ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 501 - 1 590 av totalt 1 590 ärenden

Ärende-nr. Titel
EF 13/2000-2001 Förtydligande av landskapsstyrelsens jordförvärvsprinciper
EF 12/2000-2001 Landskapets stöd till en badanläggning i Mariehamn
EF 11/2000-2001 Utrymmen för yrkesträningsundervisningen
EF 10/2000-2001 Landskapsstyrelsens lagberedningsprogram
V 9/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i finansutskottet
V 8/2000-2001 Fyllnadsval av tre medlemmar i lagutskottet
V 16/2000-2001 Fyllnadsval av två medlemmar och två ersättare i stora utskottet
V 15/2000-2001 Fyllnadsval av två medlemmar och personliga ersättare före dem i Nordiska rådet
V 14/2000-2001 Fyllnadsval av tre medlemmar och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 13/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i lagtingets justeringsutskott
V 12/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i social- och miljöutskottet
V 11/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i kulturutskottet
V 10/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i näringsutskottet
TMK 4/2000-2001 Befrielse från uppdrag som medlem och ersättare i utskott
RP 5/2000-2001 Godkännande av avtalet om genomförande av bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention
D 4/2000-2001 Tillsättande av landskapsstyrelse enligt 6a kap. LO
D 3/2000-2001 Anhållan om befrielse från sitt uppdrag
EF 9/2000-2001 Vilka förbättringar av självstyrelselagen har förhandlats fram
EF 8/2000-2001 Värderingen av arbetslivserfarenhet vid beviljande av ålderstillägg
EF 7/2000-2001 Användningen av Eckerö post- och tullhus
MY 1/2000-2001 Yrkande att vicelantrådet Olof Salmén saknar lagtingets förtroende
FUR 1/2000-2001 Redogörelse över behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2000
EF 6/2000-2001 Grunderna för ett beslut om fraktstöd
EF 5/2000-2001 Bidrag till en jaktvårdsförening för inköp av vapen
RP 4/2000-2001 Godkännande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
V 6/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i finansutskottet
TMK 3/2000-2001 Talmannens representationskostnader
TMK 2/2000-2001 Vtm Viveka Erikssons samt ltl Ritva Sarin Grufbergs anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott. (TMK 2/2000-2001)
V 5/2000-2001 Fyllnadsval av en ordinarie landskapsrevisor för återstoden av finansåret 2000
RP 3/2000-2001 Ikraftträdande av avtalet om eknomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
V 4/2000-2001 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och peronliga ersättare för dem för finansåret 2001
RP 2/2000-2001 Godkännande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
EF 4/2000-2001 Lagstiftningen gällande bullerbekämpning
M 1/2000-2001 Regionalpolitiken på Åland
RP 1/2000-2001 Godkännande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
V 3/2000-2001 Fyllnadsval av en ersättare i lagutskottet
EF 3/2000-2001 Konflikten mellan PAF och Veikkaus
TMK 1/2000-2001 Talman Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet
S 1/2000-2001 Korrigering av ett beslut om tillstånd att jaga älg
V 2/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 1/2000-2001 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2000-2001
EF 2/2000-2001 Uthyrning av lagtingets plenisal under lagtingets sammanträdesperioder
EF 1/2000-2001 Åtgärder för billigare kollektivtrafik
NRB 2/1999-2000 Berättelse avgiven av Ålands delegation i Nordiska rådet för tiden 10.2.1999-8.3.2000
NRB 1/1999-2000 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 28.2.1998 - 9.2.1999
LB 1/1999-2000 Landskapsstyrelsens berättelse för år 1999
EF 9/1999-2000 Ålands möjligheter att registrera kulturarv på UNESCOS:s värdsarvslista
S 2/1999-2000 Yrkesträningsverksamhet
RP 8/1999-2000 Godkännande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och protokollet om ändring av avtalet
RP 7/1999-2000 Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
RP 6/1999-2000 Godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå och med förslag till lag om ikraftträdandet av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
EF 8/1999-2000 Övertagande av statsbeskattningen
EF 7/1999-2000 Trafiken Mariehamn-Kapellskär
EF 6/1999-2000 Tryggande av dansskolans verksamhetsförutsättningar
V 0/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
TMK 3/1999-2000 Talmannens representationsersättning
M 3/1999-2000 Målsättningar med anledning av EU:s näringspolitiska reformer
LM 3/1999-2000 Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
BB 1/1999-2000 Berättelse för år 1999
RS 1/1999-2000 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.1998 - 31.10.1999
TMK 2/1999-2000 Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
EF 5/1999-2000 Lagstiftning om offentlig upphandling
S 1/1999-2000 Privatiseringen av skärgårdstrafiken
M 2/1999-2000 Landskapet Ålands positioner inför Europeiska Unionens regeringskonferens
FUR 1/1999-2000 Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 1999
EF 3/1999-2000 Sammansättningen av Ålands högskoledelegation
RP 5/1999-2000 Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet
D 3/1999-2000 Lantrådets förslag om fördelningen av lantrådets och ledamöternas ansvarsområden i landskapsstyrelsen
RP 4/1999-2000 Ikraftträdande av 1992 års konventiom om skydd av Östersjöområdets marina miljö
EF 2/1999-2000 Återvinning av förpackningar och förpackningsavfall
MY 1/1999-2000 Yrkande att lagtinget skall förklara att lsl Roger Jansson inte åtnjuter lagtingets förtroende
V 9/1999-2000 Fyllnadsval av en ersättare i finansutskottet
V 11/1999-2000 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 10/1999-2000 Fyllnadsval av en ersättare i stora utskottet
V 8/1999-2000 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2000
V 7/1999-2000 Fyllnadsval av en personlig ersättare i Nordiska rådet
V 6/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 5/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i stora utskottet
V 4/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i kulturutskottet
V 3/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i näringsutskottet
V 2/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i finansutskottet
V 1/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lagutskottet
TMK 1/1999-2000 Vtm Bert Häggbloms samt ltla K-G Erikssons, Fredrik Lindqvists och Jörgen Strands anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
EF 1/1999-2000 Tryggande av oljeförsörjningen
RP 3/1999-2000 Förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen för Åland och 17 § jordförvärvslagen för Åland
RP 2/1999-2000 Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
RP 1/1999-2000 Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
P 1/1999-2000 Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen
M 1/1999-2000 Förslag till miljöhandlingsprogram för Åland för åren 2000-2003
D 1/1999-2000 Tillsättande av landskapsstyrelse enligt 6a kap. LO