Bibliotekskommissionens berättelse 1/1999-2000

Tillhör ärendet: Berättelse för år 1999
Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BERÄTTELSE

 

Datum

Beteckning

Bibliotekskommissionen

2000-04-07

BB0119992000

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 


Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 1999

 

Innehåll

Allmänt 1

Verksamhet 1

Bokbestånd. 2

Bibliotekets budget 2

Utlåning och användning. 2

 

 


Allmänt

 

I enlighet med reglemente för lagtingets bibliotek överlämnar bibliotekskommissionen 1999 års berättelse över verksamheten till lagtinget. Lagtingets bibliotek har till uppgift att tillhandahålla lagtinget och centrala ämbetsverket samt utomstående i mån av möjlighet med litteratur, tidskrifter och tidningar. Biblioteket förvaltas av en särskild bibliotekskommission, som för år 1999 har bestått av medlemmarna i lagtingets kanslikommission, talmannen Ragnar Erlandsson, vicetalmännen Sune Eriksson och Ray Söderholm, lagtingsmännen Christer Jansson och Lasse Wiklöf t.o.m. lagtingsvalet i oktober och efter lagtingsvalet av de nya medlemmarna i kanslikommissionen, talmannen Sune Eriksson, vicetalmännen Ragnar Erlandsson och Bert Häggblom, lagtingsledamöterna Christer Jansson och Anne-Helena Sjöblom samt av landskapsstyrelsen utsedda medlemmarna, landskapsstyrlseledamoten Harriet Lindeman och föredraganden i biblioteksärenden, byråchef Jan-Ole Lönnblad samt Pia Rothberg-Olofsson t.o.m. 13.4. 1999 och därefter administrationschef Susanne Björkholm.

 

Verksamhet

 

Deltidstjänsten som bibliotekarie 20 t/v har handhafts av Lilian Norrring-Öhman, som varit anträffbar på förmiddagarna klockan 8.00-12.00. Biblioteket har kunnat öppethållas till klockan 15.00 eftersom lagtingets byråsekreterare Marina Sundström har sin arbetsplats  i biblioteket. Marina Sundström har skött inkrävning av böcker och bl.a. vissa dataregistreringsuppgifter.

     Bibliotekariens arbete har inriktats på kundbetjäning, litteraturbevakning och anskaffning av facklitteratur till lagtinget och till ämbetsverkets avdelningar enligt anslag och önskemål samt katalogisering i den åländska mediadatabasen KATRINA, som finns tillgänglig bl.a. via lagtingets hemsida  www.lagtinget.aland.fi och presentationen av lagtingets bibliotek. För närvarande har lagtingsbiblioteket 7.142 volymer i katalogen. 

     Biblioteket har uppgjort listor över nyförvärv, tidskrifter och periodica samt uppdaterat listan över litteratur om Ålands självstyrelse i lagtingets bibliotek. Till dokumentutställningen över Åland i FN-biblioteket i Geneve 8 december 1999, sände biblioteket ett gåvopaket med självstyrelselitteratur och uppgjorde en bibliografi i urval med namnet “Litteratur om Ålands självstyrelse 1922-1999 i lagtingets bibliotek”. Information över lagtingets EU-litteratur och service presenteras på Internet under adressen www.ls.aland.fi.info/lagsamlingar.html. I tidningen Byråkraten har biblioteket haft en egen informationssida med boktips. Biblioteket har stått till tjänst med litteratur- och informationssökning samt förmedling av fjärrlån och kopior från och till andra bibliotek och institutioner. Genom Internet har biblioteket tillgång till många användbara databaser. Viktiga dokument kan nu fås direkt via Internet från t.ex. Finlands riksdag, Författningsdatabanken, Sveriges riksdag (RIXLEX) o.s.v. och från de avgiftsbelagda databankerna FINLEX och EU:s CELEX som innehåller EU-lagstiftning även på svenska. Lagtingsledamöterna har haft möjlighet att via biblioteket få tillgång till CELEX. Biblioteket har också stor nytta av de många litteraturdatabaser som upprätthålls av bibliotek, universitet och organisationer, särskilt när det gäller att lokalisera fjärrlån. Den svenska databasen LIBRIS, som katalogiserar all svensk och utländsk litteratur som finns i Sverige, är tillgänglig avgiftsfri via Internet. Biblioteket har avtal om användning av de avgiftsbelagda LINNEA-systemets centrala databaser som förvaltas av Finlands nationalbibliotek.

