Bibliotekskommissionens berättelse 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BERÄTTELSE nr 1/2003-2004

 

Datum

 

Bibliotekskommissionen

2004-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bibliotekskommissionens berättelse över

verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2003

 

 

INNEHÅLL

Allmänt1

Verksamhet1

Bokbestånd. 2

Bibliotekets budget2

Utlåning och användning. 2

 

 

Allmänt

 

I enlighet med reglementet för lagtingets bibliotek överlämnar biblio­tekskommissionen 2003 års berättelse över verksamheten till lagtinget. Lagtingets bibliotek har till uppgift att tillhandahålla lagtinget och centrala ämbetsverket, samt utomstående i mån av möjlighet, med litteratur, tidskrifter och tidningar. Biblioteket förvaltas av en särskild bibliotekskommission, som för år 2003, t.o.m. oktober, har bestått av medlemmarna i lagtingets kanslikommission, talmannen Viveka Eriksson, vicetalmännen Bert Häggblom och Christer Jansson, lagtingsledamöterna Anne-Helena Sjöblom och Ragnar Erlandsson och fr.o.m. november av den nyvalda kanslikommissionen, talmannen Viveka Eriksson, vicetalmännen Barbro Sundback och Harriet Lindeman, lagtingsledamöterna Anders Englund och Danne Sundman, samt av landskapsstyrelsen utsedda medlemmarna, landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, föredraganden i biblioteksärenden, byråchefen Jan-Ole Lönnblad samt administrationschefen Susanne Björkholm.

 

Verksamhet

 

Deltidstjänsten som bibliotekarie har handhafts av Lilian Norring-Öhman, som varit anträffbar på förmiddagarna. Från årsskiftet har arbetstiden utökats från 20t/v till 25t/v och biblioteket har varit öppet måndag-tisdag kl. 8.00-14.00, onsdag kl. 8.00-13.00 och torsdag-fredag kl. 8.00-12. Den totala öppethållningstiden är ändå förkortad eftersom lagtingets byråsekreterare Maj Falck har fått eget arbetsrum och flyttat till vån. 4. Bibliotekets arbetsytor blev därmed något större i expeditionen vilket underlättar mottagning och sortering av publikationer. Maj Falck skötte t.o.m. augusti 2003 fortsättningsvis inkrävning av utlånade böcker och fungerat som kontaktperson vid bibliotekariens frånvaro. Därefter har hennes vikarie Rabia Ikram övertagit uppgifterna. Biblioteket har varit semesterstängt. - Bibliotekariens arbete har fortgått med litteraturbevakning och anskaffning av facklitteratur till lagtinget och till ämbetsverkets avdelningar enligt anslag och önskemål samt katalogisering och klassificering i den åländska mediadatabasen KATRINA, som finns tillgänglig bl.a. via adressen www.katrina.aland.net eller lagtingets hemsida www.lagtinget.aland.fi och presentationen av lagtingets bibliotek. För närvarande har biblioteket 9.270 volymer i katalogen.

     Listor över nyförvärv, tidskrifter och periodica samt listan över litteratur om Ålands självstyrelse i lagtingets bibliotek har uppdaterats. Listan Biblioteksnytt når numera alla i det interna nätverket genom e-post. I personaltidningen Byråkraten har bibliotekarien bidragit med boktips.

     Biblioteket har stått till tjänst med litteratur- och informationssökning samt förmedling av fjärrlån och kopior från och till andra bibliotek. Många nyare dokument kan nu fås direkt via Internet. Biblioteket har tillgång till den avgiftsbelagda databanken CELEX som innehåller EU-lagstiftning. Lagtingsledamöterna har haft möjlighet att via biblioteket få passord till CELEX. Biblioteket har också stor nytta av många litteraturdatabaser när det gäller att lokalisera fjärrlån. Speciellt användbar är databasen LIBRIS som innehåller all svensk och utländsk litteratur som finns i Sverige.

