ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 101 - 1 200 av totalt 1 590 ärenden

Ärende-nr. Titel
EF 2/2007-2008 Språkkunskapskraven i de åländska församlingarna
V 23/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 22/2007-2008 Fyllnadsval av en justeringsman
V 21/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem i justeringsutskottet
V 20/2007-2008 Fyllnadsval av två medlemmar och en ersättare i stora utskottet
V 19/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i social- och miljöutskottet
V 18/2007-2008 Fyllnadsval av två medlemmar i kulturutskottet
V 17/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem i näringsutskottet
V 16/2007-2008 Fyllnadsval av två ersättare i finansuskottet
V 15/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i lagutskottet
V 14/2007-2008 Val av talman för återstoden av arbetsåret 2007-2008
TMK 3/2007-2008 Vicetalman Gun Carlsons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman
TMK 2/2007-2008 Talman Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från talmansuppdraget
TMK 1/2007-2008 Ltl Camilla Gunells anhållan om temporör befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
RP 2/2007-2008 Godkännande av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...
RP 1/2007-2008 Godkännande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtale som hör till området för...
EF 1/2007-2008 Fuktskador på Gullåsen
P 1/2007-2008 Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2007-2011
V 9/2007-2008 Val av 3 ordinarie justeringsmän och 2 ersättare för justering av lagtingets protokoll
V 8/2007-2008 Val av 10 ordinarie medlemamr och 5 ersättare i stora utskottet
V 7/2007-2008 Val av 3 ordinarie medlemmar och 3 ersättare i justeringsutskottet
V 6/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i social- och miljöutskottet
V 12/2007-2008 Val av 2 medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet
V 11/2007-2008 Val av 6 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 10/2007-2008 Val av 2 medlemmar i kanslikommissionen
V 5/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i kulturutskottet
V 4/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i näringsutskottet
V 2/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i lagutskottet
D 1/2007-2008 Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat jämte handlingsprogram
V 13/2007-2008 Antal medlemmar och ersättare i utskott
V 1/2007-2008 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2007-2008
EF 21/2006-2007 Ålands hälso- och sjukvård - livsstilsmottagning
EF 20/2006-2007 Återbetalning av barnomsorgsavgifter
EF 19/2006-2007 Landskapsförordning om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav
EF 18/2006-2007 Investeringsstöd för projekt i socialvårdsplanen
EF 17/2006-2007 Stöd för privata muséer
EF 16/2006-2007 Bidrag för TV-sändningar
RP 9/2006-2007 Bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
RP 8/2006-2007 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Repbuliken Albanien, å andra sidan
M 7/2006-2007 Landskapets åtgärder med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2006
LB 1/2006-2007 Landskapsregeringens berättelse för år 2006
EF 15/2006-2007 Ab Sjöfart
EF 14/2006-2007 Förbud mot frontskydd
V 9/2006-2007 Val av två personliga ersättare i Ålandsdelegationen
V 8/2006-2007 Val av en ordinarie ledamot i Ålandsdelegationen
TMK 2/2006-2007 Vicehäradshövding Jan-Erik Lindfors anhållan om befrielse från uppdraget som medlem av Ålandsdelegationen
V 7/2006-2007 Fyllnadsval av en ersättare för justeringsman
V 6/2006-2007 Fyllnadsval av en ersättare i näringsutskottet
V 5/2006-2007 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i social- och miljöutskottet
M 6/2006-2007 Klimatstrategi för Åland
EF 13/2006-2007 Framkomlighet i trafikmiljön
M 5/2006-2007 Landskapets arbete med externa frågor
BB 1/2006-2007 Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2006
M 4/2006-2007 Ålands hälso- och sjukvård i dag och i framtiden
EF 12/2006-2007 Krav på nya avloppslösningar i glesbygden
RS 1/2006-2007 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2005 - 31 oktober 2006
EF 11/2006-2007 Föreningen Företagsam skärgård
FR 15/2006-2007 Ändringar av landskapets jämställdhetslagstiftning
EF 10/2006-2007 Upphandling av transporter
NRB 1/2006-2007 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2006
EF 9/2006-2007 Finansiering av cancersjuksköterska
RP 7/2006-2007 Framställning gällande 1) ändring av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar samt 2) ändringar av normen 1 som bifogats överenskommelsen om...
RP 6/2006-2007 Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för främjande av mångfalden av kulturella uttryck
S 3/2006-2007 Svensk examensbehörighet
M 3/2006-2007 Språkpolitiskt program
EF 7/2006-2007 Omprövning av beslutet angående permanent avveckling av fiskeriverksamheten
V 4/2006-2007 Fyllnadsval av en ordinarie landskapsrevisor för återstoden av finansåret 2006
EF 6/2006-2007 Nyheter från Sverige på åland
EF 5/2006-2007 Avställning och påställning av fordon
FUR 1/2006-2007 Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2006
D 1/2006-2007 Anhållan om befrielse från sitt uppdrag
RP 5/2006-2007 Godkännande av fördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget) och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för...
M 2/2006-2007 Alkohol- och narkotikapolitiskt program för landskapet Åland år 2007-2011
TMK 1/2006-2007 Talmannens representationsersättning
S 2/2006-2007 Landskapsregeringens drogpolitik
EF 4/2006-2007 Ersättning för sälskador
V 3/2006-2007 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2007
M 1/2006-2007 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2007 och verksamhet år 2006
RP 4/2006-2007 Godkännande av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen. (RP nr 4/2006-2007)
F 1/2006-2007 Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen
S 1/2006-2007 Principer för lönesättning inom landskapsförvaltningen
EF 3/2006-2007 Svenska byggbestämmelser
EF 2/2006-2007 Miljökrav för fartyg
RP 3/2006-2007 Godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 2/2006-2007 Godkännande av den internationella konventionen mot dopning samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
EF 1/2006-2007 Jämställda löner
RP 1/2006-2007 Godkännande av Världspostkonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
EF 20/2005-2006 Rekryteringen av läkare till den åländska sjukvården
EF 19/2005-2006 Internetbaserat bokningssystem för skärgårdstrafiken
RP 9/2005-2006 Godkännande av avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 8/2005-2006 Godkännande av avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
RP 7/2005-2006 Godkännande av protokollet med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de...
EF 18/2005-2006 Kurser i svenska för inflyttade
M 5/2005-2006 Växtkraft - kulturpolitiskt program 2007-2011
RP 6/2005-2006 Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet...
RP 5/2005-2006 Godkännande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
NRB 1/2005-2006 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2005
EF 17/2005-2006 Tullbron i Degerby
EF 16/2005-2006 Rekrytering av fackföreningsmedlemmar
EF 15/2005-2006 Policy för att gynna förnyelsebara energikällor