Anslutningsmotion 1/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Anslutningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ANSLUTNINGSMOTION nr 1/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2015-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd för hållbart skogsbruk

·       Landskapsregeringens lagförslag LF (8/2014-2015)

 

 

Undertecknade överlämnar i enlighet med lagtingsordningen 28 § en anslutningsmotion till landskapsregeringens lagförslag nr 8/2014-2015.

 

Det pratas i många näringssammanhang om kluster. Skogsklustret på Åland är i ekonomiska termer betydande, enligt Skogsforskningsinstitutet METLA var produktionen (skogsbruk och förädling) år 2010 värd 24,89 miljoner €. Skogsnäringen med kringeffekter bidrar till sysselsättningen i högre grad än många tror.

     Tillväxten och virkesförrådet i de åländska skogarna är rekordhöga och utrymmet för slutavverkningar och behovet av beståndsvårdande skötselåtgärder är stort. Det är viktigt att få till stånd högre aktivitet ute i skogarna. Ålands skogsvårdsförening har tidigare varit betydligt aktivare när det gäller den biten. Men också skogsbruksbyrån behöver ta en mera aktiv roll och lite resa sig från den dagliga byråkratin. Ett dagsaktuellt skogsprogram för näringen borde också ha slagits fast redan före denna lagstiftning överlämnades. Skogsegendomar ägs många gånger av sterbhus, stadsbor mm. dvs. folk som inte bor i anslutning till skogsinnehavet och inte har det naturliga intresset och kunskapen om hur ett aktivt skogsbruk bedrivs. Därför är det viktigt att de skogliga aktörerna bedriver en mer uppsökande verksamhet. Inte bara för att få till stånd slutavverkningar, utan också beståndsvårdande skötselåtgärder.

     Skogsbruksåtgärder är mycket viktiga för att inte skogsvården och den långsiktiga tillgången på kvalitativa trävaror till den åländska skogsindustrin ska försummas. År 2014 var arealen för skogsröjning c:a 800 hektar. Behovet är det dubbla och anslagen för att stimulera ökad röjning bör höjas. Skogsbruksplaneringen är ett viktigt instrument för att engagera skogsägarna. Idag är ungefär 50 % av skogsmarken planerad. Den siffran bör höjas och det kan bland annat göras genom att planerna inte görs så detaljerade och småskaliga.

     Skogsbruksbyrån borde under året i samarbete med övriga aktörer inom skogsbruket på Åland starta upp ett projekt med målsättningen att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning och ekonomisk tillväxt för den åländska skogsnäringen. Då gäller det också att lagstiftningen är så utformad att den möter upp mot den målsättningen.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget antar det i lagförslag nr 8/2014-2015 ingående förslaget till landskapslag om stöd för hållbart skogsbruk, dock så att 1 § får följande lydelse:

 

 

1 §

Syfte

 I denna lag finns bestämmelser om stöd till enskilda markägare vid bedrivande av skogsbruk i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (1998:83) om skogsvård. Syftet med denna lag är att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning på Åland och ekonomisk tillväxt för den åländska skogsnäringen. Skogens skötsel skall ske på ett hållbart sätt, med hänsyn till den biologiska mångfalden.

   ( 2 mom. lika som i lagförslaget).

 

 

 

 

Mariehamn den 11 mars 2015

 

 

Anders Eriksson

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

 

Brage Eklund