ÄRENDEN

3 901 - 4 000 av totalt 4 142 ärenden

Ärende-nr. Titel
FM 3/2000-2001 Minskning av inkomstanslaget under moment 38.20.20 Skärgårdstrafiken, verksamhetens inkomster med 3.000.000 mark
FM 29/2000-2001 Höjning av anslaget för understöd för kollektivtrafik (48.10.45) med 400.000 mark som bidrag för kollektivtrafik i Mariehamn
FM 29/1999-2000 Höjning av anslaget för understöd för kollektivtrafiken (48.10.45) med 90.000 mark för en utredning i syfte att öka kollektivåkandet
FM 28/2000-2001 Höjning av anslaget för turismens främjande (47.07.40) med 1.000.000 mark för marknadsföringssatsningar för musikteatern Katrina och sjökvarteret
FM 28/1999-2000 Komplettering av motiveringen till moment 47.52.77 Utvecklande av Grelsby kungsgård
FM 27/2000-2001 Upptagande av ett anslag om 1.200.000 mark under moment 46.13.54 Understöd för musikteater
FM 27/1999-2000 Höjning av anlsaget för turistmens främjande (47.07.40) med 400.000 mark
FM 26/2000-2001 Höjning av anslaget för utvecklingsarbete (46.01.04) med 250.000 mark för en miljöpedagog
FM 26/1999-2000 Höjning av anslaget för finansieringsstöd för detaljhandeln i skärgården (47.06.46) med 200.000 mark
FM 25/2000-2001 Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 3.200.000 mark för anskaffande av ny datortomografi
FM 25/1999-2000 Komplettering av motiveringen till huvudtitel 46 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde
FM 24/2000-2001 Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 200.000 mark för anskaffning av en bentäthetsmätare
FM 24/1999-2000 Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 190.000 mark för en ungdomsmottagning
FM 23/2000-2001 Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 3.000.000 mark för finansiering av verksamheten enligt planen för hälso- och sjukvården
FM 23/1999-2000 Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 500.000 mark för inrättande av en krisgrupp
FM 22/2000-2001 Komplettering av motiveringen till kapitlet 45.70 Ålands hälso- och sjukvård
FM 22/1999-2000 Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 5.000.000 mark som lönepåslag till vårdpersonalen
FM 21/2000-2001 Höjning av anslaget för vattenförsörjning och vattenvård, verksamhetens utgifter (45.54.01) med 250.000 mark för en kartläggning av bottendöden runt Åland
FM 21/1999-2000 Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 7.000.0900 mark för ett Ålandstillägg för vårdpersonalen
FM 20/2000-2001 Upptagande av ett anslag om 1.500.000 mark under moment 45.25.52 Understöd för skyddad arbetsverksamhet för handikappade
FM 20/1999-2000 Höjning av anslaget för övrig veterinärvård, verksamhetens utgifter (45.35.01) med 150.000 mark för ett djurskyddshem
FM 2/2000-2001 Ändring av allmänna motiveringen under rubriken 'Utveckling av självstyrelsen'
FM 19/2000-2001 Komplettering av motiveringen till kapitlet 45.15, Av kommunerna anordnade sociala tjänster
FM 19/1999-2000 Höjning av anslaget för stödjande av cancersjuka (42.25.51) med 800.000 mark för att trygga cancerpatienternas lika rätt till utkomstskydd
FM 18/2000-2001 Höjning av anslaget för bostadsbidrag (45.10.50) med 302.400 mark
FM 18/1999-2000 Höjning av anslaget för bostadsbidrag (45.10.50) med 500.000 mark för att öka bidraget för ensamförsörjare
FM 17/2000-2001 Höjning av anslaget för allmän förvaltning, verksamhetens utgifter (45.10.01) med 500.000 mark för förebyggande av narkotikaanvändning och vård av narkotikamissbrukare
FM 17/1999-2000 Höjning av anslaget för övriga sociala uppgifter, verksamhetens utgifter (45.10.01) med 150.000 mark för en handikappombudsman
FM 16/2000-2001 Höjning av anslaget för allmän förvaltning, verksamhetens utgifter (45.01.01) med 100.000 mark för en tjänst som barnombudsman
FM 16/1999-2000 Höjning av anslaget för övriga sociala uppgifter, verksamhetens utgifter (45.10.01) med 500.000 mark för narkotikabekämpande åtgärder
FM 15/2000-2001 Höjning av anslaget för infrastrukturella satsningar (44.10.74) med 5.000.000 mark för en badanläggning i Mariehamn
FM 15/1999-2000 Upptagande av ett anslag om 3.000.000 mark på ett nytt moment under kapitel 44.95 Enligt förvaltningsområde icke fördelade utgifter för lokala lönejusteringar för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom landskapsförvaltningen
FM 14/2000-2001 Höjning av anslaget för infrastrukturella investeringar (44.10.74) med 2.500.000 mark för uppvärmda idrottsplaner
FM 14/1999-2000 Höjning av anslaget för infrastrukturella investeringar (44.10.74) med 2.100.000 mark för en uppvärmd grusplan
FM 13/2000-2001 Höjning av anslaget för infrastrukturella investeringar (44.10.74) med 1.000.000 mark för en simhall i Godby
FM 13/1999-2000 Komplettering av motiveringen till moment 44.10.74 Infrastrukturella investeringar
FM 12/2000-2001 Upptagande av ett anslag om 100.000 mark under moment 44.10.32 Stöd för kommunernas IT-utveckling
FM 12/1999-2000 Komplettering av motiveringen till kapitlet 44.01 Finansavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning
