Budgetförslag 2/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till fjärde tillägget till Ålands budget år 2021.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- tilläggsinkomster och -anslag för sjötrafiken

- tilläggsinkomster och -anslag för covid-19 relaterade poster

- högre inkomster av förskott på avräkningsbeloppet samt

- anslag för nedskrivning av värdet på vissa balansposter.

Landskapsregeringen har för avsikt att överlämna ett förslag till första tilläggsbudget för år 2022 till lagtinget i månadsskiftet januari/februari.

Föreliggande förslag

I och med tillägget har hittills under år 2021 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2021.

 

 

Mariehamn den 20 januari 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

 

__________________


Anslag

Inkomster

 tb 2021

 tb 2021

 

 

 

 

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

240

Brand- och räddningsväsendet

-8 000

0

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-8 000

0

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

0

30 000

400

Allmän förvaltning

0

30 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

30 000

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-598 000

250 000

745

Oljeskydd

-18 000

0

74500

Oljeskydd

-18 000

0

750

Kostnader för sjötrafik

-580 000

250 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-580 000

250 000

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-5 638 000

5 666 000

840

Ålands hälso- och sjukvård

-5 750 000

5 750 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-5 750 000

5 750 000

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

50 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

50 000

0

 

 

 

 

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

62 000

-84 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

62 000

-84 000

Verksamhet sammanlagt

-6 244 000

5 946 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-354 000

0

520

Landskapsandelar och stöd för grundskolan

-354 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-354 000

0

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

0

0

623

Europeiska Unionen - program för landsbygdens utveckling, EJFLU

0

0

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 852 000

3 184 000

62302

Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU)

8 852 000

-3 184 000

 

 

 

 

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-11 000

0

751

Kostnader för sjötrafik

-11 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-11 000

0

Överföringar sammanlagt

-365 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

-5 400 000

8 150 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

8 150 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

8 150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

893

Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

-5 400 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

-5 400 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

-5 400 000

8 150 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-12 009 000

14 096 000


Detaljmotivering - Verksamhet

200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

240 Brand- och räddningsväsendet

24000 Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

Organisation: 24000 Brand- och räddning    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

230

1 000

 

 

Kostnader

 

-20 000

 

-8 000

Anslag netto

230

-19 000

 

-8 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 8.000 euro.

Utgifter

Tillägget föranleds av avtalsenliga kostnader för utbildning av räddningsdykare, vilket blivit dyrare än budgeterat belopp.

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

400 Allmän förvaltning

40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 40010 Soc- och miljö, verksamhet    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

703 404

45 000

140 000

30 000

Kostnader

-1 634 281

-1 832 000

-141 000

 

Anslag netto

-930 877

-1 787 000

-1 000

30 000

Budgetmotivering

Föreslås en inkomst om 30.000 euro samt att momentet kan påföras eventuella ytterligare inkomster för statligt stöd för covid-19 relaterade kostnader.

Inkomster

Landskapsregeringen har ansökt om 933.999 euro i enlighet med § 10 i statsrådets förordning (FFS 860/2021) om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2021 på grund av covid-19-pandemin. Understödet är avsett för så kallade andra direkta kostnader och baseras på invånarantalet multiplicerat med ett fastställt belopp om 31 euro/invånare per 31.12.2020. Invånarantalet nämnda datum var 30.129 på Åland. Ansökan har beviljats och en del av dessa inkomster kommer att fördelas till ÅHS, se moment 84000.

Därtill ansökte landskapsregeringen om understöd för merkostnader för tillsynsuppgifter enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) 58 b och 59 a §. Det beviljade beloppet uppgick till 30.048 euro vilket motsvarar ansökt belopp.

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

745 Oljeskydd

74500 Oljeskydd

Organisation: 74500 Oljeskydd    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-114 864

-103 000

 

-18 000

Anslag netto

-114 864

-103 000

 

-18 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 18.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka kostnaden för reparation och underhåll av oljeskyddsfarkosten m/s Svärtan, vilket blev dyrare än planerat.

750 Kostnader för sjötrafik

75010 Upphandling av sjötrafik

Organisation: 75010 Upphandling av sjötrafik    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

1 289 867

1 100 000

 

250 000

Kostnader

-13 739 093

-14 299 000

 

-580 000

Anslag netto

-12 449 225

-13 199 000

 

-330 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om netto 330.000 euro.

Inkomster

Biljett- och fraktintäkterna beräknas överstiga budgeterat belopp med 250.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka driftskostnaden för de frigående färjorna som på grund av fler oförutsedda reparationer (ca 230.000 euro), högre kostnader för ersättande tonnage (ca 50.000 euro) och stigande bunkerpriser (ca 300.000 euro) blir högre än beräknat.


