Budgetförslag 2/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till femte tillägget till Ålands budget år 2020.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- justering av avräkningsbeloppet i enlighet med beslut av Ålandsdelegationen

- justering av coronarelaterade kostnader som togs upp i andra tilläggsbudget för år 2020 och som nu kompenseras av staten.

I och med tillägget har under år 2020 budgeterats 423.934.000 euro.

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till femte tillägg till budgeten för år 2020.

 

 

Mariehamn den 19 januari 2021

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

 

__________________

 

 

 


Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

VERKSAMHET

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

70 000

0

390

Gemensamma förvaltningskostnader

70 000

0

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

70 000

0

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

0

100 000

400

Allmän förvaltning

0

100 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

100 000

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

20 000

4 676 000

825

Ålands polismyndighet

20 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

20 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

0

4 676 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

0

4 676 000

Verksamhet sammanlagt

90 000

4 776 000

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER

OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

-6 111 000

1 652 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

1 652 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

1 652 000

 

 

 

 

892

Finansiella poster

-5 080 000

0

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

-5 080 000

0

 

 

 

 

893

Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

-1 031 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

-1 031 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

-6 111 000

1 652 000

 

 

 

 

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-70 000

0

9390

Gemensamma förvaltningskostnader

-70 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-70 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-20 000

304 000

9825

Ålands polismyndighet

-20 000

0

982500

Investeringar (R)

-20 000

0

9840

Ålands hälso- och sjukvård

0

304 000

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

0

304 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-90 000

304 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-6 111 000

6 732 000

 


 

Detaljmotivering - Verksamhet

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

390 Gemensamma förvaltningskostnader

39000 IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Intäkter

93 422

80 000

19 000

 

Kostnader

-3 073 936

-3 028 000

 

70 000

Anslag netto

-2 980 513

-2 948 000

19 000

70 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 70.000 euro.

Utgifter

Landskapsregeringens lagringsutrustning har under hösten uppnått kapacitetstaket och det är inte möjligt att köpa tilläggskapacitet till denna. Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av lagringsutrustning för 70.200 euro. Eftersom anskaffningen överstiger 50.000 euro ska den hanteras som en investering och medel flyttas till moment 939000.

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

400 Allmän förvaltning

40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Intäkter

451 038

43 000

 

100 000

Kostnader

-1 549 035

-1 810 000

-23 000

 

Anslag netto

-1 097 997

-1 767 000

-23 000

100 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 100.000 euro.

Inkomster

Finska staten har tagit beslut om att ersätta vissa kostnader som uppstått på Åland till följd av coronapandemin. I andra tilläggsbudgeten för år 2020 upptogs motsvarande belopp som kostnader.


 

8 Myndigheter samt fristående enheter

825 Ålands polismyndighet

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Intäkter

622 196

419 000

 

 

Kostnader

-7 390 189

-8 403 000

425 000

20 000

Anslag netto

-6 767 993

-7 984 000

425 000

20 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 20.000 euro.

Utgifter

Då ibruktagande av Ålarm blev försenat minskade den årliga licenskostnaden. Se även moment 982500.

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Försäljningsintäkter

4 185 853

4 976 000

 

4 676 000

Avgiftsintäkter

2 951 289

3 068 000

 

 

Erhållna bidrag

 

100 000

 

 

Övr verksamh intäkt

702 704

431 000

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

7 839 845

8 575 000

 

4 676 000

Löner o arvoden

-45 534 388

-46 526 900

-1 491 984

 

Pensionskostnader

-7 669 484

-8 466 800

-457 895

 

Övr lönebikostnader

-505 841

-497 500

-265 376

 

Summa Lönebikostnader

-8 175 325

-8 964 300

-723 271

 

Personalersättningar

853 120

951 200

 

 

Summa Personalkostnader

-53 372 351

-54 540 000

-2 215 255

 

Köp av tjänster

-22 679 135

-22 160 300

-3 549 045

 

Material förnödenh

-9 337 722

-8 800 600

-1 254 700

 

Övr verksamh kostn

-7 487 483

-8 411 100

 

 

Summa Verksamhetens kostnader

-92 876 691

-93 912 000

-7 019 000

 

Summa Verksamhetsbidrag

-85 036 846

-85 337 000

-7 019 000

4 676 000

Ränteintäkter

1 465

10 000

 

 

Övr finansiella int

58 364

35 000

 

 

Räntekostnader

-7 060

-1 000

 

 

Övr finansiella kost

-23 090

-16 000

 

 

Summa Finansiella intäkter och kostnader

29 679

28 000

 

 

Summa Årsbidrag

-85 007 167

-85 309 000

-7 019 000

4 676 000

Avskrivn enl plan

-1 863 565

-1 800 000

 

 

Summa Av- och nedskrivningar

-1 863 565

-1 800 000

 

 

Summa Räkenskapsperiodens resultat

-86 870 731

-87 109 000

-7 019 000

4 676 000

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-86 870 731

-87 109 000

-7 019 000

4 676 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning av inkomsterna om 4.676.000 euro.

