ÄRENDEN

3 701 - 3 800 av totalt 4 050 ärenden

Ärende-nr. Titel
FM 48/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till kapitel 47.15 Främjande av lantbruket
FM 47/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till kapitel 47.07 Turismen
FM 46/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till momentet 47.03.88 Aktieteckning i bolag
FM 45/2001-2002 Angående sänkning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin med 50.000 euro
FM 44/2001-2002 Anslaget under moment 46.44.76 Ålands naturbruksskola, lösdriftsladugård om 500.000 euro utgår
FM 43/2001-2002 Anslaget under moment 46.44.76 Ålands naturbruksskola, lösdriftsladugård om 500.000 euro utgår
FM 42/2001-2002 Angående upptagande av ett anslag om 500.000 euro under moment 46.42.74 Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola
FM 41/2001-2002 Höjning av anslaget under moment 46.15.30 Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter med 1.000.000 euro
FM 40/2001-2002 Angående höjning av anslaget under moment 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar med 50.000 euro för ett ridhus i Lemland
FM 39/2001-2002 Angående upptagande av ett anslag om 22.500 euro under ett nytt moment 46.09.50 för verksamheten vid Ålands emigrantinstitut
FM 38/2001-2002 Angående upptagande av ett anslag om 500.000 euro under moment 46.05.76 Verkstadsbyggnad för Ålands hantverksskola
FM 37/2001-2002 Ändring av motiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård samt till momentet 45.70.74 Ålands hälso- och sjukvård, byggnadsinvesteringar
FM 36/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård
FM 35/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård
FM 34/2001-2002 Angående sänkning av anslaget för allmän miljövård, verksamhetens utgifter (45.50.01) med 42.000 euro
EF 4/2001-2002 Kompensation för försenade studiestöd
FM 33/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter
EF 3/2001-2002 Kompensation för försenade studiestöd
FM 32/2001-2002 Sänkning av anslaget under moment 45.20.30 Mottagande av flyktingar med 286.000 euro
FM 31/2001-2002 Anslaget under moment 45.20.30 För mottagande av flyktingar om 486.000 euro utgår
FM 30/2001-2002 Angående höjning av anslaget för landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (45.15.30) med 45.000 euro för att höja utkomststödets belopp
FM 29/2001-2002 Angående höjning av anslaget för bostadsbidrag (45.10.50) med 40.000 euro
FM 28/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till kapitel 45.01 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning
FM 27/2001-2002 Angående ändring av motiveringen till kapitel 45.01 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning
FM 26/2001-2002 Angående ändring av motiveringen till moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel
FM 25/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen under moment 44.10.32 Bidrag för samhällsekonomiska projekt
FM 24/2001-2002 Sänkning av anslaget under moment 44.10.32 Bidrag för samhällsekonomiska projekt med 1.000.000 euro
FM 23/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till kapitel 44.01 Finansavdelningens förvaltningsområde, Allmän förvaltning
FM 22/2001-2002 Ändring av motiveringen till kapitel 43.80 Posten på Åland
FM 21/2001-2002 Angående höjning av anslaget under moment 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar med 50.000 euro för asfaltering av parkeringen vid Eckeröhallen
FM 20/2001-2002 Angående ändring av motiveringen till momentet 43.40.01 Fastighetsförvaltning - verksamhetens utgifter
FM 19/2001-2002 Angående höjning av anslaget under moment 43.27.40 Understöd för befrämjande för förnybar energi med 1.500.000 euro samt om komplettering av motiveringen till momentet
FM 18/2001-2002 Angående sänkning av anslaget under moment 43.25.83 Bostadslån med 7.000.000 euro samt ändring av motiveringen till momentet och kapitlet 43.25
FM 17/2001-2002 Angående sänkning av anslaget för bostadslån (43.25.83) med 6.000.000 euro
FM 16/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till moment 43.25.83 Bostadslån
FM 15/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till moment 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården
FM 14/2001-2002 Angående höjning av anslaget under moment 43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetens utgifter med 50.000 euro för svenskspråkiga byggbestämmelser m.m
FM 13/2001-2002 Angående komplettering av motiveringen till kapitel 42.40 Lagberedningen
FM 9/2001-2002 Angående upptagande av ett nytt inkomstanslag under moment 39.01.25 Inkomst av aktieförsäljning om 12.360.000 euro
FM 8/2001-2002 Angående höjning av anslaget under moment 38.20.20 Sjötrafiken, verksamhetens inkomster med 490.000 euro
FM 7/2001-2002 Angående höjning av anslaget under moment 36.66.20 Verksamhetens inkomster - Kastelholms fornminnesområde med 5.000 euro
FM 6/2001-2002 Sänkning av anslaget under moment 33.80.23 Posten på Åland med 137.000 euro
FM 12/2001-2002 Angående att anslaget under moment 39.30.90 Finansieringslån om 21.551.000 euro utgår
FM 11/2001-2002 Angående höjning av anslaget under moment 39.10.92 Återbäring av lotteriskatt med 760.000 euro samt om komplettering av momentets motivering
