ÄRENDEN

3 801 - 3 900 av totalt 3 978 ärenden

Ärende-nr. Titel
V 15/2000-2001 Fyllnadsval av två medlemmar och personliga ersättare före dem i Nordiska rådet
V 14/2000-2001 Fyllnadsval av tre medlemmar och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 13/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i lagtingets justeringsutskott
V 12/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i social- och miljöutskottet
V 11/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i kulturutskottet
V 10/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i näringsutskottet
TMK 4/2000-2001 Befrielse från uppdrag som medlem och ersättare i utskott
RP 5/2000-2001 Godkännande av avtalet om genomförande av bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention
HM 9/2000-2001 Rätten till ekonomiska ersättningar för personer med celiaki
HM 8/2000-2001 Rabatt för skolelever och studerande på busslinjer
HM 7/2000-2001 Rätten till busskort för studerande
HM 6/2000-2001 Rätten till service på svenska vid vård utom Åland
HM 5/2000-2001 Förslag till LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
HM 4/2000-2001 Vattennivån i insjöar och våtmarker
HM 24/2000-2001 Avdrag i kommunalbeskattningen för kostnaderna för mensskydd
HM 23/2000-2001 Utarbetande av en förvaltningslag
HM 22/2000-2001 Återanvändning av returpapper för tillverkning av ekoisolering
HM 21/2000-2001 En utredning över de åländska hushållens inkomst- och förmögenhetsskillnader
HM 20/2000-2001 En arkitekturhistorisk skildring över Åland
HM 19/2000-2001 Inrättande av kvinnomottagning vid ÅHS
HM 18/2000-2001 Tillämpning av långfristiga enhetslån i bostadslånegivningen
HM 17/2000-2001 Införande av en allmän regelmässig prostataundersökning för män
HM 16/2000-2001 Upphandling av ekologiska produkter till landskapets bespisningar
HM 15/2000-2001 Utarbetande av lagstiftning om veterinärvården
HM 14/2000-2001 Lagstiftning om offentlig upphandling under EG:s tröskelvärden
HM 13/2000-2001 Utarbetande av en klimatstrategi för Åland
HM 12/2000-2001 Utarbetande och förslag till avgiftsfri förundervisning från år 2001
HM 11/2000-2001 Regler för ordningsvakters rättigheter och skyldigheter
HM 10/2000-2001 Landskapsanställdas rätt till deltidspension
D 4/2000-2001 Tillsättande av landskapsstyrelse enligt 6a kap. LO
D 3/2000-2001 Anhållan om befrielse från sitt uppdrag
HM 3/2000-2001 Främjande av kulturlivets förutsättningar i skärgården
HM 2/2000-2001 Ett institut för externpolitiska frågor samt autonomi- och omvärldsstudier
HM 1/2000-2001 Initiativ till riksmyndigheterna angående begreppet 'Ålands län'
EF 9/2000-2001 Vilka förbättringar av självstyrelselagen har förhandlats fram
EF 8/2000-2001 Värderingen av arbetslivserfarenhet vid beviljande av ålderstillägg
EF 7/2000-2001 Användningen av Eckerö post- och tullhus
MY 1/2000-2001 Yrkande att vicelantrådet Olof Salmén saknar lagtingets förtroende
FR 10/2000-2001 Förlängd försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning
FUR 1/2000-2001 Redogörelse över behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2000
EF 6/2000-2001 Grunderna för ett beslut om fraktstöd
EF 5/2000-2001 Bidrag till en jaktvårdsförening för inköp av vapen
RP 4/2000-2001 Godkännande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
FR 9/2000-2001 Plan- och bygglag för landskapet Åland
FR 8/2000-2001 Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om naturvård
FR 7/2000-2001 Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
FR 6/2000-2001 Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
FR 5/2000-2001 Ny landskapslagstiftning om Ålands skogsvårdsförening
V 7/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem i näringsutskottet
V 6/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i finansutskottet
TMK 3/2000-2001 Talmannens representationskostnader
TMK 2/2000-2001 Vtm Viveka Erikssons samt ltl Ritva Sarin Grufbergs anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott. (TMK 2/2000-2001)
FR 4/2000-2001 Ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
V 5/2000-2001 Fyllnadsval av en ordinarie landskapsrevisor för återstoden av finansåret 2000
RP 3/2000-2001 Ikraftträdande av avtalet om eknomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
D 1/2000-2001 Anhållan om befrielse från uppdrag som landskapsrevisor
V 4/2000-2001 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och peronliga ersättare för dem för finansåret 2001
FR 3/2000-2001 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2000
RP 2/2000-2001 Godkännande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
EF 4/2000-2001 Lagstiftningen gällande bullerbekämpning
M 1/2000-2001 Regionalpolitiken på Åland
RP 1/2000-2001 Godkännande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
V 3/2000-2001 Fyllnadsval av en ersättare i lagutskottet
EF 3/2000-2001 Konflikten mellan PAF och Veikkaus
FR 2/2000-2001 Budget för landskapet Åland 2001
TMK 1/2000-2001 Talman Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet
S 1/2000-2001 Korrigering av ett beslut om tillstånd att jaga älg
V 2/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 1/2000-2001 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2000-2001
FR 1/2000-2001 Tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde
EF 2/2000-2001 Uthyrning av lagtingets plenisal under lagtingets sammanträdesperioder
EF 1/2000-2001 Åtgärder för billigare kollektivtrafik
NRB 2/1999-2000 Berättelse avgiven av Ålands delegation i Nordiska rådet för tiden 10.2.1999-8.3.2000
NRB 1/1999-2000 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 28.2.1998 - 9.2.1999
LB 1/1999-2000 Landskapsstyrelsens berättelse för år 1999
EF 9/1999-2000 Ålands möjligheter att registrera kulturarv på UNESCOS:s värdsarvslista
S 2/1999-2000 Yrkesträningsverksamhet
FR 18/1999-2000 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000
RP 8/1999-2000 Godkännande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och protokollet om ändring av avtalet
RP 7/1999-2000 Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
RP 6/1999-2000 Godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå och med förslag till lag om ikraftträdandet av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
EF 8/1999-2000 Övertagande av statsbeskattningen
EF 7/1999-2000 Trafiken Mariehamn-Kapellskär
EF 6/1999-2000 Tryggande av dansskolans verksamhetsförutsättningar
FR 17/1999-2000 Ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd
RBL 1/1999-2000 Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 1999
RB 1/1999-2000 Landskapsrevisorernas berättelse för år 1999
FR 16/1999-2000 Lagstiftning om samordnad miljötillståndsprövning
V 0/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
TMK 3/1999-2000 Talmannens representationsersättning
FR 15/1999-2000 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
FR 13/1999-2000 Landskapslag om ändring av studiestöd
M 3/1999-2000 Målsättningar med anledning av EU:s näringspolitiska reformer
LM 3/1999-2000 Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
LM 2/1999-2000 Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd
BB 1/1999-2000 Berättelse för år 1999
RS 1/1999-2000 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.1998 - 31.10.1999
FR 14/1999-2000 Första tilläggsbudget för år 2000
TMK 2/1999-2000 Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
EF 5/1999-2000 Lagstiftning om offentlig upphandling