Inkomster

Finska staten har tagit beslut om att ersätta vissa kostnader som uppstått på Åland till följd av coronapandemin. I andra tilläggsbudgeten för år 2020 upptogs motsvarande belopp som kostnader.


 

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

890 Skatter och inkomster av skattenatur

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Intäkter

269 540 722

271 487 000

-33 551 000

1 652 000

Kostnader

 

 

 

 

Anslag netto

269 540 722

271 487 000

-33 551 000

1 652 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om1.652.000 euro.

Inkomster

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningsbeloppet för år 2019 till 239.698.011,52 euro. Under år 2019 erhöll landskapet i förskott 242.640.000 euro, vilket innebär att landskapet ska återbetala 2.942.988,48 euro.

Ålandsdelegationen har med stöd av 56 § i självstyrelselagen fastställt ett tillägg om 4.594.500 euro till det förskott som tillkommer landskapet Åland för år 2020, varvid förskottsbeloppet utgör 222.482.705 euro.

892 Finansiella poster

89250 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Intäkter

21 000 000

40 000 000

 

 

Kostnader

-505 774

-20 000 000

32 843 000

-5 080 000

Anslag netto

20 494 226

20 000 000

32 843 000

-5 080 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 5.080.000 euro.

Inkomster

I tilläggsbudget 2 år 2020 löstes medel upp ur reserveringen av penningautomatmedel för att finansiera akuta coronarelaterade kostnader. I statens tilläggsbudget 7 år 2020 har ett anslag om 6 miljoner euro upptagits för att ersätta landskapet Åland för de direkta tilläggskostnader som covid-19-pandemin orsakar social- och hälsovården. Anslaget i statens tilläggsbudget utgör ersättning åt såväl kommunerna som landskapet. Ersättningen kommer att beviljas på basis av ansökan för i första skedet realiserade kostnader under år 2020. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslår landskapsregeringen att inkomst motsvarande de coronarelaterade tilläggsanslag som upptogs i andra tilläggsbudgeten under momenten 40010, 84000 samt 984000 upptas. Eftersom andra tilläggsbudgeten finansierades med upplösning av reservering ur penningautomatmedel föreslås motsvarande belopp nu återföras till reserveringen.

893 Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

89300 Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-7 115 570

-8 040 000

45 000

-1 031 000

Anslag netto

-7 115 570

-8 040 000

45 000

-1 031 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 1.031.000 euro.

Utgifter

I samband med rivningen av Marsundsbron som slutfördes i maj år 2020 behöver en budgetteknisk korrigering göras då värdet av bron skrivs ned med 1.031.398,06 euro.


 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

9390 Gemensamma förvaltningskostnader

939000 IT-systemanskaffningar (R)

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Anslag netto

-240 422

-130 000

 

-70 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 70.000 euro.

Utgifter

Landskapsregeringens lagringsutrustning har under hösten uppnått kapacitetstaket och det är inte möjligt att köpa tilläggskapacitet till denna. Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av lagringsutrustning för 70.200 euro. Eftersom anskaffningen överstiger 50.000 euro ska den hanteras som en investering och medel flyttas från moment 39000.

8 Myndigheter samt fristående enheter

9825 Ålands polismyndighet

982500 Investeringar (R)

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Anslag netto

-1 181 965

-650 000

-470 000

-20 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 20.000 euro.

Utgifter

Under år 2017 inleddes arbetet med upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden. Då investeringsprojektet inte kunde driftstartas i mars 2020 utan sköts fram till andra halvan av november 2020 har upphandlade driftkostnader belastat investeringsmomentet istället för verksamhetens kostnader. Även kostnaderna för ÅDA Ab:s arbete med implementeringen har ökat och vissa kostnader för integrationer har överstigit beräkningarna.

För att slutföra projektet behöver 20.000 euro flyttas från verksamhetens kostnader till investeringsanslaget. Se även moment 82500.

9840 Ålands hälso- och sjukvård

984000 Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 4 2020

Förslag tb 5 2020

Anslag netto

-1 167 998

-1 695 000

-304 000

304 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 304.000 euro.

Inkomster

Finska staten har tagit beslut om att ersätta vissa kostnader som uppstått på Åland till följd av coronapandemin. I andra tilläggsbudgeten för år 2020 upptogs motsvarande belopp som anslag för anskaffning av medicinsk utrustning.


 

Bilaga