Budgetförslag 4/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 4/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2015

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2015.

 

I den av ÅSUB nyligen publicerade rapporten  om konjunkturläget våren 2015 framgår att prognosen för det närmaste året för den åländska ekonomin är blandad, se bilaga 1 för sammanfattningen av rapporten. Tillväxten förväntas vara fortsatt svag under innevarande år, men i jämförelse med motsvarande prognos för ett år sedan är den prognosticerade BNP-utvecklingen för år 2015 nu något bättre. ÅSUB noterar att det finns ljusglimtar i ekonomin så som de försiktigt positiva förväntningarna inom den privata sektorn, sjöfartens sänkta bunkerkostnader och fortsatta exportframgångar inom finans- och delar av den avancerade tjänstesektorn. I mars var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,9 procent att jämföra mot 4,1 procent för ett år sedan. Enligt ÅSUB:s bedömning ser nu arbetslöshet-en ut att kulminera.

 

Utgående från landskapets preliminära bokslut för år 2014 uppvisar resultaträkningen ett överskott om nästan 2,8 miljoner euro eller ca 0,1 miljoner euro i ökning i jämförelse med år 2013. Det budgeterade resultatet inkl. tredje tilläggsbudgeten uppgick till ett underskott om ca 3,6 miljoner euro. Det ackumulerade budgetunderskottet uppgick för år 2014 till ca 45,9 miljoner euro att jämföra mot ca 49,1 miljoner euro i budgeterat underskott. Likviditeten var god under år 2014 och sjönk med endast ca 3,5 miljoner euro. I bokslutet överförs till år 2015 reserverade anslag om ca 114 miljoner euro samt inkomstrester om ca 43,9 miljoner euro.

 

Utgående från förslaget till statsbokslut för år 2014 kan avräkningsbeloppet beräknas uppgå till ca 214,5 miljoner euro eller närmare 0,8 miljoner euro lägre än det belopp om 215,3 miljoner euro som landskapet erhöll som förskott under år 2014. Enligt antagen statsbudget inkl. första tillägget uppgår avräkningsbeloppet till närmare 221 miljoner euro att jämföra mot det fastställda förskottet om knappt 221,6 miljoner euro.

 

Ålandsdelegationen har fastställt skattegottgörelsen för skatteår 2013 till 6.987.664 euro eller ett ca 287.000 euro högre belopp än vad som upptagits som inkomst i grundbudgeten.

 

Värt att notera är att den nya regering som tillsätts i riket efter riksdagsvalet kommer att anta budgetramar senare under våren. Med tanke på den svåra ekonomiska situationen i landet är sannolikheten stor att ytterligare åtgärder kommer att behövas för att förbättra det ekonomiska läget.

 

 

Samordning av sjöfartsutbildningen

Landskapsregeringen beslöt den 28 mars 2014 att vidta åtgärder för att uppnå en samordning av sjöfartsutbildningen vid Högskolan på Åland, Ålands gymnasium och Ålands sjösäkerhetscentrum. Den samordnade sjöfartsutbildningen marknadsförs under namnet Ålands sjöfartsakademi (ÅSA) inom ramen för Högskolan på Åland som ansvarar för ledningen av den samordnade sjöfartsutbildningen.

 

Det första steget för att nå en samordnad sjöfartsutbildning togs under våren 2014 när Högskolan på Åland och Ålands gymnasium ingick ett samarbetsavtal kring ledning, utvecklings- och kostnadsfördelning mellan de två olika myndigheterna. Samarbetsavtalet skulle gälla under en övergångsperiod medan åtgärder vidtas för att uppnå en organisatorisk samordning av den examensinriktade sjöfartsutbildningen vid Högskolan på Åland och Ålands gymnasium. I enlighet med samarbetsavtalet har personalen kvarstått i Ålands gymnasium tills ett tjänstekollektivavtal har ingåtts för att därefter överföras till Högskolan.

