ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 401 - 1 500 av totalt 1 590 ärenden

Ärende-nr. Titel
RS 1/2002-2003 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.2001 - 31.10.2002
FUR 1/2002-2003 Redogörelse angående behandling av ärende rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2002
EF 6/2002-2003 Pensionsproblem för återflyttade ålänningar
TMK 1/2002-2003 Talmannens representationsersättning
S 3/2002-2003 Landskapsstyrelsens kulturpolitik
S 2/2002-2003 Yrkesträningsundervisningen
S 1/2002-2003 Sjöfarten
EF 5/2002-2003 Byggnadshandlingar i finsk språkdräkt
RP 5/2002-2003 Godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i...
M 1/2002-2003 Alkohol- och narkotikapolitiskt program för landskapet Åland år 2002-2005
V 2/2002-2003 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2003
EF 4/2002-2003 Fördelningen av mål 2-programmets medel
EF 3/2002-2003 Konkurrens med privata företag om vägentreprenader
RP 4/2002-2003 Godkännande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 3/2002-2003 Godkännande av avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 2/2002-2003 Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...
EF 2/2002-2003 Narkotikaproblemet
V 1/2002-2003 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2002-2003
RP 1/2002-2003 Godkännande av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
EF 1/2002-2003 Djurskyddet på Åland
EF 19/2001-2002 Fiskodlingskonferens
EF 18/2001-2002 Regelverk för mottagande av gåvor och förmåner
V 9/2001-2002 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets stora utskott
S 12/2001-2002 Älgjaktsförordningen
S 11/2001-2002 Landskapsstyrelsens åtgärder inom miljöpolitiken
TMK 4/2001-2002 Ltl Britt Lundbergs anhållan om befrielse från utskottsuppdrag
RP 11/2001-2002 Ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring samt om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och med förslag till lag om...
RP 10/2001-2002 Framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
LB 1/2001-2002 Landskapsstyrelsens berättelse för år 2001
EF 17/2001-2002 Kranförarutbildning
EF 16/2001-2002 Utvecklingen av radio- och TV-verksamheten på Åland
EF 15/2001-2002 Olagligt polisregister
RS 1/2001-2002 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.2000 - 31.10.2001
MY 1/2001-2002 Misstroendeyrkande om att landskapsstyrelsen ledd av lantrådet Roger Nordlund inte längre har lagtingets förtroende
EF 14/2001-2002 Besökssiffrorna i Eckeröhallen
EF 13/2001-2002 Landskapsstyrelsens agerande angående den svenska elnätstariffen
S 10/2001-2002 Språkpolitik
BB 1/2001-2002 Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2001
FR 20/2001-2002 Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
EF 12/2001-2002 Yrkesträningen vid Ålands yrkesskola
EF 11/2001-2002 Behandlingstiderna vid Ålands förvaltningsdomstol
D 1/2001-2002 Självstyrelsepolitiska nämndens förslag angående Open Skies-avtalet och Ålands demilitarisering och neutralisering
FUR 1/2001-2002 Redogörelse angående behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2001
S 9/2001-2002 Förmåner i statsbeskattningen
S 8/2001-2002 Utfästelser om förhöjda ersättningsnivåer till vårdanställda
S 7/2001-2002 Avskaffande av den svenska elnättariffen
EF 9/2001-2002 Direktiv för användning av landskoden AX
EF 8/2001-2002 Socialavgiftslättnader för skärgårdskommuner
EF 10/2001-2002 Löften om ersättningar till vårdanställda
S 6/2001-2002 Arrende av Jan-Karlsgårdens värdshus
M 2/2001-2002 Politiskt program för informations och kommunikationsteknik (IKT) i landskapet Åland
M 1/2001-2002 Europeiska unionens framtida utveckling
EF 7/2001-2002 Idrottsinriktning på gymnasialstadiet
RP 9/2001-2002 Godkännande av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sydafrika, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
RP 8/2001-2002 Godkännande av Europaavtalet med Ungern och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet
RP 7/2001-2002 Godkännande av Europaavtalet med Tjeckien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet
RP 6/2001-2002 Godkännande av Europaavtalet med Slovakien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet
RP 5/2001-2002 Godkännande av Europaavtalet med Rumänien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet
RP 4/2001-2002 Godkännande av Europaavtalet med Polen och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet
RP 3/2001-2002 Godkännande av Europaavtalet med Bulgarien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet
RP 2/2001-2002 Godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala...
S 5/2001-2002 Beviljande av åländsk hembygdsrätt för återflyttare
EF 6/2001-2002 Utsändning av TV-kanalen SVT Extra
S 4/2001-2002 Lagberedningsplaneringen
TMK 3/2001-2002 Talmannens representationskostnader
TMK 2/2001-2002 Ltl Ulf Anderssons anhållan om befrielse från utskottsuppdrag
S 3/2001-2002 Skattegränsen
RP 1/2001-2002 Bifall till ikraftträdande av avtalet om ändringar i överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige
EF 5/2001-2002 Omhändertagandet av problemavfall
S 2/2001-2002 Landskapsstyrelsens åtgärder för att förhindra att lotsningsverksamhet flyttas från Åland
S 1/2001-2002 Öppenheten i landskapsstyrelsens ärandehandläggning
EF 4/2001-2002 Kompensation för försenade studiestöd
EF 3/2001-2002 Kompensation för försenade studiestöd
EF 2/2001-2002 Miljökonsekvensbedömningen för vindkraftprojektet på Nyhamn
V 3/2001-2002 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd
V 2/2001-2002 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets kanslikommission
EF 1/2001-2002 Landskapsstyrelsens förfarande vid en anbudsförfrågan
V 1/2001-2002 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet arbetsåret 2001-2002
TMK 1/2001-2002 Talman Viveka Erikssons anhållan om befrielse från uppdragen som ersättare i finansutskottet och stora utskottet
S 5/2000-2001 Tidsplanen för ett kongress- och kulturhus i Mariehamn
S 4/2000-2001 Spörsmål angående skötseln av vägbyggnadsarbeten
EF 17/2000-2001 Förslag till ny plan- och bygglag
M 3/2000-2001 Nicefördraget
EF 16/2000-2001 Motiven för tillsättande av nya styrelsemedlemmar i Ålands penningautomatförening
NRB 1/2000-2001 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 8.3.2000 - 28.2.2001
LB 1/2000-2001 Landskapsstyrelsens berättelse för år 2000
EF 15/2000-2001 Tillämpningen av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
RP 9/2000-2001 Godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för...
RP 8/2000-2001 Ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon
RP 13/2000-2001 Godkännande av avtalet med Makedonien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 12/2000-2001 Godkännande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 11/2000-2001 Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem
RP 10/2000-2001 Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
RS 1/2000-2001 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.1999 - 31.10.2000
BB 1/2000-2001 Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2000
RP 7/2000-2001 Ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
RP 6/2000-2001 Ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik
S 3/2000-2001 Landskapsstyrelsens åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel
EF 14/2000-2001 Landskapsstyrelsens ändrade jordförvärvsprinciper
S 2/2000-2001 Landskapsstyrelsens beslut om ett bidrag om 700.000 mark till kulturföreningen Katrina