Bibliotekskommissionens berättelse 1/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BERÄTTELSE nr 1/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Bibliotekskommissionen

2001-04-25

BB0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2000

 

I N N E H Å L L

Allmänt 1

Verksamhet 1

Bokbestånd. 2

Bibliotekets budget 3

Utlåning och användning. 3

 

Allmänt

 

I enlighet med  reglemente för lagtingets bibliotek överlämnar bibliotekskommissionen

     2000 års berättelse över verksamheten till lagtinget. Lagtingets bibliotek har till uppgift att tillhandahålla lagtinget och centrala ämbetsverket samt utomstående i mån av möjlighet med litteratur, tidskrifter och tidningar. Biblioteket förvaltas av en särskild bibliotekskommission, som för  år 2000  har bestått av medlemmarna i lagtingets kanslikommission, talmannen Sune Eriksson, vicetalmännen Ragnar Erlandsson och Bert Häggblom t.o.m. oktober och därefter av talmannen Ragnar Erlandsson, vicetalmännen Viveka Eriksson och Bert Häggblom, och hela året av lagtingsledamöterna Christer Jansson och Anne-Helena Sjöblom, samt av landskapsstyrelsen utsedda medlemmarna, landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson samt föredraganden i biblioteksärenden, byråchef Jan-Ole Lönnblad samt  administrationschef Susanne Björkholm. Bibliotekskommissionen har haft ett vårmöte.

 

Verksamhet

 

Deltidstjänsten som bibliotekarie 20 t/v har handhafts av Lilian Norring-Öhman, som varit anträffbar på förmiddagarna klockan 8.00-12.00. Biblioteket har kunnat öppethållas till klockan 14.00 eftersom lagtingets byråsekreterare Marina Sundström har haft sin arbetsplats  i biblioteket. Marina Sundström har bl.a. skött inkrävning av böcker och vissa dataregistreringsuppgifter.

     Bibliotekariens  arbete har fortgått med litteraturbevakning och anskaffning av facklitteratur till lagtinget och till ämbetsverkets avdelningar enligt anslag och önskemål samt katalogisering i den åländska mediadatabasen KATRINA, som finns tillgänglig bl.a. via lagtingets hemsida  www.lagtinget.aland.fi och presentationen av lagtingets bibliotek. För närvarande har lagtingsbiblioteket 7.769 volymer i katalogen. Under våren 2000 byttes katalogsystemet BTJ 2000, som administreras av Mariehamns stadsbibliotek, ut mot ett nytt katalogsystem BOOK-IT . Katalogiseringen sker nu i Windows miljö.   Bibliotekarien har fått utbildning i det nya systemet genom Mariehamns stadsbibliotek.

     Biblioteket har uppgjort listor över nyförvärv, tidskrifter och periodica samt uppdaterat listan över litteratur om Ålands självstyrelse i lagtingets bibliotek. Information över lagtingets EU-litteratur och service presenteras på Internet som en länk under Lagsamlingar på Internet med adress www.ls.aland.fi.info/lagsamlingar.html. Biblioteket har även informationssidor i det interna nätverket Intranet. I personaltidningen Byråkraten har biblioteket en  egen informationssida med boktips.

     Biblioteket har stått till tjänst med litteratur- och informationssökning samt förmedling av fjärrlån och kopior från och till andra bibliotek och institutioner. Genom Internet har biblioteket tillgång till många användbara databaser. Många dokument kan nu fås direkt via Internet från t.ex. Finlands riksdag, Författningsdatabanken, Sveriges riksdag (RIXLEX)  och från de avgiftsbelagda databankerna FINLEX och EU:s CELEX som innehåller EU-lagstiftning på många språk. Lagtingsledamöterna har haft möjlighet att via biblioteket få tillgång till CELEX. Biblioteket har också stor nytta av de många litteraturdatabaser som upprätthålls av bibliotek, universitet och organisationer, särskilt när det gäller att lokalisera fjärrlån. Den svenska databasen LIBRIS, som katalogiserar all svensk och utländsk  litteratur som finns i Sverige,   är  tillgänglig avgiftsfri via Internet.Biblioteket har avtal om användning av de avgiftsbelagda  LINNEA-systemets centrala databaser som förvaltas av Finlands nationalbibliotek.

 

Under året har 125 st fjärrlån och kopior av tidskriftsartiklar förmedlats av följande  bibliotek:

Finland

Sverige

Åland

Fi.Handelshögskolans bibliotek

EU-upplysningen.Riksdagen

Läromedelscentralen

KATTI biblioteket.HU

Gotlands läns bibliotek

Mariehamns stadsbibliotek

Jyväskylä universitetsbibliotek

Göteborgs universtitetsbibliotek

Ålands landsskapsarkiv

Kuopio universitetsbibliotek

Högskolan i Borås, biblioteket

 

Riksdagsbiblioteket

Karolinska institutets bibliotek

 

Statistikcentralens bibliotek

Kungliga biblioteket

 

Sv. Handelshögskolans bibliotek

Malmö stadsbibliotek

Övriga

Tammerfors universitetsbibliotek

Psyk-ped-biblioteket.Sthlms.UB

Kungliga biblioteket i Danmark

Vasa universitetsbibliotek

Riksdagsbiblioteket

Universiteit Gent. Bibl. Nederl.