 

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1-3 2021

Förslag tb 4 2021

Verksamhetens intäkter

13 740 264

8 108 000

 

5 750 000

Verksamhetens kostnader

-98 458 939

-99 127 000

-10 000

-5 750 000

Verksamhetsbidrag

-84 718 675

-91 019 000

-10 000

0

Finansiella intäkter och kostnader

-6 004

23 000

 

 

Årsbidrag

-84 724 679

-90 996 000

-10 000

0

Avskrivningar enligt plan

-1 679 115

-1 810 000

 

 

Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-86 403 794

-92 806 000

-10 000

0

Budgetmotivering

Föreslås tilläggsanslag om 5.750.000 euro för kostnader relaterade till covid-19 samt motsvarande intäkter för att täcka dessa kostnader.

Inkomster

Intäkterna består av beräknade statsstöd. Statsstödet är uppdelat där den ena delen ansöks för funktionsspecifika kostnader såsom smittspårning, testning, vaccinering och vårddygn. Beräkningen är gjord utgående från statens givna enhetspriser och faktiskt utfall av underliggande antal i kategorierna per oktober kompletterat med uppskattning för november och december. Den andra delen består av kostnader som uppstår på grund av bevakningen av gränserna. Statsstödet för denna del beräknas täcka kostnaderna till 100 %. Det finns andra direkta kostnader (som ej hör till gränscovid) som ÅHS ej ansökt statsstöd för. Enligt överenskommelse ansökte landskapsregeringen om dessa då de baseras på antal innevånare på Åland och en del av dessa kan internt fördelas för att täcka ÅHS kostnader.

Utgifter

Utgifterna föranleds av bland annat extra personal, vikarier och lönetillägg i samband med provtagning, smittspårning och akutens delade arbetsfält. Köpta tjänster har ökat för att hantera testtagning vid gränser, laboratorietjänster samt kostnader för sjuktransporter, extern hyra och IT-tjänster. Även materialkostnaderna har ökat för främst kemikalier och övrig laboratorieutrustning men även för skyddskläder och städmaterial.

848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

Organisation: 84810 ÅMHM, verksamhet    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

507 134

574 000

 

 

Kostnader

-2 229 443

-2 306 000

 

50 000

Anslag netto

-1 722 309

-1 732 000

 

50 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 50.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser kostnader för en utredning som inte hann utföras under år 2021. Motsvarande anslag ingår i budgetförslaget för år 2022.

856 Ålands sjösäkerhetscentrum

85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

Organisation: 85600 Ål Sjösäkerhetscentrum    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

640 308

850 000

 

-84 000

Kostnader

-1 398 742

-1 613 000

 

62 000

Anslag netto

-758 434

-763 000

 

-22 000

Budgetmotivering

Föreslås, med hänvisning till 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning, att nettoanslaget höjs med 22.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna beräknas minska med ca 34.000 euro för kursenheten till följd av färre kurser än beräknat för sjöanställda samt färre elever än beräknat vid de åländska skolorna, varvid vissa kurser skjuts fram till år 2022. Inkomsterna för skolfartyget m/s Michael Sars beräknas uppgå till ca 50.000 euro mindre än budgeterat belopp.

Utgifter

Utgifterna beräknas minska med ca 62.000 euro till följd av färre kurser och mindre nyttjande av skolfartyget m/s Michael Sars. Eftersom budgeterade utgifter inkluderar löner och fasta kostnader motsvarar inbesparingen inte fullt belopp av inkomstbortfall.


 

Detaljmotivering - Överföringar

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

520 Landskapsandelar och stöd för grundskolan

52000 Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

Organisation: 52000 Grundskola stöd för undervisn    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-7 184 741

-11 654 000

-405 000

-354 000

Anslag netto

-7 184 741

-11 654 000

-405 000

-354 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 354.000 euro.

Utgifter

Ökningen föranleds dels av ökat antal elever i träningsundervisning, dels av övergång mellan olika beräkningssystem för landskapsandelar gällande ersättning för stödundervisning i svenska. Stödet har tidigare utbetalats i efterhand mot redovisning, varvid 2021 års budget belastas av tre terminers kostnad (läsåret 2020-2021 enligt tidigare system, samt höstterminen 2021 enligt nytt system).

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

623 Europeiska Unionen - program för landsbygdens utveckling, EJFLU

Rubriken ändrad.

62300 Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

Organisation: 62300 EU, EJFLU 2014-2020    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

2 878 604

620 000

 

3 184 000

Kostnader

-7 910 661

-620 000

 

-8 852 000

Anslag netto

-5 032 058

0

 

-5 668 000

Budgetmotivering

Reglerna kring övergångsperioden mellan programperioderna var inte klara när grundbudgeten för år 2021 gjordes upp. Den tidigare programperioden har förlängts och finansieringsplanen för landsbygdsprogrammet har utökats med medel för åren 2021 och 2022. I och med detta finns ett behov att flytta de inkomster, anslag och motiveringar som i grundbudgeten upptogs under moment 62302 till moment 62300.

Föreslås en inkomst om 3.184.000 euro och ett anslag om 8.852.000 euro.

Inkomster

Under momentet upptas anslag som överförs till landskapsregeringen från EJFLU för finansiering av landskapets åtgärder i Finlands CAP-strategiplan för perioden 2021-2027.

