ÄRENDEN

Avgränsa sökning

201 - 300 av totalt 1 127 ärenden

Ärende-nr. Titel
BM 8/2013-2014 Regelverk för skattegottgörelsen
BM 7/2013-2014 Trafikavdelningens utgiftsminskning
BM 6/2013-2014 Trafik och transportpolitik
BM 50/2013-2014 Gång- och cykelväg Lemströms kanal - Söderby, tillägg till beskrivning av investeringsprojekt
BM 5/2013-2014 Matraster på linfärjor
BM 49/2013-2014 Personbiljetter och årskort
BM 48/2013-2014 Uppföljningar av hälsa och välfärd
BM 47/2013-2014 Ungdomsgaranti, tillägg till allmän motivering
BM 46/2013-2014 Samarbetsunderstöd
BM 45/2013-2014 E-förvaltning och e-tjänster inom den kommunala sektorn, tillägg till moment
BM 44/2013-2014 Penningautomatmedel för utveckling och sysselsättning
BM 43/2013-2014 Kortruttsinvesteringar
BM 42/2013-2014 Ett förbättrat och förenklat reseavdrag, tillägg till allmän motivering
BM 41/2013-2014 Hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag, tillägg till allmän motivering
BM 40/2013-2014 Avräkningsgrunden
BM 4/2013-2014 Samordning av kortrutts- och fartygsplanering
BM 39/2013-2014 Marknadsföring av möjligheten till praktikplats på Åland
BM 38/2013-2014 Att göra Åland till Nordens mest företagsvänliga region
BM 37/2013-2014 Miljövänliga serverhallar
BM 36/2013-2014 Trafikavdelningens utvecklingsarbete, finansiering med ordinarie medel
BM 35/2013-2014 Primärnäringarnas utveckling, finansiering med ordinarie medel
BM 34/2013-2014 Sysselsättnings-, utbildnings- och integrationsåtgärder inom ramen för ordinarie verksamhet
BM 33/2013-2014 Utveckling av IT-undervisning
BM 32/2013-2014 Utredning av samhällsreformen inom ramen för ordinarie medel
BM 31/2013-2014 Frigörande av PAF-medel för stimulans av näringslivet
BM 30/2013-2014 Svenska språket, ändring i allmänna motiveringarna
BM 3/2013-2014 Avräkningsgrunden
BM 29/2013-2014 Medgivande för organdonation i deklarationen, ny rubrik under Hälso- och sjukvård
BM 28/2013-2014 Livslångt lärande för förståndshandikappade, ändring av allmänna motiveringen
BM 27/2013-2014 Nordens lägsta samfundsskatt
BM 26/2013-2014 Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, utökning av anslag
BM 25/2013-2014 Åtgärder mot barnfattigdom, ökning av anslag
BM 24/2013-2014 Att utnyttja de åländska avdragen
BM 23/2013-2014 Penningautomatmedlen till stimulans av näringslivet
BM 22/2013-2014 Ordning i samhällsfinanserna
BM 21/2013-2014 Ekonomisk politik, ändring i allmänna motiveringar
BM 20/2013-2014 Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning
BM 2/2013-2014 Avdrag för studielån
BM 19/2013-2014 Ändring av text i allmänna motiveringen under rubriken 'Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen' på sidan 15
BM 18/2013-2014 Alandica, en utvärdering, tillägg till den allmänna motiveringen
BM 17/2013-2014 Utvecklad religionsundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen
BM 16/2013-2014 Hemspråksundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen
BM 15/2013-2014 B7-samarbetet avslutas, ändring i den allmänna motiveringen
BM 14/2013-2014 Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen
BM 13/2013-2014 Tillväxt- och hållbarhetsfond
BM 12/2013-2014 Sänkning av konsumtionsutgifterna
BM 11/2013-2014 Ekonomisk kompensation till kommunerna
BM 10/2013-2014 Strukturella förändringar för att minska landskapets budgetunderskott till 2016, tillägg till allmänna motiveringen
BM 1/2013-2014 Ett ekonomiskt råd
BF 1/2013-2014 Budget för landskapet Åland 2014
RB 2/2012-2013 Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2012