FM 11/2000-2001 Komplettering av motiveringen till momentet 44.05.32 Kompensation för sänkning av samfundsskatt till kommunerna
FM 11/1999-2000 Höjning av anslaget för Ålands polisdistrikt, verksamhetens utgifter (43.60.20) med 500.000 mark för narkotikabekämpning
FM 10/2000-2001 Komplettering av motiveringen till kapitlet 43.60 Ålands polismyndighet
FM 10/1999-2000 Sänkande av anslaget för uppförande av tingshus (43.40.76) med 3.000.000 mark
FM 1/2000-2001 Ändring av allmänna motiveringen under avsnittet 'Landskapsstyrelsens ekonomiska politik'
FM 4/1999-2000 Höjning av anslaget för lagberedningen, verksamhetens utgifter (42.40.01) med 250.000 mark för en tjänst som lagberedare
FM 3/1999-2000 Höjning av anslaget för Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhetens utgifter (42.30.20) med 250.000 mark för en tjänst som lagberedare
FM 2/1999-2000 Komplettering av motiveringen till kapitel 42.30 Ålands statistik- och utredningsbyrå
FM 1/1999-2000 Inkomstanslaget under moment 38.80.23 Posten på Åland om 10.000.000 miljoner mark utgår
FR 12/2000-2001 Landskapslag om fritidsbåtar
RS 1/2000-2001 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.1999 - 31.10.2000
BB 1/2000-2001 Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2000
RP 7/2000-2001 Ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
RP 6/2000-2001 Ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik
S 3/2000-2001 Landskapsstyrelsens åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel
EF 14/2000-2001 Landskapsstyrelsens ändrade jordförvärvsprinciper
S 2/2000-2001 Landskapsstyrelsens beslut om ett bidrag om 700.000 mark till kulturföreningen Katrina
FR 11/2000-2001 Förslag till första tilläggsbudget för år 2001
EF 13/2000-2001 Förtydligande av landskapsstyrelsens jordförvärvsprinciper
EF 12/2000-2001 Landskapets stöd till en badanläggning i Mariehamn
LM 1/2000-2001 Ny plan- och bygglag för landskapet Åland
EF 11/2000-2001 Utrymmen för yrkesträningsundervisningen
EF 10/2000-2001 Landskapsstyrelsens lagberedningsprogram
V 9/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i finansutskottet
V 8/2000-2001 Fyllnadsval av tre medlemmar i lagutskottet
V 16/2000-2001 Fyllnadsval av två medlemmar och två ersättare i stora utskottet
V 15/2000-2001 Fyllnadsval av två medlemmar och personliga ersättare före dem i Nordiska rådet
V 14/2000-2001 Fyllnadsval av tre medlemmar och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 13/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i lagtingets justeringsutskott
V 12/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i social- och miljöutskottet
V 11/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i kulturutskottet
V 10/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i näringsutskottet
TMK 4/2000-2001 Befrielse från uppdrag som medlem och ersättare i utskott
RP 5/2000-2001 Godkännande av avtalet om genomförande av bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention
HM 9/2000-2001 Rätten till ekonomiska ersättningar för personer med celiaki
HM 8/2000-2001 Rabatt för skolelever och studerande på busslinjer
HM 7/2000-2001 Rätten till busskort för studerande
HM 6/2000-2001 Rätten till service på svenska vid vård utom Åland
HM 5/2000-2001 Förslag till LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
HM 4/2000-2001 Vattennivån i insjöar och våtmarker
HM 24/2000-2001 Avdrag i kommunalbeskattningen för kostnaderna för mensskydd
HM 23/2000-2001 Utarbetande av en förvaltningslag
HM 22/2000-2001 Återanvändning av returpapper för tillverkning av ekoisolering
HM 21/2000-2001 En utredning över de åländska hushållens inkomst- och förmögenhetsskillnader
HM 20/2000-2001 En arkitekturhistorisk skildring över Åland
HM 19/2000-2001 Inrättande av kvinnomottagning vid ÅHS
HM 18/2000-2001 Tillämpning av långfristiga enhetslån i bostadslånegivningen
HM 17/2000-2001 Införande av en allmän regelmässig prostataundersökning för män
HM 16/2000-2001 Upphandling av ekologiska produkter till landskapets bespisningar
HM 15/2000-2001 Utarbetande av lagstiftning om veterinärvården
HM 14/2000-2001 Lagstiftning om offentlig upphandling under EG:s tröskelvärden
HM 13/2000-2001 Utarbetande av en klimatstrategi för Åland
HM 12/2000-2001 Utarbetande och förslag till avgiftsfri förundervisning från år 2001
HM 11/2000-2001 Regler för ordningsvakters rättigheter och skyldigheter
HM 10/2000-2001 Landskapsanställdas rätt till deltidspension
D 4/2000-2001 Tillsättande av landskapsstyrelse enligt 6a kap. LO
D 3/2000-2001 Anhållan om befrielse från sitt uppdrag
HM 3/2000-2001 Främjande av kulturlivets förutsättningar i skärgården
HM 2/2000-2001 Ett institut för externpolitiska frågor samt autonomi- och omvärldsstudier
HM 1/2000-2001 Initiativ till riksmyndigheterna angående begreppet 'Ålands län'
EF 9/2000-2001 Vilka förbättringar av självstyrelselagen har förhandlats fram
EF 8/2000-2001 Värderingen av arbetslivserfarenhet vid beviljande av ålderstillägg