Budgetförslag 2/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2022-2023

 

Datum

 

 

2022-11-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar

 

 

 

 

 

HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL

 

 

Kraftnät Åland Ab tog upp lån om sammanlagt 70 miljoner euro för att förverkliga en likströmsförbindelse till riket. Det största lånet på 60 miljoner euro upptogs i Nordiska investeringsbanken (NIB). Låneavtalet med NIB undertecknades den 11 december 2012 och lånet lyftes i två rater om vardera 30 miljoner euro. Ränteperioden omförhandlas efter tio år och Kraftnät Åland Ab har därmed nu möjlighet att omförhandla lånevillkoren och byta långivare för den första av dessa två rater.

Landskapsregeringen anhåller därför om en fullmakt från lagtinget att bevilja Kraftnät Åland Ab en landskapsgaranti för ett lån på maximalt 22 miljoner euro. Avsikten är att återbetala den ovannämnda första raten av lånet från NIB. Låneraten som Kraftnät Åland Ab avser återbetala har ett saldo på 22,6 miljoner euro och det blir alltså en minskad skuldsättning netto.

 


 

Motivering

Landskapsregeringen beviljade med fullmakt från lagtinget år 2011 Kraftnät Åland Ab landskapsgarantier utan krav på säkerhet för de lån bolaget upptog för att finansiera projektet att bygga en likströmsförbindelse till riket, vilket är genomfört.

De landskapsgarantier lagtinget beviljade gällde proprieborgen till ett belopp uppgående till sammanlagt högst 70 miljoner euro till säkerhet för lån samt för lånen ställda villkor.

Kraftnät Åland Ab tog upp lån om sammanlagt 70 miljoner euro för att förverkliga en likströmsförbindelse till riket. Det största lånet på 60 miljoner euro upptogs i Nordiska investeringsbanken (NIB). Låneavtalet med NIB undertecknades den 11 december 2012 och lånet lyftes i två rater om vardera 30 miljoner euro. Ränteperioden omförhandlas efter tio år och Kraftnät Åland Ab har därmed nu möjlighet att omförhandla lånevillkoren och byta långivare för den första av dessa två rater. Aktuellt saldo för den första raten av lånet är 22,6 miljoner euro.

Efter en konkurrensutsättning av lånevillkoren med andra banker har en annan kreditgivare givit offert med mer förmånliga villkor än NIB och avsikten är därför att ta upp ett ersättande lån i annan bank. Lånevillkoren i den nya banken ger minskade kostnader motsvarande ca 300 000 euro på tio år.

I lagtingets beslut från 2011 (LR framställning nr 32/2010–2011, Finansutskottets betänkande nr 9/2010–2011) står bland annat "att garantierna får beviljas för lån som upptas före den 31 december 2015". Detta innebär att det krävs en ny landskapsgaranti även om lånebeloppet är lägre och syftet är detsamma.

Landskapsregeringen har tidigare med utgångspunkt i EU-kommissionens utlåtanden bedömt att ekonomiskt stöd till Kraftnät Åland Ab inte räknas som statligt stöd i fråga om projekt som rör det lagliga monopolet, att det inte finns någon konkurrens på marknaden och att kraftnätet på Åland kan betraktas som ett naturligt monopol. Landskapsregeringen bedömer med hänvisning till ovanstående att det inte heller i detta ärende rör sig om statligt stöd som kräver en notifiering till kommissionen.

Landskapsregeringens förslag

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen vördsamt

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsregeringen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab en landskapsgaranti såsom proprieborgen till ett belopp uppgående till sammanlagt högst 22 000 000 euro och för detta lån ställda villkor,

att landskapsgarantin beviljas för att uppta ett nytt lån med förmånligare villkor och återbetala den första raten av det befintliga lånet, samt

     att landskapsgarantin får beviljas för lån som upptas före den 31 december 2022.

 

Mariehamn den 22 november 2022

 

 

 

L a n t r å d

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

 

__________________