Vetenskapl. biblioteket i Vik. HU

Rikskvinnocentrum.Uppsala

Universitetsbiblioteket i Bergen

Åbo akademis bibliotek

Stockholms universitetsbibliotek

 

Åbo universitetsbibliotek

Södertörns högskolebibliotek

 

 

Umeå universitetsbibliotek

 

 

Uppsala universitetsbibliotek

 

 

 

Bokbestånd

 

Antalet registrerade volymer i biblioteket var vid årets slut, efter gallring, ca 24.700. Tillväxten är 1.013 volymer. I denna siffra ingår även de böcker som anskaffats till ämbetsverkets avdelningar och lagtingets utskottsrum. Utöver detta kommer onumrerad litteratur i form av lösblad och tidskrifter. Biblioteket hade år 2000 ca. 50 tidskrifter och 11 dagstidningar.Bibliotekets viktigaste samlingar består av åländsk litteratur, främst självstyrelselitteratur, med inriktning på offentlig förvaltning,  författnings-, fördrags- och lagsamlingar från Finland,nordisk juridisk litteratur och aktuell debattlitteratur,EU-lagstiftning och EU-litteratur, uppslagsverk och ordböcker, samt litteratur med inriktning på minoriteter, folkrätt och statsvetenskap.  Biblioteket har fått många värdefulla bokgåvor från bibliotek och institutioner,  bl.a. riksdagshandlingar och vissa officiella publikationer från Finland och Sverige samt alla nordiska publikationer som publiceras av Nordiska Ministerrådet. Även några privatpersoner har skänkt litteratur. Den 20 november 2000 fick lagtingets bibliotek som gåva en komplett samling av den svenska Demokratiutredningen, bestående av 46 volymer, genom  Demokratutredningens ordförande Bengt Göransson som överräckte gåvan i samband med ett föredrag om demokrati i Mariehamns stadsbibliotek.

 

Bibliotekets budget

 

Bibliotekets budget har varit  150.000 mark. Anslaget avser kostnader för inköp av litteratur till lagtinget och till centrala ämbetsverkets handbibliotek, datakatalogisering, informationssökning i databaser, kontorsmaterial samt övriga utgifter.Av anslaget har datakostnaderna varit 7.479 MK vari ingår kostnader för samkatalogen KATRINA (passord, etiketter, bibliografisk service) samt kostnader för databankerna FINLEX, CELEX, LINNEA och Lif.on.Line (Länder i fickformat).Utgifter för kontorsmaterial, fjärrlån, post- och tullavgifter har varit 2.708 MK. Resten av anslaget, ca 139.800 MK, har varit kostnader för inköp av facklitteratur, lag- och författningssamlingar, tidskrifter och dagstidningar.

     För datakatalogisering till KATRINA har bibliotekets intäkter under året varit 1.683 SEK.

 

Utlåning och användning

 

En stor del av litteraturen är referenslitteratur som inte lånas ut och måste studeras i biblioteket.Årsstatistiken för utlåning omfattar dock 1.812 volymer varav 125 har förmedlats som fjärrlån från andra bibliotek.Databasdokument har tagits fram, främst från FINLEX och CELEX-databaserna men även från andra databaser via Internet.En hel del kopior tas av bibliotekets bestånd men någon statistik förs inte över detta. Utlåningen är mindre under sommarmånaderna och biblioteket är tidvis semesterstängt.

 

Lånen fördelar sig enligt följande låntagargrupper:

Låntagargrupper

Lånade volymer 2000

(lt+ls fjärrlån)

125

lagtinget

447

landskapsstyrelsen

775

utomstående

465

totalt

                                           1.812 volymer

 

 

Databasdokument

129 dokument

 

De vanligaste dokumentförfrågningarna är förarbeten till åländska, finländska och svenska lagar, EU-direktiv och förordningar, EU-mål, HFD- och HD-beslut.

       Återkommande sökord och ämnesområden har varit: Ålandsfrågan, Åland och EU, Ålandsprotokollet, lagtingsval, skattegränsen, tax free samt alger, avfallshantering, bredband,elektroniska signaturer, kvinnofrid, medelbar förvaltning, minoriteter, skatterätt, offentlighetsprincipen, parlamentarismen, personuppgiftslagen, Schengenavtalet, självstyrda öar, vårjakten, Östersjön.

     Elever från  bl.a. Ålands yrkeshögskola, Ålands vårdinstitut och Ålands yrkesskola har haft lektioner och sökt material till grupparbeten och uppsatser i biblioteket och flera besöksgrupper har bekantat sig med bibliotekets samlingar.

 

Berättelsen är sammanställd av Lilian Norring-Öhman.

 

 

Mariehamn den 25 april  2001

På bibliotekskommissionens vägnar:

 

 

 

 

 

 

Ragnar Erlandsson

Ordförande

 

 

 

 

 

Lilian Norring-Öhman

sekreterare