ÄRENDEN

Avgränsa sökning

301 - 400 av totalt 1 590 ärenden

Ärende-nr. Titel
RP 10/2015-2016 Godkännande av förordningen om ikraftträdande av konventionen om biologiskt mångfald
LF 12/2015-2016 Produktionsstöd för el från vindkraft
M 3/2015-2016 Program för integrationsfrämjande 2016-2019
LU 1/2015-2016 Lantrådets upplysning
LM 3/2015-2016 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41
MOT 3/2015-2016 Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten
RP 9/2015-2016 Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägtrafik
RP 8/2015-2016 Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning
RP 7/2015-2016 Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning
MOT 2/2015-2016 Anläggande av rondell
MOT 1/2015-2016 Dånöbron
LF 11/2015-2016 Produktionsstöd för el
LF 10/2015-2016 Tobakslagstiftning
LM 1/2015-2016 Ändring av kommunallagen
LF 9/2015-2016 Ny hälsoskyddslagstiftning
LF 8/2015-2016 Avskaffande av skogsvårdsavgiften
FUR 1/2015-2016 Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2015
TMK 3/2015-2016 Vicetalman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
F 2/2015-2016 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
RS 2/2015-2016 Regogörelse över självpolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
M 2/2015-2016 Landskapsregeringens externpolitik
RP 6/2015-2016 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik
NRB 1/2015-2016 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2015
RP 5/2015-2016 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
RP 4/2015-2016 Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik
RP 3/2015-2016 Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald
RP 2/2015-2016 Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten
LF 7/2015-2016 Finansiering av landsbygdsnäringar
LF 6/2015-2016 Konsumentsäkerhet
LF 5/2015-2016 Energieffektivitet
RS 1/2015-2016 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar
SF 1/2015-2016 Skriftliga fråga om att motverka förhastad EU-byråkrati för jägarkåren
V 16/2015-2016 Val av talman och vicetalman för återstoden av arbetsåret 2015-2016
LF 4/2015-2016 Förlängning av bostadssparpremiesystemet
M 1/2015-2016 Regeringsprogram för ett hållbart Åland-kraftsamling för stabilitet och förändring
D 1/2015-2016 Talmannens meddelande om lantrådskandidat enligt arbetsordningens 105 §
RP 1/2015-2016 Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...
LF 3/2015-2016 Ändringar i skattelagstiftningen 2016
V 8/2015-2016 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2015-2016 Val av ordinarie medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2015-2016 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2015-2016 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2015-2016 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2015-2016 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2015-2016 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
V 1/2015-2016 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2015-2016
LF 1/2015-2016 Kosmetiska produkter
F 4/2014-2015 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
V 4/2014-2015 Val av arvodeskommissionen
TMK 2/2014-2015 Ändringar av arbetsordningen
LF 29/2014-2015 Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget
LF 28/2014-2015 Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer
LF 27/2014-2015 Finansiering av landsbygdsnäringar
LF 26/2014-2015 Indexjustering av arbetslöshetsförmåner
MI 2/2014-2015 Medborgarinitiativ
F 3/2014-2015 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
RS 2/2014-2015 Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
LF 24/2014-2015 Landskapets fastighetsverk
SF 5/2014-2015 Muslimsk begravningsplats
MOT 13/2014-2015 Senareläggning av grundskolans sommarlov
F 2/2014-2015 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
LF 22/2014-2015 Förnyat hemvårdsstöd
LF 21/2014-2015 Höjd och förlängd vuxenstudiepenning
M 2/2014-2015 Förslag till utbildningspolitiskt program för landskapet Åland
LF 20/2014-2015 Sänkta promillegränser i trafiken
LF 19/2014-2015 Anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
MOT 9/2014-2015 Revision av barnomsorgslagen
MOT 8/2014-2015 Medgivande till organdonation i skattedeklarationen
MOT 7/2014-2015 Höjd avskrivningsprocent för turistsatsningar
MOT 6/2014-2015 Ökad cybersäkerhet
MOT 5/2014-2015 Produktion av biogas
MOT 4/2014-2015 Ålands universitet
MOT 3/2014-2015 Utvärdering av avloppsregleringen
MOT 2/2014-2015 En enkel och rättvis socialförsäkring
MOT 12/2014-2015 Höjt bistånd i en orolig värld
MOT 11/2014-2015 Starkare incitament för bistånd från privatpersoner
MOT 10/2014-2015 Stöd för samernas rättigheter
MOT 1/2014-2015 En åländsk skattekommitté
S 1/2014-2015 Socialvård
SF 4/2014-2015 Barnombudsmannen på internet
SF 3/2014-2015 Servicesedlar i socialvården
SF 2/2014-2015 Väg- och broprojekt
TMK 1/2014-2015 Ändringar av lagtingsordningen
RP 12/2014-2015 Godkännande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av EU:s, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. ...
SF 1/2014-2015 Vårfågeljakt
AM 1/2014-2015 Stöd för hållbart skogsbruk (anslutningsmotion till lagförlag om stöd för hållbart skogsbruk LF 8/2014-2015)
MI 1/2014-2015 Medborgarinitiativ
NRB 1/2014-2015 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2014
RS 1/2014-2015 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting
M 1/2014-2015 Landskapsregeringens externpolitik
RP 11/2014-2015 Godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området...
RP 10/2014-2015 Godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 9/2014-2015 Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som...
RP 8/2014-2015 Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 7/2014-2015 Förordningen om ikraftträdande av 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening av olja och regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och...
RP 6/2014-2015 Lagn om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 5/2014-2015 Lag om ändring av 30 § självstyrelselagen för Åland
V 2/2014-2015 Val av två medlemmar och ersättare för dem i Nordiska rådet för 2014-2015
V 1/2014-2015 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2014-2015
S 3/2013-2014 Närings- och arbetsmarknadspolitik