FM 10/2001-2002 Angående höjning av anslaget under moment 39.10.92 Återbäring av lotteriskatt med 760.000 euro
V 6/2001-2002 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 5/2001-2002 Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets stora utskott
V 4/2001-2002 Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets finansutskott
FR 6/2001-2002 Ny plan- och bygglag för landskapet Åland
FM 5/2001-2002 Angående sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet med 192.000 euro
FM 4/2001-2002 Angående sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet med 137.000 euro
FM 3/2001-2002 Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering på särskilda punkter
FM 2/2001-2002 Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under rubriken 'Näringspolitik'
FM 1/2001-2002 Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under rubriken 'Vattenvård'
EF 2/2001-2002 Miljökonsekvensbedömningen för vindkraftprojektet på Nyhamn
V 3/2001-2002 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd
V 2/2001-2002 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets kanslikommission
FR 5/2001-2002 Utökade semesterförmåner åt vissa grupper av lantbrukare
FR 4/2001-2002 Landskapslag om ersättande av skador förorsakade av hjortdjur
EF 1/2001-2002 Landskapsstyrelsens förfarande vid en anbudsförfrågan
FR 3/2001-2002 Förslag till budget för landskapet Åland år 2002
V 1/2001-2002 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet arbetsåret 2001-2002
TMK 1/2001-2002 Talman Viveka Erikssons anhållan om befrielse från uppdragen som ersättare i finansutskottet och stora utskottet
FR 2/2001-2002 Ändring av renhållningslagen
FR 1/2001-2002 Införande av eurobelopp i 4 § blankettlagen om utkomststöd
FM 34/2000-2001 Komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25.67 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001
FM 33/2000-2001 Komplettering av allmänna motiveringens avsnitt 'Landskapsstöd till anläggningar' i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001
FM 32/2000-2001 Komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25.62 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001
S 5/2000-2001 Tidsplanen för ett kongress- och kulturhus i Mariehamn
S 4/2000-2001 Spörsmål angående skötseln av vägbyggnadsarbeten
EF 17/2000-2001 Förslag till ny plan- och bygglag
FR 15/2000-2001 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001
M 3/2000-2001 Nicefördraget
EF 16/2000-2001 Motiven för tillsättande av nya styrelsemedlemmar i Ålands penningautomatförening
NRB 1/2000-2001 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 8.3.2000 - 28.2.2001
LB 1/2000-2001 Landskapsstyrelsens berättelse för år 2000
EF 15/2000-2001 Tillämpningen av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
RP 9/2000-2001 Godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för...
RP 8/2000-2001 Ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon
RP 13/2000-2001 Godkännande av avtalet med Makedonien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 12/2000-2001 Godkännande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 11/2000-2001 Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem
RP 10/2000-2001 Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
RB 2/2000-2001 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2000
FM 31/2000-2001 Att motiveringarna under moment 45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R) i första tilläggsbudgeten för år 2001 utgår
M 2/2000-2001 Etermediepolitiskt program för landskapet Åland
FR 14/2000-2001 Fördelning av skatteintäkter från företagssektorn mellan kommunerna
FM 30/2000-2001 Att anslaget under moment 46.05.54 Landskapsunderstöd för medborgarinstitutets anskaffningskostnader om 203.000 mark i första tilläggsbudgeten för år 2001 utgår
RB 1/2000-2001 Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2000
FM 36/1999-2000 Höjning av anslaget 46.19.40 Stöd för kompetens i arbetslivet med 50.000 mark för kampanjen 'Orka till pension'
FR 13/2000-2001 Överföring av förvaltningsuppgifter på andra organ än myndigheter
FM 9/2000-2001 Höjning av anslaget för understöd för befrämjande av förnybar energi (43.27.40) med 14.900.000 mark för vindkraftsparken i Krogstad
FM 9/1999-2000 Höjning av anslaget för understöd för befrämjande av förnybar energi (43.27.40) med 4.600.000 mark
FM 8/2000-2001 Komplettering av motiveringen till kapitlet 43.27 Elsäkerhet och elenergi
FM 8/1999-2000 Höjning av anslaget för kapitalinsats i organisation vars syfte är att tillgodose behovet av studiebostäder på Åland
FM 7/2000-2001 Ändring av motiveringen till moment 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården
FM 7/1999-2000 Höjning av anslaget för landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen (43.25.51) med 50.000 mark som startstöd till Ålands bostadsrättsförening
FM 6/2000-2001 Sänkning av anslaget under moment 43.05.50 Främjande av rundradioverksamheten meed 2.000.000 mark
FM 6/1999-2000 Höjning av anslaget för understödjande av politisk verksamhet (43.15.50) med 90.000 mark för politisk ungdomsverksamhet
FM 5/2000-2001 Sänkning av anslaget under moment 41.10.06 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål med 240.000 mark