Budgetförslag 3/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 3/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-04-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2017

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2017.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-          tilläggsanslag för Ålands delegation i Nordiska rådet

-          tilläggsanslag för kommunindelningsutredare

-          anslag för skapandet av Upphandlingsinspektionen

-          nettoanslag för EU-finansierat fiskevårdsprojekt

-          omfördelning av anslag för ett nytt stöd för främjande av hållbara transportmedel

-          investeringsfullmakt och delanslag för i huvudsak västra och östra Föglö samt

-          investeringsfullmakt och delanslag för ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden.

 

I föreliggande tilläggsbudgetförslag föreslås även minskade personalkostnader om 2.170.000 euro med anledning av förhandlingsresultatet rörande landskapets tjänstekollektivavtal och sänkt socialskyddsavgift i förhållande till den avgift som anslagen i grundbudgeten har beräknats utgående från. Landskapsregeringen har egen förhandlingsrätt för tjänstemän och blir inte automatiskt bunden av rikets konkurrenskraftsavtal, medan anställda i arbetsavtalsförhållande omfattas av avtalet. I anledning av det har landskapsregeringen fört förhandlingar med fackförbunden och förhandlingsresultatet motsvarar de åtgärder som har vidtagits i riket i anledning av det s.k. konkurrenskraftsavtalet. Om en minskning av anslag görs i anledning av ovan nämnda förklaras inte detta närmare under respektive moment i tilläggsbudgetförslaget.

 

En hållbar ekonomi

I förslaget till första tilläggsbudget för år 2016 redogjorde landskapsregeringen för åtgärder som planerades under mandatperioden för att uppnå en för landskapet hållbar ekonomi i enlighet med regeringsprogrammets delmål. Landskapsregeringens målsättning har varit att uppnå resultatförbättrande åtgärder i form av ökade intäkter och minskade kostnader om sammanlagt ca 20 miljoner euro (hållbarhetsgapet) under mandatperioden. Utgående från nu kända uppgifter om förväntade inkomstnivåer, genomförda besparingsåtgärder och nya utgiftsbehov bedömer landskapsregeringen att behovet av resultatförbättrande åtgärder nivåmässigt kvarstår på motsvarande nivå för år 2018 som för år 2017. Landskapsregeringens arbete för att uppnå detta fortgår i och med att det konkreta arbetet med budgetförslaget för år 2018 påbörjas. Arbetet med de resultatförbättrande åtgärderna för år 2018 underlättas dels till följd av det tjänstekollektivavtal som landskapsregeringen ingått, dels till följd av sänkt socialskyddsavgift vilka sammantaget beräknas förbättra resultatet för år 2018 med närmare 2,2 miljoner euro. Därtill ska beaktas att strukturella resultatförbättringar som överstiger kraven för åren 2016 och 2017 kan räknas respektive förvaltningsenhet tillgodo år 2018.

 

Landskapets likviditetssituation och behov av låntagning

I slutet av mars 2017 fastställde landskapsregeringen en finansierings- och placeringsplan för år 2017. Som framgår av planen likväl som av grundbudgeten för innevarande år uppskattas likviditeten sjunka med ca 13 miljoner euro under år 2017 och inga lån förväntas behöva tas upp under året.

 

Föreliggande förslag till tilläggsbudget innebär bland annat att de direkta verksamhetskostnaderna sjunker till följd av förhandlingsresultatet rörande landskapets tjänstekollektivavtal och sänkt socialskyddsavgift, vilket är positivt för likviditetsbelastningen. I förslaget ingår även t.ex. en investeringsfullmakt samt ett större delanslag för ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens behov. Med beaktande av dessa faktorer samt övriga i tilläggsbudgetförslaget ingående förändringar beräknas likviditetssituationen under år 2017 inte förändras i någon större grad.

 

Under moment 976000 i investeringsavsnittet redogör landskapsregeringen för kommande investeringsprojekt rörande i huvudsak västra och östra Föglö. Investeringsutgifterna beräknas uppgå till omkring 40 miljoner euro. Landskapsregeringens avsikt är att lösa det ökade likviditetsbehovet till följd av investeringarna med låntagning.

 

 

I och med tillägget har hittills under år 2017 budgeterats 380.226.800 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2017.

