Budgetförslag 2/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2017

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2017.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat tilläggsanslag för grundskoleväsendet, ökade inkomster av avräkningsbelopp samt vissa budgettekniska ändringar.

 

I och med tillägget har hittills under år 2017 budgeterats 381.704.800 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2017.

 

 

Mariehamn den 8 januari 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

 

Bilaga 1:        Budgeterad resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2017

 tb 2017

VERKSAMHET

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

100 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

100 000

0

39000

It-drifts- och utvecklingskostnader (R)

100 000

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

29 000

0

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

29 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

29 000

0

Verksamhet sammanlagt

129 000

0

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

0

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

0

0

24010

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och

 räddningsväsendet (R)

0

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-212 000

0

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-212 000

0

52000

Grundskoleväsendet (F)

-212 000

0

Överföringar sammanlagt

-212 000

0

Anslag

Inkomster

 tb 2017

 tb 2017

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

9 745 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

9 745 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

9 745 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

0

9 745 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-10 100 000

0

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-10 000 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R )

-10 000 000

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-100 000

0

939000

It-systemanskaffningar (R)

-100 000

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

9 971 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-29 000

0

982500

Ålands polismyndighet, investeringar (R)

-29 000

0

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

10 000 000

0

984010

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

10 000 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-129 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-212 000

9 745 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

39000

It-drifts- och utvecklingskostnader (R )

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 100.000 euro som överförs till investeringsmomentet.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I budgeten år 2017 har upptagits medel för anskaffning av datorer, skrivare samt audiovisuell utrustning i verksamhetens kostnader. Dessa ska hanteras i anläggningsregistret varför medel för anskaffningen behöver flyttas till investeringsanslaget.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 29.000 euro som överförs till investeringsmomentet.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I budgeten år 2017 har upptagits medel för en ny polismotorcykel i verksamhetens kostnader. Redovisningsreglerna anger att även fordonsanskaffningar under 50.000 euro ska hanteras i anläggningsregistret varför medel för anskaffningen behöver flyttas till investeringsanslaget. Totalsumman för investeringen är 28.586,63 euro.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

 

 

 

24010

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (R)

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att momentet ändras till ett reservationsanslag.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

 

 

52000

Grundskoleväsendet (F)

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 212.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Kostnaderna för träningsundervisningen och stödundervisningen i svenska överstiger de tidigare budgeterade.


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 9.745.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningsbeloppet för år 2016 till 222.920.481,91 euro. Under år 2016 erhöll landskapet i förskott 220.758.000 euro, vilket innebär att landskapet ytterligare ska få 2.162.481,91 euro.

 

Med anledning av att statens inkomster år 2017 överstiger vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen fastställt ett tilläggsförskott om 7.583.000 euro. Avräkningsbeloppet för år 2017 uppgår därmed till 231.454.000 euro.

 


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 10.000.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget kan användas för utgivande av lån ur penningautomatmedel. Se även moment 984010.

 

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

939000

It-systemanskaffningar (R )

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 100.000 euro som överförs från verksamhetsmomentet.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I budgeten år 2017 har upptagits medel för anskaffning av datorer, skrivare samt audiovisuell utrustning i verksamhetens kostnader. Dessa ska hanteras i anläggningsregistret varför medel för anskaffningen behöver flyttas till investeringsanslaget.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

982500

Ålands polismyndighet, investeringar (R)

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 29.000 euro som överförs från verksamhetsmomentet.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I budgeten år 2017 har upptagits medel för en ny polismotorcykel i verksamhetens kostnader. Redovisningsreglerna anger att även fordonsanskaffningar under 50.000 euro ska hanteras i anläggningsregistret varför medel för anskaffningen behöver flyttas till investeringsanslaget. Totalsumman för investeringen är 28.586,63 euro.

 

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

984010

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 10.000.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

ÅHS fastighetsförvaltning överförs till Landskapets fastighetsverk fr.o.m. 1.1.2018 varför ansvaret för förverkligandet av den geriatriska kliniken flyttas till Landskapets fastighetsverk. Landskapsregeringen föreslår med anledning av det att den planerade investeringsreserveringen inte görs. Se även moment 935010.

 


 

                                                                                                                                   Bilaga 1