 

Ålands sjösäkerhetscentrum ska ingå i ÅSA i ett nära samarbete med den examensinriktade utbildningen och på sikt ingå i ÅSA som en separat enhet för all sjöfartsinriktad kursverksamhet. Sjösäkerhetscentrets uppdrag inom den samordnade sjöfartsutbildningen, ÅSA, är att ordna, marknadsföra och sälja den externa kursverksamheten. Ledningsansvaret för skolfartyget m/s Michael Sars, inklusive ansvaret för dess drift, marknadsföring och uthyrning kommer även på sikt att införlivas i den samordnade sjöfartsutbildningen.

 

Landskapsregeringen avser inte att förändra antagningen och examinationsrätten för respektive utbildningsnivå om inte styrdokument som reglerar branschens yrkeskompetenser förutsätter en förändring.

 

Team Åland – ett initiativ till en kraftsamling för tillväxt och inflyttning

Landskapsregeringen lanserade under hösten 2014 Team Åland – ett initiativ till en kraftsamling för tillväxt och inflyttning. Ålands landskapsregering avser att tillsammans med det åländska näringslivet, branschorganisationer och tredje sektorn skapa möjligheter för olika projekt som gynnar företagsklimatet, tillväxten och inflyttningen i allmänhet samt modernisering, internationalisering och digitalisering i synnerhet. I början av januari arrangerades en kreativ verkstad och den sista februari hade totalt 65 idéer med förslag på hur Åland ska utvecklas lämnats in. 

 

En beredning som har involverat såväl Tillväxtrådet som Samordningsgruppen för Turismstrategin har resulterat i ett antal förslag som nu föreslås vidareutvecklas. Målsättningen med utvecklingsprojekten är att de ska stimulera entreprenörskap, utveckla och förstärka varumärket Åland så antalet besökare, inflyttare och affärspartners ökar samt stimulera innovation och digitalisering genom satsningar på kreativa sektorer. Projekt som samlar många samarbetsparter och gynnar ännu fler prioriteras, dels för att det är grunden i ”team-arbetet”, dels för att dessa ofta bör ges en extra stimulans för att konkret gå från ord till handling.

 

Huvudfokus ligger på idéerna, som i korthet beskrivs nedan, och inte på vem som är genomförare. Nästa steg är att inleda diskussioner med de parter som berörs och sedan besluta om genomförandet. För att samla aktörer, vilket är grunden med team-tanken, föreslås att insatser görs som riktar in sig på utveckling av alla regioner på Åland.

 

-          insatser för att stärka Mariehamns roll som Ålands metropol och huvudort genom centrumutveckling, utveckling av flygförbindelserna och tillgänglighet i bred bemärkelse dessutom avsätts medel för tre mindre projekt om turistisk båttrafik, en modell för hur man aktivt stöder nya och utvecklar befintliga evenemang tas fram samt utveckling av en central evenemangs- och besökskalender 

-          insatser på landsbygden med ett starkt mat- och upplevelsekluster riktat till både boende och besökare. Utgångsförslaget involverar nästan 100 olika företag, varav merparten är små företag i närregionen

-          satsning på digitalisering av skärgården

-          dessutom föreslås en satsning gällande ”Film på Åland”. Resurser samlas för att stärka filmklustret och få fler filminspelningar till Åland samt

-          ytterligare avsätts medel för att skapa ett tydligare varumärke och en starkare ålandsbild till nytta för såväl det offentliga som kommersiella Åland. En grupp med företag och organisationer som verkar på en internationell marknad och som marknadsför sig utanför Åland inbjuds att delta med sin kompetens i arbetet.

 

Tillägget ökar det budgeterade underskottet med 1.860.000 euro, se bilaga 2. I sammanhanget bör observeras att de anslag som reserveras i bokslutet för år 2014 inte i det här skedet ingår i resultaträkningssammanställningen.

 

I och med tillägget har hittills under år 2015 budgeterats anslag om 369.278.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2015.