 

 

Mariehamn den 13 april 2017

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

 

Bilaga 1:        Resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2017

 tb 2017

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

16 000

0

101

LAGTINGET

17 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

17 000

111

LAGTINGETS KANSLI

16 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

16 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

3 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

3 000

0

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-20 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-20 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

12 000

-1 000

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

22 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

22 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-33 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-33 000

0

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH

UTGIFTER

3 000

-1 000

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

1 000

-1 000

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

2 000

280

LAGBEREDNINGEN

20 000

0

28010

Lagberedningen, verksamhet

20 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

84 000

-34 000

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

80 000

-34 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

80 000

-34 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

4 000

0

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

4 000

0

Anslag

Inkomster

tb 2017

tb 2017

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

12 000

0

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

32 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

32 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-20 000

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-20 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

 

 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2 000

0

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-4 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-4 000

0

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

52 000

0

50500

Bibliotek

52 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

-40 000

0

IDROTT

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-40 000

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-6 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-6 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

54 000

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

54 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

54 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

95 000

0

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

40 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

40 000

0

 

 

 

 

 

 

Anslag

Inkomster

 

 

tb 2017

tb 2017

740

ÅLANDSTRAFIKEN

4 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

4 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

21 000

0

75030

Upphandling av linfärjetrafik

21 000

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

30 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

30 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

1 281 000

99 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

15 000

0

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

15 000

0

822

DATAINSPEKTIONEN

1 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

1 000

0

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

108 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

108 000

0

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-5 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-5 000

0

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

1 000

0

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

1 000

0

831

UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN

-55 000

0

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

-55 000

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

1 100 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

1 100 000

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

46 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

35 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

11 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

14 000

0

85000

Högskolan på Åland

14 000

0

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

16 000

0

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

16 000

0

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

19 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

19 000

0

 

 

Anslag

Inkomster

tb 2017

tb 2017

855

ÅLANDS GYMNASIUM

196 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

196 000

0

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-137 000

0

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-137 000

0

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

25 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

25 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-145 000

150 000

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-145 000

150 000

870

MOTORFORDONSBYRÅN

17 000

0

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

17 000

0

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

30 000

-30 000

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

30 000

-30 000

873

VERKSTAD OCH LAGER

35 000

-21 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

35 000

-21 000

Verksamhet sammanlagt

1 556 000

64 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

40 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

IDROTT

40 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

40 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-90 000

0

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-90 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-90 000

0

 

 

Anslag

Inkomster

tb 2017

tb 2017

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

0

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

0

0

Överföringar sammanlagt

-50 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

945 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

945 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

945 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

0

945 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

6 000

0

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

6 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

6 000

0

,

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-1 500 000

0

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-1 000 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-1 000 000

0

 

 

Anslag

Inkomster

 

 

tb 2017

tb 2017

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-500 000

0

982500

Ålands polismyndighet, investeringar (R)

-500 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-1 494 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

12 000

1 009 000

.

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

100

LAGTINGET

 

 

 

101

LAGTINGET

 

 

 

10100

Lagtinget, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 17.000 euro.

 

111

LAGTINGETS KANSLI

 

 

 

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 16.000 euro.

 


 

 

120

LANDSKAPSREVISIONEN

 

 

 

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 3.000 euro.

 

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

 

 

 

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 20.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Medlen ska användas för att inom ramen för presidentskapet ge större möjligheter att lyfta fram åländska frågor samt de självstyrande områdenas ställning och för att anordna ett presidiemöte på Åland.

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

 

 

 

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 22.000 euro.

 

210

REGERINGSKANSLIET

 

 

 

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en nettoökning av anslaget om 33.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I förslaget ingår en minskning av anslaget om 47.000 euro.

 

Därtill föreslås med anledning av den tidtabell för en reform av kommunstrukturen som beskrivs i landskapsregeringens meddelande nr 4/2016-2017 till lagtinget 80.000 euro för kommunindelningsutredare.

 

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

 

 

 

Föreslås en minskning av inkomsterna om 1.000 euro och en minskning av anslaget om 1.000 euro. Momentet är ett nettoanslag.

 

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 2.000 euro.

 

280

LAGBEREDNINGEN

 

 

 

28010

Lagberedningen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 20.000 euro.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås minskade inkomster om 34.000 euro och minskade utgifter om 80.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 1.000 euro till följd av minskade kostnader. Föreslås därtill en minskning om 33.000 euro avseende hanteringen av tv-avgifter som nettoförs under moment 27000.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 47.000 euro. Föreslås därtill en minskning av anslaget om 33.000 euro avseende hanteringen av tv-avgifter där kostnaderna nettoförs direkt under moment 27000.

 


 

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 4.000 euro.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 32.000 euro.

 

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

 

 

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 20.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett anslag om 20.000 euro för att genomföra grundvattenundersökningar. Tilläggsanslaget behövs på grund av att arbetet med att genomföra grundvattenundersökningar inte blev klart år 2016, varför avsett anslag indrogs i bokslutet för år 2016.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 4.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget minskas med 48.000 euro.

