ÄRENDEN

501 - 600 av totalt 3 857 ärenden

Ärende-nr. Titel
BM 5/2017-2018 Pensionsarvode
BM 4/2017-2018 Landskapsandelar och stöd till kommunerna
BM 3/2017-2018 Främjande av hållbar energiomsättning
BM 2/2017-2018 Främjande av hållbar energiomställning
BM 1/2017-2018 Främjande av hållbar energiomställning
M 1/2017-2018 Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid
V 3/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i självstyrelsepolitiska nämden 2015-2019
V 2/2017-2018 Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2017-2018
TMK 1/2017-2018 Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
LF 3/2017-2018 Offentlig upphandling
BF 1/2017-2018 Budget för år 2018
V 1/2017-2018 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2017-2018
LF 2/2017-2018 Ny lag om Fordonsmyndigheten
LF 1/2017-2018 Polisernas avgångsålder
RB 2/2016-2017 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2016
RP 16/2016-2017 Förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
RP 15/2016-2017 Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
RP 14/2016-2017 Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
F 5/2016-2017 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
LF 36/2016-2017 Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket
SF 17/2016-2017 Säkerheten kring och på Åland
SF 16/2016-2017 Språket vid Ålands lyceum
MOT 8/2016-2017 Destinationsmarknadsföring
LF 35/2016-2017 Införande av fiskevårdsavgift
BM 55/2016-2017 Avfallshantering
LF 34/2016-2017 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017
BF 4/2016-2017 Andra tilläggsbudget för år 2017
SF 15/2016-2017 Narkotikasituationen bland ålänningar
RP 13/2016-2017 Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till...
RP 12/2016-2017 Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
MOT 7/2016-2017 Cancerscreening, en vinst för alla
M 6/2016-2017 Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030
M 5/2016-2017 Förslag till skogsprogram för Åland för åren 2018-2027
LF 33/2016-2017 Ändring av landskapslagen om energieffektivitet
LF 32/2016-2017 Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter
LF 31/2016-2017 Ändring av marknadskontrollagstiftningen
RP 11/2016-2017 Godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
LF 30/2016-2017 Anpassning av blankettlagen om specialomsorger
LF 29/2016-2017 Havsplanering
LF 28/2016-2017 Ett nytt landskapsandelssystem
LF 27/2016-2017 Distribution av alternativa trafikbränslen
RS 2/2016-2017 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2016
LF 26/2016-2017 Elektronisk förvaltning
RP 10/2016-2017 Godkännande av andra protokollet till Haag-konventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om...
MOT 6/2016-2017 Revidering av LL om resandeavgift
F 4/2016-2017 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
BM 54/2016-2017 Sänkt anslag för kortrutt i skärgården
BM 53/2016-2017 Reservationsanslag
BM 52/2016-2017 Kommunindelningsutredare stryks
BM 51/2016-2017 Fler poliser på fältet
BM 50/2016-2017 Extra anslag för kortrutt
BM 49/2016-2017 Inga lån till kortrutten
LF 25/2016-2017 Ändring av landskapslagen om miljöskydd
MOT 5/2016-2017 Ändring av landskapslag om hembygdsrättsförfarande
LF 24/2016-2017 Anpassning av blankettlagen om specialomsorger
BF 3/2016-2017 Första tilläggsbudget för år 2017
LF 23/2016-2017 Offentlig upphandling
LF 22/2016-2017 Ändrad tidpunkt för kommunernas socialtjänst
M 4/2016-2017 Reform av kommunstrukturen
MOT 4/2016-2017 Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd
SF 14/2016-2017 Bristande intresse för högskolepraktik
LF 21/2016-2017 Främjande av utbyggnaden av bredbandsnät
DEB 1/2016-2017 Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
SF 13/2016-2017 Beskattning av pensioner från utlandet
RP 9/2016-2017 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver
RP 8/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de...
MOT 3/2016-2017 Generellt tillstånd för skyltning
LF 20/2016-2017 En revidering av plan- och bygglagen
SF 12/2016-2017 Effekten av det nya hemvårdsstödet
MOT 2/2016-2017 Nytt miljösmart privat tonnage i skärgårdstrafiken
SF 11/2016-2017 Marknadsföringen av Åland
FUR 1/2016-2017 Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2016
SF 10/2016-2017 Vårfågeljakt
F 3/2016-2017 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
RS 1/2016-2017 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
M 3/2016-2017 Landskapsregeringens externpolitik
M 2/2016-2017 Modernisering av det åländska IT-samhället-Digitaliseringsrådets rapport
SF 9/2016-2017 Svensk examensbehörighet
AM 1/2016-2017 En gemensam kommunal räddningsmyndighet
SF 8/2016-2017 Farled Harparnäs-Karlby
LF 19/2016-2017 Barnskyddslagens uppdateringsautomatik
SF 7/2016-2017 Olika linjer i kommunfrågan
SF 6/2016-2017 Turlista på töftöfärjan
M 1/2016-2017 Ålands hållbara livsmedelsstrategi 2017-2030
LF 18/2016-2017 En gemensam kommunal räddningsmyndighet
S 2/2016-2017 Värdering av det åländska gymnasiebetyget
SF 5/2016-2017 Rättsosäkerheten vid offentlig upphandling
SF 4/2016-2017 Den åländska drogsituationen
S 1/2016-2017 Självstyrelsens överlevnad
LF 17/2016-2017 Ändring av kommunallagen
LF 16/2016-2017 Ändring av landskapslagen om posttjänster
RB 1/2016-2017 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2016
LF 15/2016-2017 Ändring av lagstiftning om utkomststöd
LF 14/2016-2017 Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag
NRB 1/2016-2017 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2016
LF 13/2016-2017 Ändring av barnomsorgslagen
LF 12/2016-2017 Genomförande av Inspire-direktivet
F 2/2016-2017 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
MOT 1/2016-2017 Vårdös status som skärgårdskommun
LM 1/2016-2017 Ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vindkraftverk