ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 301 - 1 400 av totalt 1 590 ärenden

Ärende-nr. Titel
RP 25/2003-2004 Godkännande av konventionen med stadga om Europaskolorna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 24/2003-2004 Godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
NRB 1/2003-2004 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2003
LB 1/2003-2004 Landskapsstyrelsens berättelse för år 2003
FR 15/2003-2004 Anpassning av landskapslagstiftningen med anledning av det nya sjöfartsstödet
RP 23/2003-2004 Bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
RP 22/2003-2004 Bifall till förordning om ikraftträdande av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar
BB 1/2003-2004 Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2003
S 4/2003-2004 Landskapsstyrelsens åtgärder för att pressa ned Ålands höga fraktkostnader
EF 7/2003-2004 Utarrendering av kronoallmänningar
RP 21/2003-2004 Godkännande av överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
RP 20/2003-2004 Godkännande av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
RP 19/2003-2004 Godkännande av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
RP 18/2003-2004 Godkännande av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen...
RP 17/2003-2004 Godkännande av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen...
RP 16/2003-2004 Godkännande av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
FR 12/2003-2004 Bestämmelser om inlösen av privata arkiv
S 3/2003-2004 Lantrådets uttalanden angående regelverket för näringsrätt
S 2/2003-2004 Landskapsstyrelsens åtgärder inom havsfisket
RS 1/2003-2004 Landskapsstyrelsens redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2002 - 31.10.2003
RP 15/2003-2004 Godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet...
RP 14/2003-2004 Godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de...
EF 6/2003-2004 Travbanan i Hindersböle
P 2/2003-2004 Presidiets framställning angående ändring av beslutet om lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007
EF 5/2003-2004 Representation i styrelser och andra organ
FUR 1/2003-2004 Redogörelse angående behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2003
FR 10/2003-2004 Kommunala tjänstemän
M 3/2003-2004 Regeringskonferensen angående ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
M 2/2003-2004 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2004 och verksamhet år 2003
FR 8/2003-2004 Ny landskapslagstiftning om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen
TMK 4/2003-2004 Talmannens representationsersättning
EF 4/2003-2004 Utnämningen av rektor för Högskolan på Åland
EF 3/2003-2004 Kurser i de svenska allmänna material- och arbetsbeskrivningarna för byggnadsarbeten (AMA)
RP 10/2003-2004 Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet
V 18/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden, Danne Sundman ersätter Kalle Alm som ordinarie, medan Kalle Alm ersätter Danne Sundman
EF 2/2003-2004 Privatisering av färjförbindelser
TMK 3/2003-2004 Ltla Kalle Alms och Danne Sundmans anhållan om befrielse från uppdrag i självstyrelsepolitiska nämnden
V 17/2003-2004 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2004
RP 9/2003-2004 Godkännande av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
V 16/2003-2004 Fyllnadsval av en ersättare i stora utskottet, Gun Carlsson ersätter Veronica Thörnroos
V 15/2003-2004 Fyllnadsval av en ersättare i social- och miljöutskottet, Gun Carlson ersätter Britt Lundberg
V 14/2003-2004 Fyllnadsval av en ersättare i kulturutskottet, Veronica Thörnroos ersätter Ragnar Erlandsson
V 13/2003-2004 Fyllnadsval av en ersättare till finansutskottet, Runar Karlsson ersätter Veronica Thörnroos
V 12/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie landskapsrevisor för återstoden av finansåret 2003, ordinarie landskapsrevisor Birgitta Gustavsson ersätter Tuula Mattsson
S 1/2003-2004 Vtm Barbro Sundbacks m.fl. spörsmål angående om- och tillbyggnad av Ålands lyceum
M 1/2003-2004 Europeiska unionens utvidgning och Åland
EF 1/2003-2004 VAT-nummer för åländska företag
V 9/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinare medlem och en ersättare i justeringsutskottet, ordinarie medlemmen Kalle Alm ersätter Gun-Mari Lindholm, ersättaren Johan Ehn ersätter Jörgen Strand