 

Landskapsarkivets verksamhet har organisatoriskt överförts till utbildningsavdelningens allmänna byrå, varför anslaget ökar med 52.000 euro. I beloppet ingår förutom verksamhet även utvecklingsarbetet Det audiovisuella arkivet. Moment 50500 minskas i motsvarande grad.

 

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

50500

Bibliotek

 

 

 

Rubriken ändrad.

Föreslås en minskning om 52.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsarkivets verksamhet har organisatoriskt överförts till utbildningsavdelningens allmänna byrå. I beloppet ingår utvecklingsarbetet Det audiovisuella arkivet. Moment 50010 ökar i motsvarande grad.

 

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

 

 

 

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 40.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 40.000 euro för hyreskostnader för det nyligen etablerade ungdomshuset Boost. Ökningen finansieras genom en minskning av moment 51500 i överföringsavsnittet.

 

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

 

 

 

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 6.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 6.000 euro för målningsarbeten på montrar i Ålands Sjöfartsmuseum. Dessa hör till de anskaffningar som gjordes i samband med om- och tillbyggnaden. Ökningen finansieras genom minskning av moment 935010.

 


 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 54.000 euro.

 

700

INFRASTRUKTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 40.000 euro.

 

740

ÅLANDSTRAFIKEN

 

 

 

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 4.000 euro.

 


 

 

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

75030

Upphandling av linfärjetrafik

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 21.000 euro, se även moment 87300.

 

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 30.000 euro, se även moment 87200.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

 

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

 

 

 

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 15.000 euro.

 

822

DATAINSPEKTIONEN

 

 

 

82200

Datainspektionen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 1.000 euro.

 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 108.000 euro.

 

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

 

 

 

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om netto 5.000 euro. I nettoökningen ingår en minskning om 3.000 euro samt ett tilläggsanslag om 8.000 euro. Tillägget avser att täcka behovet att i viss mån utöka verksamheten.

 


 

 

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

 

 

 

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 1.000 euro.

 

831

UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN

 

 

 

Kapitlet nytt.

 

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 55.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser skapandet av en oberoende myndighet för tillsyn av hela den offentliga sektorns upphandlingar. Myndigheten bildas i enlighet med ett kommande lagförslag. Anslaget är dimensionerat så att Upphandlingsinspektionens verksamhet kan påbörjas 1.9.2017. I anslaget ingår bl.a. löner, lokalkostnader, möbler samt data- och kontorutrustning.

 


 

 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 1.100.000 euro.

 

Därtill föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning att momentet kan påföras intäkter och kostnader för kampanjer och projekt där kostnaderna helt eller delvis täcks med annan finansiering från landskapet eller externa samarbetsparter.

 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

 

 

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 35.000 euro.

 

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 11.000 euro.

 

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

85000

Högskolan på Åland

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om netto 14.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 122.000 euro.

 

Föreslås också en teknisk korrigering av anslaget med en ökning om 108.000 euro. I augusti år 2015 överfördes utbildningarna inom sjöfartsprogrammet vid Ålands gymnasium till Högskolan på Åland. Högskolans andel för de it-relaterade utgifterna justerades dock inte på helårsbasis i samband med uppgörandet av grundbudgeten för år 2017, varför detta behöver åtgärdas nu.

 

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 16.000 euro.

 


 

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 19.000 euro.

 

855

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

 

 

 

Förslås en minskning av anslaget om netto 196.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 257.000 euro.

 

Då skolornas läsår inte överensstämmer med budgetåret uppvisar nettot av verksamhet och investeringar för år 2016 ett överskott om 61.000 euro, men dessa medel kommer att behövas för att kunna förverkliga planerad verksamhet år 2017.

 


 

 

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

 

 

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om netto 137.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 13.000 euro, varav 6.000 euro avser m/s Michael Sars.

 

Under år 2016 gav verksamheten vid sjösäkerhetscentret ett överskott om ca 184.000 euro. För att kunna uppgradera anläggningen, tillgodose gällande kvalitetsnormer och kommande krav samt investera i utrustning föreslås 150.000 euro av dessa användas under år 2017.

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 25.000 euro.

 


 

 

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

 

 

 

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 145.000 euro och inkomster om 150.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås inkomster om 150.000 euro som härrör från ett EU-finansierat fiskevårdsprojekt.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 5.000 euro.

 

För genomförandet av ett EU-finansierat fiskevårdsprojekt föreslås därtill ett anslag om 150.000 euro.