 

 

Mariehamn den 20 april 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1:        Uppdaterad version av sammanfattningen i ÅSUB:s rapport 2015:1 sid 9: Konjunkturläget våren 2015

Bilaga 2:        Resultaträkning Budget 2015

 


Anslag tb 2015

Inkomster tb 2015

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

0

0

210

REGERINGSKANSLIET

0

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

0

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

390

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE

POSTER

0

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld (F)

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

OMRÅDE

0

0

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-117 000

0

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-117 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-117 000

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

0

8

FRISTÅENDE ENHETER

0

-140 000

830

FASTIGHETSBYRÅN

0

-140 000

83000

Fastighetsbyrån, verksamhet

-140 000

8

MYNDIGHETER

-4 033 000

26 000

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-4 301 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-4 301 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-1 394 000

0

85000

Högskolan på Åland

-1 394 000

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-20 000

20 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-20 000

20 000

855

ÅLANDS GYMNASIUM

1 682 000

6 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

1 682 000

6 000

Verksamhet sammanlagt

-4 150 000

-114 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-13 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-13 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-13 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

0

0

35000

Penningautomatmedel (R)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

OMRÅDE

-300 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-100 000

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-100 000

460

AVFALLSHANTERING

-200 000

0

46000

Avfallshantering

-200 000

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

NINGSOMRÅDE

-240 000

0

560

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-240 000

0

56000

Europeiska Unionen - socialfonden

-240 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-35 000

0

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

0

0

61000

Näringslivets främjande (R)

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-35 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-35 000

8

MYNDIGHETER

0

0

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYN-

 

DIGHET

0

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

0

Överföringar sammanlagt

-588 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

Avdelning 9

890

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

 

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

4 200 000

287 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

287 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

287 000

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

4 200 000

0

89300

Av- och nedskrivningar (F)

4 200 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

4 200 000

287 000

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

117 000

50 000

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

0

50 000

975000

Fartygs- och färjinvesteringar (R)

50 000

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

117 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

117 000

8

FRISTÅENDE ENHETER

0

50 000

9830

FASTIGHETSBYRÅN

0

50 000

983000

Ombyggnader och renoveringar (R)

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

8

MYNDIGHETER

-53 000

0

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

-53 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-53 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

64 000

100 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-474 000

273 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

210

REGERINGSKANSLIET

 

 

 

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

 

 

 

Förslås en ökning om 400.000 euro. Föreslås att tillägget finansieras med penningautomatmedel. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I andra tilläggsbudget för år 2014 upptogs 200.000 euro för uppbyggnaden av det systemstöd som enligt EU:s regelverk krävs för administration av EU-stöd inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Europeiska socialfonden.

 

Totalkostnaden för uppbyggnaden av systemet, som även avses kunna användas för hantering av nationella stöd, uppskattades till cirka 400.000 euro, varav 2014 års beräknade kostnader om 200.000 euro upptogs i tilläggsbudgetens moment 43.01.05 och resterande 200.000 euro avsågs upptaget i budgetförslaget för år 2015, vilket till följd av ett förbiseende dock inte verkställdes.

 

Med beaktande av detta samt av kostnader gällande förberedelser relaterade till hantering av nationella stöd, komplettering med rapporteringsfunktionalitet som inte ingick i den ursprungliga kostnadskalkylen, behov av ett visst utrymme för hantering av ändringar och kompletteringar samt, för att minska behovet av externa konsulttjänster, personalkostnader för samordning och internt arbete, bland annat en förstudie gällande hanteringen av nationella stöd föreslås ett tillägg om 400.000 euro under momentet, vilket finansieras med penningautomatmedel.

 

Under processen med att förverkliga Kommuneras socialtjänst har det visat sig mer ändamålsenligt att överföra ansvaret till finansavdelningen, se moment 30010.

 

Föreslås att anslaget kan påföras utgifter gällande kommunindelningsutredare och övriga kostnader för ändringar av kommunernas indelning. Enligt LL (1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning ska kostnader som föranleds av tillämpning av avsedd lag betalas av landskapets medel. Vid behov återkommer landskapsregeringen med förslag om tilläggsanslag i en senare tilläggsbudget under året.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget kan påföras utgifter för det fortsatta arbetet med att förverkliga Kommunernas socialtjänst i samarbete med kommunerna.

