Budgetförslag 3/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 3/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2014.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- tilläggsanslag för studiepenning

- tilläggsanslag för Ålands sjösäkerhetscentrum

- tilläggsförskott på avräkningen för år 2014 samt

- anslag för avskrivning av fordringar.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 380.000 euro. Finansieringslånen minskar i.o.m. förslaget med 2.156.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2014 budgeterats 389.882.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2014 samt

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att av landskapets mark, Bomarsunds fästning med Prestö Nr: 4:40, avskilja ett ca 2 ha stort område till en separat fastighet. Fastigheten avses utarrenderad för en tid om högst 200 år, att användas som en minneslund i form av ett så kallat ströområde i enlighet med delgeneralplanens intentioner.

 

 

 

Mariehamn den 18 december 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

__________________

 


I N K O M S T E R

Avdelning 33

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

67 000

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

67 000

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

67 000

Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

313 000

39.01.

FINANSIELLA POSTER

-500 000

39.01.94.

Dividendinkomster

-500 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

2 929 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

2 929 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-2 156 000

39.30.90.

Finansieringslån

-2 156 000

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

40 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

40 000

Inkomsternas totalbelopp

380 000

U T G I F T E R

Avdelning 43

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 000

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-25 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

Avdelning 46

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-171 000

46.03.

STUDIESTÖD

-96 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-69 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-27 000

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

0

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

-8 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

8 000

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

25 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (RF)

25 000

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-100 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-100 000

46.60.

MUSEIBYRÅN

0

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

0

Avdelning 47

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-75 000

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-75 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-75 000

Avdelning 48

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

0

Avdelning 49

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-109 000

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-109 000

49.01.92.

Avskrivning av fordringar

-109 000

Utgifternas totalbelopp

-380 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 67.000 euro då inkomsterna överstiger budgeterad nivå.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.60.20.

Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 25.000 euro.

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.03.50.

Studiepenning (F)

 

 

 

 

 

Förslås ett tillägg om 69.000 euro.

Antalet studerande totalt har ökat, särskilt antalet vuxenstuderande.

 

 

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

 

 

 

 

Förslås ett tillägg om 27.000 euro.

Behovet av täckande av kostnader för infriande av borgensförbindelser samt räntestöd enligt LL om studiestöd (71/2006) har ökat.

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

 

 

 

 

Förslås ett tillägg om 8.000 euro. Se även moment 46.09.59.

 

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

 

 

 

 

Förslås en minskning om 8.000 euro. Se även moment 46.09.05.

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (RF)

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Då det råder olika tolkningar hos kommunerna gällande finansieringen av ersättande skolor avser landskapsregeringen se över gällande grundskolelag (1995:18) för Åland. I avvaktan på detta föreslås att högst 50.000 euro kan användas för den ersättande skolan.

 

På grund av minskat antal elever i träningsundervisningen från höstterminen minskas momentet med 25.000 euro.

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.41.20.

Ålands Sjösäkerhetscentrum – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 100.000 euro.

 

Sjöfarten kämpar med svag lönsamhet vilket leder till åtstramningar där omedelbara behov inte finns, detta har påverkat efterfrågan på kurser. En minskad elevintagning på sjöskolorna har också påverkat inkomsterna negativt. Verksamheten har minskat sina kostnader med ca 40.000 euro. Behovet av utbildning kvarstår dock p.g.a. tidbundna myndighetskrav, varför det finns goda förhoppningar för bättre efterfrågan framöver.

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.60.20.

Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

I den fastställda delgeneralplanen för Bomarsund och Prästö har ett område avsatts för minneslund i form av ett så kallat ströområde, på landskapets mark på nordvästra delen av Prästö. Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp för att förverkliga minneslunden. Avsikten är att minneslunden ska vara konfessionslös och på så sätt tillgänglig för alla. Ålands krematorie- och minneslundsförening r.f. har intentionen att åta sig minneslundens framtida förvaltning och skötsel. Förslag om minneslundens framtida gestaltning har tagits fram. Minneslundsområdet är tillgängligt dels västerifrån genom en förlängning av den befintliga stigen till fornminnesområdena vid gamla grekiskortodoxa, judiska och muslimska begravningsplatserna dels genom en väg som landskapet byggt och bekostat år 2012. Landskapsregeringen har år 2013 beslutat att Ålands krematorie- och minneslundsförening får disponera det område som åtgår för att bygga en trätrottoar från vägen till det planerade minneslundsområdet. Under år 2014 har trottoaren byggts och minneslundsområdet har därigenom gjorts tillgängligt.

  

Landskapsregeringen har i oktober 2014 tecknat ett intentionsavtal med Ålands krematorie- och minneslundsförening r.f. angående ett långtidsarrende om det avsedda området för minneslunden. Landskapsregeringen avser att under år 2015 teckna slutliga avtal rörande:

 

Arrendeavtal för minneslunden i Prästö.

Minneslundens avgränsning och utmärkning i terrängen.

Reglemente för Prästö minneslund.

Skötselavtal för minneslunden.

Detta så att minneslunden kan tas i bruk som ströområde för aska.

 

Med beaktande av Begravningslagens bestämmelser (FFS 6.6.2003/457, 4 kap. 9 §) ska ett legoavtal för en begravningsplats avtalas på viss tid, minst 130 och högst 200 år, och det ska omfatta hela fastighetens område. 

 

Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att av landskapets mark, Bomarsunds fästning med Prestö Nr: 4:40, avskilja ett ca 2 ha stort område till en separat fastighet. Fastigheten avses utarrenderad för en tid om högst 200 år, att användas som en minneslund i form av ett så kallat ströområde i enlighet med delgeneralplanens intentioner.

 

Kostnader i samband med avskiljningen kan påföras momentet.

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 75.000 euro.

Sysselsättningssituationen under hösten har något försämrats mot tidigare prognoser. Fler har varit arbetslösa och tiden för arbetslösheten har förlängts. Den öppna arbetslösheten ligger i slutet av november på 4,1%.

 

 

 

 

 

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

Föreslås med hänvisning till 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning, att ersättning som föranleds av kostnader för kabelbrunnar och rör för kabeldragningar och andra gemensamma projekt med kommuner och övriga exploatörer kan gottskrivas momentet.

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.01.94.

Dividendinkomster

 

 

 

 

Landskapet har erhållit 262.640 euro i dividend från Långnäs hamn Ab under år 2014. Vid uppgörandet av grundbudgeten var intentionen att dividenduttaget från Långnäs hamn Ab tillfälligt skulle ökas med 500.000 euro. Landskapsregeringen har dock erfarit att det finns ett stort renoveringsbehov av den äldsta kajen. Med beaktande av att kostnadsbilden för de kommande renoveringsarbetena inte är klarlagd föreslår landskapsregeringen att inkomsten minskas med 500.000 euro under momentet för att bolaget ska ha ekonomiska möjligheter att genomföra de nödvändiga renoveringsarbetena.

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.01.92.

Avskrivning av fordringar

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 109.000 euro för att resultatmässigt avskriva kundfordringar som är äldre än 5 år. Fordringarna hänför sig till åren 1998 – 2009. I den mån landskapet i ett senare skede erhåller betalning för resultatmässigt avskrivna fordringar inkomstförs dessa i senare budgeter.

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster år 2014 överstiger vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen fastställt ett tillkommande förskott om 2.929.000 euro. Avräkningsbeloppet för år 2014 uppgår därmed till 215.311.000 euro.

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014 föreslås en minskning om 2.156.000 euro.

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

Föreslås en inkomstökning om 40.000 euro då summan av de bidrag som beviljats men inte utbetalats är större än tidigare budgeterat.