kommitté
BM 2/2018-2019 Mot allt våld i nära relationer
BM 19/2018-2019 Frivilliga kommunprocesser
BM 18/2018-2019 Ålands politiska system
BM 17/2018-2019 Understöd för varutransporter i Skärgården
BM 16/2018-2019 Penningautomatmedel (R)
BM 15/2018-2019 Upphandling av sjötrafik-alternativt tunnel till Föglö
BM 14/2018-2019 Skrotbilspremie
BM 13/2018-2019 Utökade landskapsandelar till kommunerna
BM 12/2018-2019 Turismens framtid på Åland
BM 11/2018-2019 Inkomster från inbetalning av lån
BM 10/2018-2019 Understöd för varutransporter i skärgården
BM 1/2018-2019 Många broar till framtiden
V 2/2018-2019 Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2018-2019
MOT 1/2018-2019 Utvidgning av upphandling
LF 3/2018-2019 Ny vallag för Åland
LF 2/2018-2019 Ändrade avgiftsgrunder i vården
BF 1/2018-2019 Förslag till budget för år 2019
V 1/2018-2019 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2018-2019
RP 2/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
RP 1/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
LF 1/2018-2019 Fördelning av kompensation till kommunerna 2018
RP 8/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
RP 7/2017-2018 Framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
RP 6/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik
F 5/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
MOT 9/2017-2018 Skyldighet att anmäla viltolycka
BM 56/2017-2018 Krisåtgärder för lantbruket
BM 55/2017-2018 Förnyelsebart bränsle
BM 54/2017-2018 Cirkulär ekonomi
BM 53/2017-2018 Ålands sjösäkerhetscentrum