V 8/2003-2004 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i lagtingets stora utskott, Johan Ehn ersätter Jörgen Strand, Runar Karlsson ersätter Jan-Erik Mattsson
V 7/2003-2004 Fyllnadsval av en ersättare i social- och miljöutskottet, Kalle Alm ersätter Gun-Mari Lindholm
V 6/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i kulturutskottet, Johan Ehn ersätter Jörgen Strand
V 5/2003-2004 Fyllnadsval av en ersättare i näringsutskottet, Runar Karlsson ersätter Henry Lindström
V 4/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i finansutskottet, Gun Carlson ersätter Jan-Erik Mattsson
V 3/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i lagutskottet, Kalle Alm ersätter Gun-Mari Lindholm
V 11/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie justeringsman, Kalle Alm ersätter Gun-Mari Lindholm
V 10/2003-2004 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden, Gun Carlson ersätter Henry Lindström, Kalle Alm ersätter Gun-Mari Lindholm
TMK 2/2003-2004 Ltla Ragnar Erlandssons, Britt Lundbergs och Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
TMK 1/2003-2004 Landskapsrevisorn Tuula Mattssons anhållan om befrielse från sitt uppdrag
RP 8/2003-2004 Riksdagens skrivelse om förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RP 7/2003-2004 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Chile, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av...
RP 6/2003-2004 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, samt med förslag till lag...
RP 5/2003-2004 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft...
RP 4/2003-2004 Förordningen om bringande i kraft av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar samt republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om...
RP 3/2003-2004 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...
RP 2/2003-2004 Godkännande av avtalet med Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 1/2003-2004 Godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör...
P 1/2003-2004 Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007
D 1/2003-2004 Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat jämte handlingsprogram
V 2/2003-2004 Val av medlemmar till utskott, självstyrelsepolitiska nämnden, kanslikommissionen, Nordiska rådet och justeringsmän
V 1/2003-2004 Val av talman och vicetalmän för arbetsåret 2003-2004
EF 22/2002-2003 Utbyggnad av polishuset
NRB 1/2002-2003 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.3.2001 - 31.12.2002
S 6/2002-2003 Landskapsstyrelsens fördelningspolitiska bedömningar inför år 2004
EF 20/2002-2003 Hälsonämnden vid Ålands hälso-och sjukvård
EF 19/2002-2003 Distriktsförlikningsmannens opartiskhet
EF 18/2002-2003 Ersättning för sälskador
MY 1/2002-2003 Misstroendeyrkande om att landskapsstyrelsen ledd av lantrådet Roger Nordlund inte längre har lagtingets förtroende
EF 16/2002-2003 Polisuniformer och -bilar
LB 1/2002-2003 Landskapsstyrelsens berättelse för år 2002
BB 1/2002-2003 Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotiek 2002
EF 15/2002-2003 Bristande rättssäkerhet vid beviljande av ersättning för skördeskador
S 5/2002-2003 Energipolitiken
EF 14/2002-2003 Förenkling av byråkratin
S 4/2002-2003 Landskapsstyrelsens utbildnings- och skolpolitik
EF 13/2002-2003 Slopande av investeringsstöd för värmepump
EF 12/2002-2003 Övertagande av beskattningsbehörighet
EF 11/2002-2003 Nyttjande av köksutrymmen
EF 10/2002-2003 AX-kod för bruk i Internet- och vägtrafiken
FR 21/2002-2003 Arkivlag för landskapet Åland
M 4/2002-2003 Trafikplan för landskapet Åland 2003-2010
V 6/2002-2003 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
EF 9/2002-2003 Ny lag om specialomsorger
M 3/2002-2003 Komplettering till etermediepolitiskt program för landskapet Åland
V 5/2002-2003 Fyllnadsval av en ersättare i kulturutskottet
V 4/2002-2003 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 3/2002-2003 Fyllnadsval av en medlem i lagutskottet
EF 8/2002-2003 Beslut i strid med jämställdhetslagen
EF 7/2002-2003 Vårdlöner
TMK 2/2002-2003 Ltl Roger Janssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
M 2/2002-2003 Ungdomspolitiskt program för landskapet Åland