 

390

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

 

 

 

39050

Förändring av semesterlöneskuld (F)

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås att anslaget kan påföras förändring av semesterlöneskulden som uppstår under året. Anslaget avser förändring av semesterlöneskulden för alla landskapets verksamhetsenheter förutom Ålands hälso- och sjukvård (moment 84000) och fastighetsbyrån (moment 83000). Om skulden minskar under året minskar kostnaderna och vice versa. Någon uppskattning av förändringen har i detta skede inte gjorts. Föreslås att anslaget för förändring av semesterlöneskuld är ett förslagsanslag så att det vid behov kan överskridas.

 

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Med anledning av det pågående arbetet med att utarbeta ett nytt vattenåtgärdsprogram för perioden 2015-2021 kommer resurser att avsättas för uppdatering av vatten- och avloppslagstiftningen.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att medel används för att stärka tillväxten och internationaliseringen av det åländska maritima klustret som i bred bemärkelse involverar företag från flera olika branscher, allt från sjöfart till mindre konsultföretag. Landskapsregeringen, Ålands sjöfartsakademi och Mariehamns stad i nära samarbete med näringslivet förbereder ett seminarium på temat internationalisering, synliggör det maritima klustrets betydelse för Åland samt inbjuder till nätverksträffar.

 

 

 

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Rubriken ändrad.

Föreslås en ökning om 117.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår till följd av den nya budgetstruktur som införts från år 2015 att budgeterade personalkostnader om 117.000 euro för kortruttsprojektet överförs från moment 976000, Infrastrukturinvesteringar (R).

 

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

 

 

 

 

Landskapsregeringen har blivit godkänd i del 1 av ansökningsprocessen och avser att gå vidare i del 2 för att söka medfinansiering från Central Baltic till de sjömätnings- och farledskarteringarbeten som ska utföras år 2016 samt de förändringar i skärgårdens trafiksystem som kortruttsprojekt östra Föglö innebär inom Central Baltic projektet ADAPT.

 

 

 

 

 

 

8

FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

830

FASTIGHETSBYRÅN

 

 

 

83000

Fastighetsbyrån, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning om 140.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås att intäkterna från internhyror sänks med 140.000 euro som en följd av vissa korrigeringar i beräkningsunderlaget. Se även Ålands gymnasium moment 85500.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av semesterlöneskuld (F)

Föreslås att anslaget kan påföras förändring av semesterlöneskulden som uppstår under året. Om skulden minskar under året minskar kostnaderna och vice versa. Någon uppskattning av förändringen har i detta skede inte gjorts. Föreslås att delanslaget för förändring av semesterlöneskuld är ett förslagsanslag så att det vid behov kan överskridas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

MYNDIGHETER

 

 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Skolhälsovården har tidigare tillhört skolorna, men enligt nu gällande lagstiftning så är det ÅHS uppgift att tillhandahålla studerandehälsovård. I internhyran för Ålands gymnasium har utrymmena för studerandehälsan ingått vilka nu till ett belopp om 95.000 euro överförs till ÅHS. Ålands gymnasiums städare kommer fortsättningsvis städa även dessa utrymmen, vilket medför en årlig kostnad om ca 6.000 euro.

 

Avskrivningar (F)

Föreslås ett förslagsanslag om 4.200.000 euro för avskrivningar enligt plan för tillgångar som är underkastade förslitning. Anslaget avser avskrivningar på bl.a. immateriella tillgångar, byggnader, transportmedel samt övriga maskiner och inventarier. I och med att redovisningsprinciperna ändras fr.o.m. år 2015 är beloppet av avskrivningarna svårbedömt. Se även moment 89300.

 

Förändring av semesterlöneskuld (F)

Föreslås att anslaget kan påföras förändring av semesterlöneskulden som uppstår under året. Om skulden minskar under året minskar kostnaderna och vice versa. Någon uppskattning av förändringen har i detta skede inte gjorts. Föreslås att delanslaget för förändring av semesterlöneskuld är ett förslagsanslag så att det vid behov kan överskridas.