Utgifter

Föreslås ett anslag om 8.693.000 euro för landskapets andel och EU:s andel för finansieringen av de 9 åtgärderna och 15 underåtgärderna inom landsbygdsutvecklingsprogrammet från perioden 2014-2020 som genomförs under perioden 2021-2022 som övergångsåtgärder före CAP-strategiplanen för Finland och Åland innehållande åtgärder för landsbygdens utveckling på Åland godkänns av Europeiska kommissionen. De finansiellt mest omfattande åtgärderna utgörs av kompensationsbidraget, stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk, stöd för ekologisk produktion samt investeringsstöd till livsmedelsindustrin, startstöd till unga odlare samt rådgivning och kunskapsöverföring inom jordbruket. Här ingår också finansiering om 406.000 euro för den nationellt finansierade husdjursförhöjningen inom kompensationsbidraget. Inom ramen för momentet finansieras också programmets tekniska stöd.

I anslaget ingår även 159.000 euro för för finansiering av EU:s andel av genomförande av Leader-dimensionen samt för genomförande av Leader-projekt. Anslaget består av medel från jordbruksfonden, EJFLU. Leader-dimensionen ska medverka till att utveckla landsbygden och fungera som ett instrument till att samordna de landsbygdsboende till samarbete kring olika typer av projekt t.ex. till förmån för närmiljön. Landskapets finansieringsandel för Leader-dimensionen om 85.000 euro upptas under moment 62390.

Anslaget dimensioneras med utgångspunkten i en oförändrad delfinansieringsnivå från EJFLU, d.v.s. 36,5 procent EU-delfinansiering förutom för Leader-åtgärderna där delfinansieringsnivån föreslås fortsatt till 65 procent.

De nya landsbygdsutvecklingsåtgärderna utarbetas i enlighet med KOM(2018) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 samt KOM(2018) 393 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013.

62302 Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU)

Organisation: 62302 EU, EJFLU 2021-2027    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

 

3 184 000

 

-3 184 000

Kostnader

 

-8 852 000

 

8 852 000

Anslag netto

 

-5 668 000

 

5 668 000

Budgetmotivering

Föreslås att inkomster, anslag och motiveringar som ingår i grundbudgeten för år 2021 utgår och överförs till moment 62300.


 

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

751 Kostnader för sjötrafik

75100 Understöd för varutransporter i skärgården

Organisation: 75100 Varutransporter i skärgården    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-212 679

-270 000

 

-11 000

Anslag netto

-212 679

-270 000

 

-11 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 11.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka kostnaden för varutransporter i södra och norra skärgården, vilket på grund av större transportbehov blev dyrare än beräknat.


 

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

890 Skatter och inkomster av skattenatur

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

Organisation: 89000 Skatter och liknande    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

239 678 060

282 897 000

10 410 000

8 150 000

Kostnader

 

 

 

 

Anslag netto

239 678 060

282 897 000

10 410 000

8 150 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 8.150.000 euro.

Inkomster

Ålandsdelegationen har 4.11.2021 fastställt ett tillägg till förskottet på avräkningen för år 2021 om 5.506.000 euro. I och med tillägget uppgår förskottsbeloppet till sammanlagt 194.073.000 euro.

Därtill har Ålandsdelegationen 16.9.2021 fastställt avräkningsbeloppet för år 2020 till sammanlagt 223.326.536,74 euro, vilket är 843.831,74 euro högre än det förskott som landskapet erhöll under år 2020.

Ålandsdelegationen har 4.11.2021 fastställt förskottet på skatteavräkningen för skatteår 2021 till 79.600.000 euro, vilket är 1.800.000 euro högre än budgeterat belopp.

893 Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

89300 Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

Organisation: 89300 Av- nedskriv o just poster    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 3 2021

Förslag tb 4 2021

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-8 684 493

-7 840 000

 

-5 400 000

Anslag netto

-8 684 493

-7 840 000

 

-5 400 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 5.400.000 euro.

Utgifter

I Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2020 påpekades att det finns oavskrivna utgiftsrester för gamla Marsundsbron och gamla Vårdöbron kvar i balansräkningen. Landskapsregeringen har för avsikt att nedskriva dessa poster i bokslutet för år 2021. När den första balansräkningen enligt affärsbokföringsprinciper gjordes upp 1.1.1998 lades balansvärdena för broar upp som klumpbelopp per vägområde. Detta innebär att det idag inte är möjligt att ur bokföringen utläsa hur stor utgiftstresten är för de enskilda anläggningarna. På grund av detta kommer en schablonfördelning att användas som metod för att kalkylera hur stor andel av den totala utgiftsresten som kan antas höra till respektive bro. Tillägget avser en kalkylerad kostnad för nedskrivning till noll av den oavskrivna utgiftsresten för gamla Marsundsbron samt gamla Vårdöbron. Dessutom ingår kostnadsföring av utgifter för det i balansräkningen pågående projektet västra Föglö som inte kommer att förverkligas.

 


 

Bilaga