 

För att möta den ökande efterfrågan på insatser för att stärka den naturliga fiskreproduktionen föreslås att Ålands fiskodling genomför ett tvåårigt projekt som startas under år 2017. Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen på Åland om hur man konkret kan arbeta för att stärka den naturliga fiskreproduktionen. I projektet ingår en kartering av befintliga och potentiella lekområden samt förslag på åtgärder för att skydda eller förbättra deras funktion som lekområde. För att underlätta uppstart av nya restaureringsprojekt ingår även en praktisk handledning till olika projektägare.

 

Projektets totalkostnad beräknas till 150.000 euro och genomförs under förutsättning att det helt kan finansieras med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden.

 


 

 

870

MOTORFORDONSBYRÅN

 

 

 

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget om 17.000 euro.

 

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

 

 

 

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

 

 

 

Föreslås minskade inkomster om 30.000 euro och en minskning av anslaget om 30.000 euro. Se även moment 76010.

 

873

VERKSTAD OCH LAGER

 

 

 

87300

Verkstad och lager, verksamhet

 

 

 

Förslås en minskning av anslaget om netto 14.000 euro. Föreslås minskade inkomster om 21.000 euro och en minskning av anslaget om 35.000 euro. Se även moment 75030.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

 

 

 

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

 

 

 

Föreslås en minskning om 40.000 euro. Se moment 51500, verksamhetsavsnittet.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

61000

Näringslivets främjande (R)

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 90.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 90.000 euro att användas som nationellt företagsstöd. Förslaget är en teknisk justering och föranleds av återbokningar av tidigare budgeterade anslag under år 2017 där stödmottagarna inte till alla delar förbrukat beviljade bidrag.

 

Bidrag från anslaget beviljas och registreras enligt förbindelseprincipen, vilket innebär att belastningen av budgetmomentet sker när ett bindande beslut om beviljande av bidrag har fattats. Sker det sedan ändringar i projektplaner och genomförande kan det verkliga utfallet bli lägre än de beviljade beloppen. För att främja näringslivet enligt den ursprungliga budgeten upptas samma anslag igen och kan således användas till andra företagssatsningar.

 

700

INFRASTRUKTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

 

 

Rubriken ändrad.

Föreslås att 70.000 euro av anslaget under momentet kan användas för ett nytt stöd för främjande av hållbara transportmedel.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att 70.000 euro kan användas för att stöda investeringar i laddinfrastruktur för elbilar, som på ett effektivt sätt påskyndar övergången till hållbarare transportmedel på Åland. Avsikten är att inleda uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar; tre större laddstationer och erbjudande om laddinfrastruktur på turistanläggningar för att främja elbilsturism. Åtgärden är en del i den klimat- och energistrategi som landskapsregeringen bereder.

 

Landskapsregeringen fastställer en stödordning för beviljande av stödet. Finansiering till företag beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2014 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

Åtgärden finansieras genom en minskning av anslaget för produktionsbaserad ersättning för vindkraft till följd av att produktionen varit lägre än vad som antagits vid budgeteringstidpunkten.

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 945.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2015 till 23.945.287 euro. Eftersom en inkomst om 23.000.000 euro upptagits i grundbudgeten för år 2017 föreslås en höjning av inkomsten under momentet om 945.000 euro.

 


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

 

 

 

Föreslås en minskning om 6.000 euro. Se moment 51600.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår en investeringsfullmakt om 40.000.000 euro samt ett delanslag om 1.000.000 euro för att inleda förverkligandet av nedanstående projekt:

-          Västra Föglö genomförs med hamnplacering 1a (norra Gripö) som första prioritet. Projektet är kostnadsberäknat till 25,7 miljoner euro med 2016-års kostnadsnivå

-          Östra Föglö genomförs med Hastersboda som huvudalternativ för hamnplaceringen. Projektet är kostnadsberäknat till 12,3 miljoner euro med 2016-års kostnadsnivå

-          Avdelningen undersöker om Hastersboda kan bli en gemensam knutpunkt för trafiken till Sottunga och Kökar innan hamnens utformning slutligen bestäms.

 

Landskapsregeringen upptar resterande anslag i kommande budgetförslag med början år 2018, enligt nedanstående tabell.

 

 

Landskapsregeringens avsikt är att lösa det ökade likviditetsbehovet till följd av förverkligandet av investeringarna med låntagning.