RB 1/2012-2013 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2012
BM 47/2012-2013 Kompletterande framställning till tilläggsbudget
BF 3/2012-2013 Första tilläggsbudget för år 2013
LF 10/2012-2013 Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016
BF 2/2012-2013 Andra tilläggsbudget för år 2012
BM 9/2012-2013 Om- och tillbyggnad av IVA/dialys/akutvårdsavdelning, änding av motivering
BM 8/2012-2013 Ålands gymnasium, minskning av anslag
BM 7/2012-2013 ÅHS, minskning av verksamhetsutgifter
BM 6/2012-2013 Anskaffning av arbetsbåt, anslaget utgår
BM 5/2012-2013 Utmanarrätter, ändring av allmänna motiveringen
BM 45/2012-2013 Nationella investeringsbidrag, höjning av anslaget och ändring av motiveringen
BM 44/2012-2013 1.000 nya bäddplatser, ändring av kapitelmotiveringen
BM 43/2012-2013 Ekonomiska nyckeltal, tillägg till allmänna motiveringen
BM 42/2012-2013 Tillstånd för jakt på rådjur, ändring av allmänna motiveringen
BM 41/2012-2013 Kortrutt, ändring av allmänna motiveringen
BM 40/2012-2013 Den ambulerande tandvårdskliniken, ändring i allmänna motiveringen
BM 4/2012-2013 Svenskspråkig byggstandard
BM 39/2012-2013 Närståendevårdarnas situation, ändring i den allmänna motiveringen
BM 38/2012-2013 Väghållning på samlad servicenivå, ändring i allmänna motiveringen
BM 37/2012-2013 Slopandet av landskapsbidrag till bildningsförbund, strykning av anslag
BM 36/2012-2013 Försäljning av travbanan
BM 35/2012-2013 Produktionsstöd för förnybara energikällor, ändring av allmänna motiveringen
BM 34/2012-2013 Naturbruksskolan - centrum för pirmärnäringar, ändring i allmänna motiveringen
BM 33/2012-2013 Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen
BM 32/2012-2013 Jämställdhet, ändring av allmänna motiveringen
BM 31/2012-2013 Arbetsbåt, slopande av budgetmoment
BM 30/2012-2013 Användning av PAF-medel, ändring av allmänna motiveringen
BM 3/2012-2013 Bevara de åländska avdragen, ökning av anslag
BM 29/2012-2013 Räntestöd för bostadsrätter, ändring av motiveringen
BM 28/2012-2013 Övergångsarbete, tillägg till motiveringen
BM 27/2012-2013 B7-samarbetet avslutas, tillägg till allllmänna motiveringen
BM 26/2012-2013 Gång- och cykelväg Lemströms kanal - Söderby, ändring av motivering
BM 25/2012-2013 Förbättrande av den lätta trafikens framkomlighet, ändring av motiveringen
BM 24/2012-2013 Destinationsmarknadsföring, ändring av anslag och motiveringar
BM 23/2012-2013 Utveckling av tillsynsförvaltningen, tillägg till allmänna motiveringen
BM 22/2012-2013 Strategisk planering av landskapsregeringens IT-miljö, ändring av allmänna motiveringen
BM 21/2012-2013 Landskapet, kommunerna och medborgarna, ändring av allmänna motiveringen
BM 20/2012-2013 En åländsk sektorövergripande biogasstrategi, ändring av motivering
BM 2/2012-2013 Ordning i samhällsfinanserna, sänkning av anslag
BM 18/2012-2013 Överlåtelse av fastigheter, ändring av motivering
BM 17/2012-2013 BSPC och Östersjösamarbete, tillägg till allmänna motiveringen
BM 16/2012-2013 Regionalpolitiskt grepp på samhällsservicestrukturerformen (SSSR), tillägg till allmänna motiveringen
BM 15/2012-2013 Trafik och transportpolitik
BM 14/2012-2013 Finansiering av kortruttsutbyggnaden, tillägg till allmänna motiveringen
BM 13/2012-2013 Bolagisering av skärgårdstrafiken, tillägg till kapitelmotiveringen
BM 12/2012-2013 Forskning inom Högskolan på Åland, tillägg till den allmänna motiveringen
BM 11/2012-2013 Avdrag för studielån i kommunalbeskattningen
BM 10/2012-2013 Indexjustering av studiestödet, ändring av motivering
BM 1/2012-2013 Budget i balans, ändring av allmänna motiveringen