 

Bokbestånd

 

Antalet registrerade volymer i biblioteket var vid årets slut 23.718. Tillväxten är 750 volymer. I denna siffra ingår även de böcker som anskaffats till ämbetsverkets avdelningar och lagtingets utskottsrum. Utöver detta kommer onumrerad litteratur i form av lösblad och tidskrifter. Biblioteket hade år 1999 ca. 50 tidskrifter och 11 dagstidningar. Många tidskrifter och dagstidningar finns numera på Internet.  Biblioteket har fått många värdefulla bokgåvor från bibliotek och institutioner, bl.a. riksdagshandlingar och vissa officiella publikationer från Finland och Sverige samt alla nordiska publikationer som publiceras av Nordiska Ministerrådet.  Nederländernas parlament Staten Generaal har skickat mikrofichekort över sina parlamentshandlingar från Den Eerste Kamer och från den Tweede Kamer.

 

Bibliotekets budget

 

Bibliotekets budget har varit 130.000 mark. Anslaget avser kostnader för inköp av litteratur till lagtinget och till centrala ämbetsverkets handbibliotek, datakatalogisering, informationssökning i databaser, kontorsmaterial samt övriga utgifter. Av anslaget har datakostnaderna varit 6.763 mark vari ingår kostnader för samkatalogen KATRINA (passord, etiketter, bibliografisk service) samt kostnader för databankerna FINLEX, CELEX, LINNEA och Lif.on.Line (Länder i fickformat). Utgifter för kontorsmaterial, fjärrlån, post- och tullavgifter har varit 2.300 mark. Resten av anslaget, 120.940 mark, har varit kostnader för inköp av facklitteratur, lag- och författningssamlingar, tidskrifter och dagstidningar.

     För datakatalogisering till KATRINA har bibliotekets intäkter under året varit 3.234 SEK.

 

Utlåning och användning

 

En stor del av litteraturen är referenslitteratur som inte lånas ut och måste studeras i biblioteket. Årsstatistiken för utlåning omfattar dock 1.915 volymer varav 97 volymer har förmedlats som fjärrlån från andra bibliotek. Från FINLEX och CELEX databaserna har 188 dokument tagits fram. En hel del kopior tas av bibliotekets bestånd men någon statistik förs inte över detta. Utlåningen är mindre under sommarmånaderna och biblioteket är tidvis semesterstängt.

 

Lånen fördelar sig enligt följande låntagargrupper:

 

Låntagargrupper

Lånade volymer

1999

Lånade volymer

1998

(lt + ls fjärrlån)

97

112

lagtinget

424

379

landskapsstyrelsen

893

1004

utomstående

501

354

totalt

1915

1849

 

 

 

Databasdokument

188

231

 

De vanligaste dokumentförfrågningarna är förarbeten till åländska, finländska och svenska lagar, EU-direktiv och förordningar, EU-mål, HFD-beslut och  HD-beslut.

     Återkommande ämnesområden och sökord har varit: Ålandsfrågan, Åland och EU, Ålandsprotokollet, tax free, skattegränsen, mervärdesskatt, lagtingsvalsstatistik, minoriteter och självstyrda områden samt arbetsrätt, barnomsorg, demokrati, förmyndeskap, Grundlag2000,kvinnomisshandel, miljörätt, offentlighetsprincipen, personuppgiftslagen, presidentmakt, rasismen, statsförfattning, sjöfartspolitik, vattenlagen.

     Berättelsen är sammanställd av Lilian Norring-Öhman.

 

 

 

Mariehamn den 7 april 2000

 

 

På bibliotekskommissionens vägnar:

 

 

 

Ordförande

Sune Eriksson

 

 

Sekreterare

Lilian Norring-Öhman