ÄRENDEN

Avgränsa sökning

201 - 300 av totalt 1 590 ärenden

Ärende-nr. Titel
BM 52/2016-2017 Kommunindelningsutredare stryks
BM 51/2016-2017 Fler poliser på fältet
BM 50/2016-2017 Extra anslag för kortrutt
BM 49/2016-2017 Inga lån till kortrutten
LF 25/2016-2017 Ändring av landskapslagen om miljöskydd
MOT 5/2016-2017 Ändring av landskapslag om hembygdsrättsförfarande
LF 24/2016-2017 Anpassning av blankettlagen om specialomsorger
LF 23/2016-2017 Offentlig upphandling
LF 22/2016-2017 Ändrad tidpunkt för kommunernas socialtjänst
M 4/2016-2017 Reform av kommunstrukturen
MOT 4/2016-2017 Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd
SF 14/2016-2017 Bristande intresse för högskolepraktik
LF 21/2016-2017 Främjande av utbyggnaden av bredbandsnät
DEB 1/2016-2017 Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
SF 13/2016-2017 Beskattning av pensioner från utlandet
RP 9/2016-2017 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver
RP 8/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de...
MOT 3/2016-2017 Generellt tillstånd för skyltning
LF 20/2016-2017 En revidering av plan- och bygglagen
SF 12/2016-2017 Effekten av det nya hemvårdsstödet
MOT 2/2016-2017 Nytt miljösmart privat tonnage i skärgårdstrafiken
SF 11/2016-2017 Marknadsföringen av Åland
FUR 1/2016-2017 Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2016
F 3/2016-2017 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
RS 1/2016-2017 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
M 3/2016-2017 Landskapsregeringens externpolitik
M 2/2016-2017 Modernisering av det åländska IT-samhället-Digitaliseringsrådets rapport
SF 9/2016-2017 Svensk examensbehörighet
AM 1/2016-2017 En gemensam kommunal räddningsmyndighet
SF 8/2016-2017 Farled Harparnäs-Karlby
LF 19/2016-2017 Barnskyddslagens uppdateringsautomatik
SF 7/2016-2017 Olika linjer i kommunfrågan
SF 6/2016-2017 Turlista på töftöfärjan
M 1/2016-2017 Ålands hållbara livsmedelsstrategi 2017-2030
LF 18/2016-2017 En gemensam kommunal räddningsmyndighet
S 2/2016-2017 Värdering av det åländska gymnasiebetyget
SF 5/2016-2017 Rättsosäkerheten vid offentlig upphandling
SF 4/2016-2017 Den åländska drogsituationen
S 1/2016-2017 Självstyrelsens överlevnad
LF 17/2016-2017 Ändring av kommunallagen
LF 16/2016-2017 Ändring av landskapslagen om posttjänster
RB 1/2016-2017 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2016
LF 15/2016-2017 Ändring av lagstiftning om utkomststöd
LF 14/2016-2017 Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag
NRB 1/2016-2017 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2016
LF 13/2016-2017 Ändring av barnomsorgslagen
LF 12/2016-2017 Genomförande av Inspire-direktivet
F 2/2016-2017 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
MOT 1/2016-2017 Vårdös status som skärgårdskommun
LM 1/2016-2017 Ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vindkraftverk
LF 10/2016-2017 Ändrade regler för använding av provnummerskyltar
SF 3/2016-2017 Förlusten av fem vindkraftverk 2017
RP 7/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de...
RP 6/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i...
LU 1/2016-2017 Lantrådets upplysning
LF 9/2016-2017 Erkännande av yrkeskvalifikationer
LF 8/2016-2017 Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag
SF 2/2016-2017 Sämre service för nya ålänningar
RP 5/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbel-beskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...
RP 4/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 3/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
LF 7/2016-2017 Ändringar i skattelagstiftningen 2017
LF 6/2016-2017 Ändrade avgifter i vården
RP 2/2016-2017 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
RP 1/2016-2017 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar
MY 1/2016-2017 Misstroendeyrkande om att lantrådet Katrin Sjögren inte längre har lagtingets förtroende
SF 1/2016-2017 Bristande säkerhet på linfärjor
V 2/2016-2017 Val av två medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet
V 1/2016-2017 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2016-2017
LF 5/2016-2017 Hissäkerhet
LF 4/2016-2017 Elsäkerhet
LF 3/2016-2017 Marknadskontroll
LF 2/2016-2017 Ny blankettlag om anmälda organ
LF 1/2016-2017 Bassamfundslagstiftning
RP 13/2015-2016 Godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör...
RP 12/2015-2016 Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
MOT 6/2015-2016 Centraleuropeisk tid
MOT 5/2015-2016 Grundläggande privatekonomi i skolan
LF 24/2015-2016 Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning
F 4/2015-2016 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
LF 23/2015-2016 Uppdaterad barnskyddslagstiftning
LF 22/2015-2016 Ny blankettlag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
SF 7/2015-2016 Sjukförsäkring för åländska studerande
SF 6/2015-2016 Drogsituationen på Åland
SF 5/2015-2016 Försämring av den kommunala närservicen
SF 4/2015-2016 Ålands gymnasium och ledarskapet
LF 21/2015-2016 Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
LF 20/2015-2016 Förvaltning av fonder för inrikes frågor på Åland
M 4/2015-2016 Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet
LF 19/2015-2016 Sänkt rösträttsålder i kommunalval och kommunala folkomröstningar
LF 18/2015-2016 Kulturhistoriskt värdefulla föremål
LF 17/2015-2016 Energieffektiv renovering av byggnader
LM 4/2015-2016 Ändring av lagtingsordningen
F 3/2015-2016 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
LF 16/2015-2016 Förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda
LF 15/2015-2016 Vattenfarkoster
LF 14/2015-2016 Ändrad lagstiftning om utkomststöd
RS 3/2015-2016 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2015
RP 11/2015-2016 Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör...
LF 13/2015-2016 Pyrotekniska artiklar