 

Nuvarande trafiksystem har jämförts med flera alternativa kortruttssystem. Jämförelsen har gjorts med nuvärdesmetoden över en tidsperiod på 40 år och med en kalkylränta på 4 %. Förändringen av trafiksystemet till kortrutt i södra skärgården, där färjepasset mellan Föglö och fasta Åland förkortas samt trafiken till Kökar och Sottunga knyts till en gemensam hamn på östra Föglö, innebär så stora driftskostnadsinbesparingar vid bibehållen servicenivå att det ackumulerade nuvärdet för det förändrade trafiksystemet redan efter 14 - 16 år är lägre än för nuvarande trafiksystem. Den summerade driftskostnadsinbesparingen som förändringen i trafiksystemet genom investeringarna genererar för tidsperioden på 40 år uppgår till strax under 150 miljoner euro.

 

Investeringarna på västra och östra Föglö innebär att trafiksystemet i södra skärgården kan förändras så att Kökar och Sottunga trafikeras med bibehållen servicenivå från östra Föglö till en betydligt lägre kostnad än dagens trafik samt att restider från Kökar till fasta Åland reduceras. För Sottunga kan inte en restidsförkortning visas. Det nya trafiksystemet skapar bättre möjligheter att anpassa servicenivån efter säsongsvariationer och kundens behov, bättre möjlighet att anpassa trafiksystemet vid samhällsförändringar, ökade möjligheter att miljöanpassa skärgårdstrafiken och möjlighet till alternativa trafikslag utan att servicenivån på bastrafiken riskeras.

 

Samhällets kostnader sjunker och resenären tar större ansvar för resan. Boknings- och biljettsystem måste förändras så att hela resan kan bokas till Kökar och Sottunga. Det ställs större krav på trafikledning från trafikens huvudman och kravet på samordning mellan de olika färjelinjerna ökar. Behovet av kollektivtrafik mellan hamnarna ökar också för att möjliggöra resa utan eget fordon till skärgården.

 

För att slutligt kunna ta ställning till om Hastersboda kan fungera som en knutpunkt för trafiken till både Kökar och Sottunga kommer avdelningen att göra kompletterande bottenscanningar för att verifiera att en farled, med farledsdjup ca 3,6 m väster om Algersö för matartrafiken till Sottunga, är möjlig att inrätta. Även inventering av miljö-, kulturmiljö- och fornminnesvärden i farledssträckningen genomförs.

 

I kostnadsberäkningen för projekt västra Föglö ingår följande delar:

-            muddring vid färjfästet på norra Gripö

-            ett nytt färjefäste inkl. hamnplan och magasineringsfiler på norra Gripö

-            ny väg från färjefästet på norra Gripö till bron över Spettarhålet

-            ny bro över Spettarhålet, 538 m lång, 18 m seglingsfri höjd och

-            ny väg från Gripö till Degerby.

 

I kostnadsberäkningen för projekt östra Föglö ingår följande delar:

-            bro över Brändöström byts ut

-            muddring vid färjefästet i Hastersboda

-            mindre muddring i farled innanför Algersö

-            två färjefästen inkl. hamnplaner och magasineringsfiler i Hastersboda och

-            ombyggnation av väg kring bron över Brändöström, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen i Sanda och vägen genom Sommarö by samt ny väg från Sommarö till färjefästena i Hastersboda.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

 

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

982500

Ålands polismyndighet, investeringar (R)

 

 

 

Rubriken ändrad.

Förslås en investeringsfullmakt om 2.600.000 euro och ett delanslag om 500.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsalarmcentralens tekniska utrustning är mycket föråldrad. I jämförelse med resten av Norden och Europa ligger verksamhetsförutsättningarna efter med tiotals år. Tekniken är till största delen fortfarande analog medan omvärlden har digitaliserats. Den nya systemlösningen som avtalades om år 2010 och som kunde tas i bruk först årsskiftet 2015 - 2016 fungerar fortfarande inte optimalt och en utveckling av det nuvarande systemet är inte lönsamt eller motiverat, utan man måste se över en ny helhetslösning.

 

För att Landskapsalarmcentralen ska kunna uppfylla de uppgifter och åtaganden som står i räddningslagen för landskapet Åland behövs en total förnyelse av Landskapsalarmcentralens hela infrastruktur och dess systemlösningar för att i största möjliga mån trygga verksamheten i alla situationer. Landskapsalarmcentralen saknar även en 24/7 support, som också måste införas. Dessutom behövs nya lösningar för säkerställande av fungerande beslutsstöd, informationshantering och stödfunktioner för samtliga myndigheter som samverkar med Landskapsalarmcentralen.

 

Polismyndigheten anhåller om ett nytt investeringsanslag om totalt 2.600.000 euro för upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden samt för den kringutrustning som denna investering medför. Anskaffningen sträcker sig under en flerårig period. Under år 2017 beräknas kostnaderna till 500.000 euro.

 


 

                                                                                                                                   Bilaga 1