 

 

 

 

 

 

 

 

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

85000

Högskolan på Åland

 

 

 

Föreslås en ökning om 1.394.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ålands landskapsregering beslöt den 1 april 2014 om grundande av Ålands sjöfartsakademi (ÅSA). För förverkligandet av ÅSA indras till höstterminen de tjänster vid Ålands gymnasium som är kopplade till ÅSA och inrättas vid Högskolan. Med anledning av detta behöver medel överföras från gymnasiet till Högskolan för de kostnader som är kopplade till ÅSA. De medel som föreslås att överföras uppgår till 889.000 euro. Därtill överförs medel från Ålands Gymnasium för internhyra för fastigheten Neptunigatan 6 uppgående till 505.000 euro.

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

 

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 20.000 euro. Instrument och inventarier som inte längre passar i verksamheten säljs ut.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 20.000 euro. De medel som inflyter från försäljningen föreslås användas för anskaffning av instrument till motsvarande belopp.

 

855

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning om 1.688.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ålands landskapsregering beslöt den 1 april 2014 om grundande av Ålands sjöfartsakademi (ÅSA). Det faktiska genomförandet påbörjas från höstterminen varför medel behöver överflyttas från Ålands gymnasium till Högskolan på Åland, se moment 85000.

 

Föreslås även en sänkning av internhyran med 140.000 euro till följd av korrigeringar i beräkningsunderlaget och en sänkning om 95.000 euro för studerandehälsans lokaler som överförs till ÅHS. Ålands gymnasiums städare kommer fortsättningsvis städa även dessa utrymmen, vilket medför en årlig kostnad om ca 6.000 euro, vilken ÅHS ersätter gymnasiet för.

 

Föreslås att 53.000 euro förs över till investeringsdelen moment 985500.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

 

 

 

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

 

 

 

Rubriken ändrad.

Föreslås en ökning om 13.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Moment 33.05.60 visar för verksamhetsåret 2014 ett överskott om 13.148,95 euro sedan kostnaderna för uppbörd och granskning avdragits. Enligt 28 § i landskapslagen om radio och televisionsverksamhet (2011:95) ska medel som influtit via avgifter efter att kostnaderna avdragits användas till främjande av radio- och televisionsverksamhet. Föreslås med hänvisning till ovanstående att anslaget ökas med 13.000 euro.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

35000

Penningautomatmedel (R)

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Av det anslag som i grundbudgeten för år 2015 lämnades till landskapsregering-ens disposition föreslås att medel reserveras för de kostnader som beskrivs under moment 21010 om 400.000 euro samt 1.000.000 euro under moment 61000.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

 

 

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

 

 

 

Föreslås en ökning om 100.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget kan användas för att understöda ett projekt för framtagandet av en VA-plan i samarbete med Ålands Vatten.

 

Anslaget kan också användas som nationell medfinansiering i Central Baltic projekt inriktade på avlopp eller åländska projekt inriktade på avlopp med syfte att uppnå minskade näringsutsläpp, ökad återföring av näringsämnen till jordbruket och utökat samarbete i avlopps- och vattenförsörjningsfrågor.

 

Under budgetmomentet understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder, 45.54.60, fanns det under många år (2002 - 2013) medel för att stöda främst kommunala, men även privata avloppsprojekt. Medel som inte har använts inom beviljade projekt har restbokats.

 

460

AVFALLSHANTERING

 

 

 

46000

Avfallshantering

 

 

 

Föreslås en ökning om 200.000 euro.

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 200.000 euro som stöd för investeringar för omhändertagande och behandling av bioavfall.