 

Bokbestånd

 

Antalet registrerade volymer i biblioteket var vid årets slut, efter gallring, ca 27.400. Tillväxten är 1.058 volymer. I denna siffra ingår även de böcker som enligt önskemål anskaffats till ämbetsverkets avdelningar och lagtingets utskottsrum. Utöver detta kommer onumrerad litteratur i form av lösblad och tidskrifter. Biblioteket hade år 2003 ca. 50 tidskrifter och 11 dagstidningar. Bibliotekets viktigaste samlingar består av Ålands lagtings handlingar och stenografiska protokoll, litteratur om den åländska självstyrelsen, utredningar utgivna av Ålands landskaps­styrelse, riksdagshandlingar, författnings-, fördrags- och lagsamlingar, juridisk och statsvetenskaplig litteratur, EU-lagstiftning och EU-litteratur, nordiska publikationer, upp­slagsverk och ordböcker, samt litteratur med inriktning på minoriteter, folkrätt och offentlig förvaltning. Biblioteket har fått värdefulla bokgåvor från bibliotek och institutioner, bl.a. riksdagshandlingar och vissa officiella publikationer från Finland och Sverige samt alla nordiska publikationer som publiceras av Nordiska Ministerrådet. Genom lagtingets gäster och även genom några privatpersoner har biblioteket fått ta emot bokgåvor.

 

Bibliotekets budget

 

Bibliotekets budget har varit 27.000 euro. Anslaget avser kostnader för inköp av litteratur till lagtinget och till centrala ämbetsverkets handbibliotek, datakatalogisering, informationssökning i databaser, kontorsmaterial samt övriga utgifter. Kostnaderna  för inköp av facklitteratur, lag- och författningssam­lingar, tidskrifter och dagstidningar har enligt bokslutet varit ca 25.880 euro och resten, 1.336 euro har utgjort kostnader för mediadatabasen KATRINA (passord, etiketter, bibliografisk service), databankerna  CELEX och Lif.on.Line (Länder i fickformat) samt utgifter för kontorsmaterial, fjärrlån, post- och tullavgifter.

       För datakatalogisering i biblioteksdatabasen KATRINA genom Bibliotekstjänsts katalogiseringssystem Book-it har bibliotekets intäkter under året varit 3.003 SEK.

 

Utlåning och användning

 

En stor del av litteraturen är referenslitteratur som inte lånas ut och måste studeras i biblioteket. Årsstatistiken för utlåning omfattar dock 1.788 volymer varav 62 har förmedlats som fjärrlån från andra bibliotek. Dokument har tagits fram, främst från FINLEX och CELEX-databaserna men även från andra databaser via Internet. En hel del kopior tas av litteratur ur bibliotekets samlingar men någon statistik förs inte över detta. Många  utomstående låntagare är åländska studerande.

 

Lånen fördelar sig enligt följande låntagargrupper:

Låntagargrupper

lånade volymer

(lt+ls fjärrlån)

62

lagtinget

334

landskapsstyrelsen

681

utomstående

711

totalt

1.788

 

Under året har 62 st fjärrlån och kopior av tidskriftsartiklar förmedlats av följande bibliotek:

Finland

Sverige

Åland

Övriga

Handelshögsko-lans bibliotek vid

Åbo Akademi

Arbetslivsinstitutets

bibliotek

Mariehamns stadsbibliotek

Hogskolen i Molde, Norge

Högsta domstolens bibliotek

Dag Hammar-

skjöldbiblioteket

Ålands landskapsarkiv

Oslo univeristets-

bibliotek

Högsta förvaltningsdom-stolens bibliotek

Karolinska institutets bibliotek

 

 

Riksdagsbiblioteket

 

Kungliga biblioteket

 

 

Tammerfors uni-

versitetsbibliotek

Linköpings univer­sitetsbibliotek

 

 

Terkko. Central-bibliotek för hälso-vetenskap

Naturvårdsverkets

bibliotek

 

 

Tritonia.

Vasa vetenskapliga bibliotek

Riksdagsbiblio­teket

 

 

Vetenskapliga bib-

lioteket i Vik. Helsingfors universitet.

Ultunabiblioteket

 

 

Åbo akademis bibliotek

Uppsala universitet, Ekonomikums bibliotek

 

 

 

Örebro universi-tetsbibliotek

 

 

 

De vanligaste dokumentförfrågningarna är förarbeten till åländska, finländska och svenska lagar, EU-direktiv och förordningar, EU-mål, HFD- och HD-beslut, författningar och  internationella konventioner.

     Sökord och ämnesområden har bl.a. varit: Arbetsrätt, barnmisshandel, bostadsproduktion, ekonomi, fiske, fornminnen, jakt, grundskolan, kulturminnesvård, kvinnomisshandel, mervärdesbeskattning, regioner och regionalpolitik, valstatistik, Åland och EU, Ålands självstyrelse.

     Skolklasser och andra grupper har gjort studiebesök i biblioteket.

 

Berättelsen är sammanställd av Lilian Norring-Öhman.

 

 

Mariehamn den 23 april 2004

Ordförande

 

 

Viveka Eriksson

Sekreterare

 

 

Lilian Norring-Öhman