ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 201 - 1 300 av totalt 1 590 ärenden

Ärende-nr. Titel
M 4/2005-2006 Europeiska unionens konstitutionella fördrag
M 3/2005-2006 Budgetram för 2007 och plan för åren 2008-2009. (M 3/2005-2006)
BB 1/2005-2006 Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2005
RS 1/2005-2006 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2004 - 31 oktober 2005
RP 4/2005-2006 Godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
EF 14/2005-2006 Tillstånd till jakt på sjöfågel våren 2006
EF 13/2005-2006 Upphandling av externa lagberedningsresurser
EF 12/2005-2006 Ruinbana för träning med räddnings- och polishundar
F 3/2005-2006 Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen
FR 15/2005-2006 Lagmotion till riksdagen angående åländsk representation i Europaparlamentet
RP 3/2005-2006 Godkännande av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
S 4/2005-2006 Näringspolitiken
EF 11/2005-2006 Avslag av jordförvärvsansökan
EF 10/2005-2006 Referensgrupp för demokratiutredning
EF 9/2005-2006 Trafikskyltning i Sviby-Möckelbykorsningen
FUR 1/2005-2006 Redogörelse angående behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2005
S 3/2005-2006 Regionpolitik
EF 8/2005-2006 Näringsstöd till tjänsteföretag
RP 2/2005-2006 Godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
F 2/2005-2006 Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen
TMK 2/2005-2006 Talmannens representationsersättning
EF 7/2005-2006 Övertidsersättningen för vårdpersonal inom ÅHS
EF 6/2005-2006 Åtgärder innan en pandemi drabbar Åland
EF 5/2005-2006 Ms Viggen som ersättande fartyg
EF 4/2005-2006 Regionalpolitiska aspekter vid upphandling
M 2/2005-2006 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2006 och verksamhet år 2005
S 2/2005-2006 Åtgärder för fortsatt jakt på sjöfågel under våren
S 1/2005-2006 Upphandling av ambulanshelikoptertjänster
EF 3/2005-2006 Flyttbidrag till Ålands fredsinstitut r.s
V 5/2005-2006 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2006
EF 2/2005-2006 Ålands rätt att föra talan i EU-domstolen
EF 1/2005-2006 Åland och Europarådet
F 1/2005-2006 Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen
RP 1/2005-2006 Godkännande av ändringarna i bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
V 4/2005-2006 Fyllnadsval av en medlem i stora utskottet
V 3/2005-2006 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
TMK 1/2005-2006 Talman Barbro Sundbacks anhållan om befrielse från utskottsuppdrag
M 1/2005-2006 Plan för kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken
V 2/2005-2006 Val av två representanter och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2005-2006
V 1/2005-2006 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2005-2006
EF 13/2004-2005 Planerad sjukvård inom ÅHS för åländska studerande utomlands
EF 12/2004-2005 Läromedel
EF 11/2004-2005 Lokal upphandling
F 4/2004-2005 Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen
S 6/2004-2005 Näringsstöd
EF 10/2004-2005 Åtgärder för att bevara skonaren Linden i åländsk ägo
RP 7/2004-2005 Godkännande av Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 6/2004-2005 Godkännande av den europeiska landskapskonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 5/2004-2005 Bifall till lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till...
M 3/2004-2005 Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008
EF 9/2004-2005 Stöd till golfbanor
LB 1/2004-2005 Landskapsregeringens berättelse för år 2004
DEB 1/2004-2005 Debatt enligt bestämmelserna i 49 § lagtingsordningen
RS 1/2004-2005 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2003-31 oktober 2004
F 3/2004-2005 Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen
NRB 1/2004-2005 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2004
M 2/2004-2005 Budgetram för år 2006 och plan för åren 2007 och 2008
BB 1/2004-2005 Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2004
S 5/2004-2005 Fiskeripolitik
EF 8/2004-2005 Begränsande av ägande- och nyttjanderätten till privat ägda vatten
EF 7/2004-2005 Samarbete mellan Ålands Penningautomatförening och Unibet
EF 6/2004-2005 Utvärdering av Högskolan på Åland
EF 5/2004-2005 Försäljning av Ålands husmodersskola
FR 8/2004-2005 Ändrad polislagstiftning
FR 10/2004-2005 Lagstiftning mot diskriminering
EF 3/2004-2005 Lärarlöner
S 3/2004-2005 Verksamhetsförutsättningarna för det åländska jordbruket
EF 2/2004-2005 Byggande av regleringsdamm och småbåtssluss för båttrafik i Vargsundsådran
RP 4/2004-2005 Bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå (teoretiska och yrkesinriktade utbildningar)
M 1/2004-2005 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2005 och verksamhet år 2004
TMK 2/2004-2005 Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
V 9/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i social- och miljöutskottet
V 8/2004-2005 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i kulturutskottet
V 7/2004-2005 Fyllnadsval av en ersättare i näringsutskottet
V 6/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i finansutskottet
V 5/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i lagutskottet
V 14/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och personlig ersättare för denne i Nordiska rådet
V 13/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie justeringsman
V 12/2004-2005 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och tre ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 11/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i justeringsutskottet
V 10/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i stora utskottet
S 2/2004-2005 Konkurrensutsättning av samhällsservice
TMK 1/2004-2005 Talmannens representationsersättning
V 4/2004-2005 Val av andre vicetalman för återstoden av arbetsåret 2004-2005
S 1/2004-2005 Kultur- och kongresshusprojektet
V 3/2004-2005 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2005
D 3/2004-2005 Av lantrådskandidaten Roger Nordlund överlämnat i 64a § 4 mom. lagtingsordningen avsett förslag till landskapsregering jämte handlingsprogram
RP 3/2004-2005 Godkännande av protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
RP 2/2004-2005 Godkännande av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
D 2/2004-2005 Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat
D 1/2004-2005 Anhållan om befrielse från sitt uppdrag
MY 1/2004-2005 Misstroendeyrkande om att landskapsregeringen ledd av lantrådet Roger Nordlund inte längre har lagtingets förtroende
RP 1/2004-2005 Godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för...
EF 1/2004-2005 Potatisodlingen på Åland
V 2/2004-2005 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet under arbetsåret 2004-2005
V 1/2004-2005 Val av talman och vicetalmän för arbetsåret 2004-2005
LM 3/2003-2004 Ändring av hyreslagen för landskapet Åland
RP 27/2003-2004 Godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och använding av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för...
EF 8/2003-2004 Grunderna för uträkning av utkomststödet
RP 26/2003-2004 Godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 §...