 

Landskapsregeringen har i tidigare budgetskrivningar betonat beredskapen för att medverka till effektivare avfallshantering genom att stöda infrastruktursatsningar. Stöd kan ges i form av investeringsstöd. Det är av stor betydelse att det avfall som ålänningarna producerar och som på ett kostnadseffektivt sätt kan behandlas i landskapet omhändertas lokalt. Finns det möjlighet att behandla avfallet lokalt och dessutom få en slutprodukt som går att utnyttja för vidare ändamål är det en win-win situation.

 

Bioavfall är ett avfall som kan komposteras och ge en produkt som är möjlig att användas som markförbättrare. Genom att övergå till trumkompostering och placera verksamheten i en byggnad så får man en process som går fortare och är säkrare än vad som sker idag. Investeringen är ett led i förbättrad avfallshantering.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

560

EUROPERISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

 

 

 

56000

Europeiska Unionen - socialfonden

 

 

 

Föreslås en ökning om 240.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

EU-programmet 2007-2013 har årligen budgeterats och stöd har beviljats till olika projekt. En del projekt har inte använt hela det beviljade beloppet och medlen har återbokats. Föreslås ett tillägg under momentet för att uppfylla programmet så väl som möjligt i och med att projekt kan förverkligas under hela år 2015. Programmets totala budgetram är oförändrad.

 

 

 

 

 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

61000

Näringslivets främjande (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 1.000.000 euro. Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås att 1.000.000 euro avsätts för förverkligande av de Team Åland-projekt som valts ut att vidareutvecklas.

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

 

 

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

 

 

 

Föreslås en ökning om 35.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

För att stärka den lokala produktionen föreslås ett tilläggsanslag om 35.000 euro för en allmän kampanj för lokalproducerade produkter i Ålands producentförbund r.f:s regi. Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta en mjölkstrategi. I arbetsgruppens uppdrag ingår att föreslå både omedelbara och långsiktiga åtgärder för att förbättra situationen inom mjölkproduktionen. Arbetsgruppen har konstaterat att den lokala marknaden för lokalt producerade livsmedel är betydelsefull för mjölkproduktionen men även för övriga produktionsinriktningar inom den åländska lantbruksproduktionen.

 

 

8

MYNDIGHETER

 

 

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

 

 

 

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås ändrat till ett förslagsanslag.

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Föreslås en ökning om 287.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2013 till 6.987.664 euro. Eftersom en inkomst om 6.700.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 287.000 euro.

 

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

 

 

 

89300

Av- och nedskrivningar (F)

 

 

 

Föreslås att anslaget minskas med 4.200.000 euro och att motsvarande anslag upptas under Ålands hälso- och sjukvård, se moment 84000.

 


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

975000

Fartygs- och färjinvesteringar (R)

 

 

 

Förslås en inkomst om 50.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen begär fullmakt att avyttra m/s Grisslan. Inkomsten som föreslås under momentet avser det bokföringstekniska värdet och någon värdering har inte gjorts i detta skede.

 

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

 

 

 

Förslås en minskning om 117.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår till följd av den nya budgetstruktur som införts år 2015 att lönemedel om 117.000 euro avsatt för kortruttsprojektet överförs från anslaget till 70010, Allmän förvaltning.

 

Landskapsregeringen föreslår att ett prov- och övningsområde anläggs vid Motorfordonsbyrån, Möckelö, Jomala. Syftet är att uppfylla de krav som följer av EU-direktiv och nationella föreskrifter, öka trafiksäkerheten och effektivera arbetet vid myndigheten. En plats avskild från allmän trafik är en förutsättning för att kunna utföra de manöverprov som anges i direktiv 2006/126/EG (körkortsdirektivet). Enligt direktiv 2014/45/EU ska det dessutom på provningsanläggningen finnas en testbana som är tillräckligt stor för provning av alla fordon som ska genomgå en besiktning. Motorfordonsbyrån kontrollerar och plomberar även ca 100 taxametrar/år, för vilket det krävs en uppmätt raksträcka. Flera av dessa arbetsmoment utförs idag på allmän väg. Därför föreslås att ca 200.000 euro omfördelas inom anslaget till anläggandet av ett prov- och övningsområde vid Motorfordonsbyrån i Möckelö, Jomala, genom att anlägga en ca 4.300 m2 asfalterad bana. På det planerade prov- och övningsområdet kan förarprövning, besiktning och kontroll av fordon samt kontroll av taxametrar på ett trafiksäkert och ändamålsenligt sätt utföras i direkt anslutning till verksamheten.

 

Landskapsregeringen har utrett möjligheterna att flytta verkstaden i Möckelö till skärgårdstrafikens hamn i Långnäs, Lumparland. Det konstateras att det finns utrymmesbrist och inte heller är ekonomiskt försvarbart att flytta verkstaden. Därför kommer en projektering för att sanera och renovera verkstads- och lagerbyggnaderna i Möckelö att färdigställas, så att landskapsregeringen kan återkomma i ett senare budgetförslag med ett förslag på finansiering och slutgiltigt beslut för projektet.

 

Föreslås med hänvisning till 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning, att ersättning som föranleds av kostnader för kabelbrunnar och rör för kabeldragningar och andra gemensamma projekt med kommuner och övriga exploatörer kan gottskrivas momentet.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

9830

FASTIGHETSBYRÅN

 

 

 

983000

Ombyggnader och renoveringar (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 50.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen begär fullmakt att sälja eller utarrendera följande fastigheter under högst 35 år.

 

Ett markområde om högst 10.000 m² från Jomala Gård, Rnr 170-415-6-0. På området finns två stycken lösdriftsladugårdar som säljs som lösegendom och får monteras ned, alternativt får köparen arrendera nämnda markområde för en period om högst 35 år utan kostnad. Till arrendet skulle anslutas rätt, men inte skyldighet, att arrendera betesmark norr om ladugårdarna. Betesmarken utgör högst 12 ha och arrenderas ut enligt samma förutsättningar som för annan betesmark i landskapets ägo. Lösdriftsladugårdarna är från åren 1995 och 2007.

 

Ett markområde om högst 400 m² från Jomala Gård, Rnr 170-415-6-0. På området finns en spannmålstork som säljs som lösegendom och får monteras ned, alternativt får köparen arrendera nämnda markområde för en period om högst 35 år utan kostnad. Spannmålstorken är från år 1998.

 

Den tidigare Deccastationen i Gottby, 2.000 m², Rnr 170-409-7-9 föreslås avyttras. Fastigheten inklusive byggnad överläts från staten år 2014. I överlåtelsen ingick också ett skogsområde som bildar en egen fastighet. Denna fastighet omfattas inte av försäljningen då eventuella natur- och fornminnesområden ännu inte är utredda.

 

8

MYNDIGHETER

 

 

 

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

985500

Investeringsutgifter (R)

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås en ökning om 53.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Den nya budgetstrukturen gör en skillnad på redovisningen och budgeteringen av verksamhet respektive investeringar så att det under anslag för verksamhet endast upptas kostnader för anskaffningar som kostnadsförs i resultaträkningen. Alla anskaffningar som aktiveras i balansräkningen och kostnadsförs genom avskrivningar ska budgeteras i investeringsdelen. Gränsen för när en anskaffning ska aktiveras i balansräkningen och kostnadsföras genom avskrivningar är 50.000 euro. Anskaffningens ekonomiska livslängd ska vara minst tre år. Med anledning av detta förslås 53.000 euro flyttas från gymnasiets verksamhet till investeringsdelen.

 

 

FINANSIERINGSLÅN

 

 

Enligt föreliggande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2015 minskar årsbidraget med 1.860.000 euro, medan balansposterna i investeringsavsnittet minskar utbetalningsbehovet med 164.000 euro. Sammantaget ökar därmed behovet av likvida medel med ca 1.700.000 euro. Beaktande likviditetssituationen bedöms likviditeten vara tillräcklig under år 2015, varför det inte är aktuellt att uppta finansieringslån under året.


Bilaga 1: Uppdaterad version av sammanfattningen i ÅSUB:s rapport 2015:1 sid 9: Konjunkturläget våren 2015


 

Bilaga 2: