Budgetförslag 4/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 4/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2016

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2016.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslår landskapsregeringen att det egna kapitalet i Kraftnät Åland Ab ska stärkas med sammanlagt 3.200.000 euro under åren 2017 – 2020.

 

Landskapsregeringen föreslår ett anslag om 200.000 euro för att ha beredskap att bevilja ett övergångsstöd till Sottunga kommun för att säkerställa att kommunen under en övergångsperiod kan finansiera lagstadgad service till sina invånare. Övergångsstödet kan uppgå till högst 200.000 euro under år 2016.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås även bland annat

-          minskning av internhyror på grund av försäljning av byggnader på Jomala Gård

-          omfördelning av anslag vid Ålands polismyndighet

-          höjning av anslag för ÅMHM:s laboratorium

-          ökade inkomster och utgifter för dans- och musiklekskolan vid Ålands musikinstitut

-          investering av torrdocka för fyrmastbarken Pommern samt

-          indragning av ERUF projektfinansiering.

 

I och med tillägget har hittills under år 2016 budgeterats 357.159.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2016.

 

 

Mariehamn den 15 september 2016

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

Förslag till andra tilläggsbudget i pdf

Bilaga 1:        Resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2016

 tb 2016

VERKSAMHET

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

50 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

50 000

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga 

korrigeringar (F)

0

39099

Internhyra

50 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

39 000

10 000

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

0

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-11 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

 

verksamhet

-11 000

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-10 000

10 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-10 000

10 000

870

MOTORFORDONSBYRÅN

60 000

0

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

60 000

Verksamhet sammanlagt

89 000

10 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 950 000

0

330

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-200 000

0

33000

Allmänna stöd till kommunerna (F)

-200 000

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-2 750 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-2 750 000

Anslag

Inkomster

 tb 2016

 tb 2016

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-42 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-42 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-42 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

202 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

202 000

0

62100

Europeiska unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

202 000

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOSTNADER

370 000

0

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

370 000

0

88900

Återförda anslag

370 000

Överföringar sammanlagt

-2 420 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

605 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

605 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

605 000

892

FINANSIELLA POSTER

0

0

89200

Finansiella poster (F)

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

0

605 000

Anslag

Inkomster

 tb 2016

 tb 2016

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANS-INVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2 750 000

0

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

0

0

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

0

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

2 750 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

2 750 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-61 000

0

9870

MOTORFORDONSBYRÅN

-61 000

0

987000

Motorfordonsbyrån, investeringar

-61 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

2 689 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

358 000

615 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga korrigeringar (F)

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser förändring av semesterlöneskulden och slutreglering av socialskyddsavgifter och pensionsavgifter. Föreslås att anslagen även kan påföras slutregleringar och korrigeringar gällande t.ex. Arpl-avgifter och socialskyddsavgifter.

 

39099

Internhyra

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 50.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 50.000 euro, med motiveringen att en försäljning av byggnader på Jomala gård har genomförts efter att grundbudgeten för år 2016 gjordes upp.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en omfördelning av anslaget under momentet.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ett behov av ökade elinstallationskostnader om ca 15.000 euro för bl.a. larmsystemet Merlot Pro och renoveringen av landskapsalarmcentralens utrymmen. Föreslås att anslaget om 13.000 euro som beviljades i första tilläggsbudgeten för år 2016 i form av IT-driftskostnader tillhörande larmsystemet Merlot Pro och som inte förverkligats kan användas för elinstallationskostnader. Även övriga verksamhetskostnader om 2.000 euro kan användas för elinstallationskostnader.

 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

 

 

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

 

 

 

Föreslås en höjning av anslaget för laboratoriet med 11.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget höjs p.g.a. att riktade löneförhöjningar gjordes under slutet av år 2015 för personal vid laboratoret vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Förhöjningen kom efter att grundbudgetsförslaget färdigställts.

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

 

 

 

 

Föreslås ökade inkomster respektive utgifter om 10.000 euro under momentet.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås inkomster om 10.000 euro för terminsavgifter av dans- och musiklekskolan.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Intresset för dans- och musiklekskolan har höjts avsevärt och har visat sig vara 5 gånger större än planerat. Anslaget motsvarar utgifterna för lärarlöner och hyra för en extra lokal. Föreslås ett anslag om 10.000 euro.

 

870

MOTORFORDONSBYRÅN

 

 

 

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning om 60.000 euro. Se moment 987000.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

330

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

33000

Allmänna stöd till kommunerna (F)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 200.000 euro under momentet.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Sottunga kommun har ett akut likviditets- och finansieringsproblem då kostnaderna för äldreomsorgen är betydligt högre än budgeterat för året 2016. Att en allt äldre befolkning behöver omsorg går att förutse, därmed är det inte aktuellt med särskilt understöd i enlighet med landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna.

 

Landskapsregeringen har ett övervakningsansvar i förhållande till kommunerna i enlighet med 4§ kommunallagen.

 

Landskapsregeringen bedömer att Sottungas svårigheter att finansiera lagstadgade verksamheter inte är av övergående natur. Befolkningsunderlaget är för litet och därmed blir sårbarheten i verksamheten alltför stor.

 

Landskapsregeringen avser att bereda en kommunindelningslag där enheternas bärkraft ska anges. Kommunindelningslagen och det fortsatta arbetet med kommunreformen avgör slutligen till vilken kommun Sottungas befolkning ska höra. Landskapsregeringen har beredskap att bevilja ett övergångsstöd till Sottunga kommun för att säkerställa att Sottunga kommun under en övergångsperiod kan finansiera lagstadgad service till sina invånare.

 

Landskapsregeringen föreslår att stödet kan uppgå till högst 200.000 euro under året 2016.

 


 

 

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

35000

Penningautomatmedel (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 2.750.000 euro, se även moment 935010.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamns stad planerar att anlägga en torrdocka för fyrmastbarken Pommern och har lämnat in en anhållan om investeringsbidrag till landskapsregeringen. Den totala kostnaden för torrdockan inkl. landdäck, kobrygga, kaj och landarrangemang beräknas efter komplettering till tidigare ansökan till 7,4 miljoner euro. Landskapsregeringen föreslår att landskapets finansieringsdel av kostnaderna för torrdockan i enlighet med ansökan kan uppgå till 80 % av understödsberättigade investeringskostnader, dock högst 5 miljoner euro, varav högst 4,25 miljoner euro utgörs av penningautomatmedel. Ca 0,75 miljoner euro finns sedan år 2015 reserverat av testamentsmedel för ändamålet (se fjärde tilläggsbudgeten för år 2015). Se även första tilläggsbudgeten för år 2016.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 42.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapslag (2015:117) om skyddshem trädde i kraft den 1 januari 2016. Enligt den nya lagen övertog landskapsregeringen finansieringsansvaret för skyddshemsverksamheten från kommunerna. Landskapsregeringen ansvarar för att det finns tillräckliga skyddshemstjänster för invånare i hela landskapet i förhållande till behovet. I landskapets budget för år 2016 uppskattades kostnaden för skyddshemsverksamheten uppgå till 150.000 euro. Mariehamns stad ansökte våren 2016 om 191.487 euro i ersättning för skyddshemstjänster för år 2016. Avtal om skyddshemstjänster har i enlighet med lagen tecknats med staden.

 

Tilläggsanslaget upptas för att ge skyddshemmet tillräcklig ersättning för produktion av skyddshemstjänster för år 2016. Slutredovisning av de faktiska kostnaderna för år

2016 sker i början på år 2017.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

621

EUROPEISKA UNIONEN – ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

 

 

 

Finansieringsramen för ERUF- och ESF-programmet framkommer nedan:

 

62100

Europeiska unionen – ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

 

 

 

Föreslås en minskning om 202.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I jämförelse med ordinarie budget för år 2016 har beaktats att lånet för genomförande av finansieringsinstrumentet budgeterades på moment 962100 i femte tilläggsbudgeten för år 2015, vilket innebär att den totala ramen för ERUF projektfinansiering i övrigt budgeterats i sin helhet. Den totala finansieringsramen för hela programmet är 9.991.000 euro istället för 9.990.500 euro.

 


 

 

 

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOSTNADER

 

 

 

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

88900

Återförda anslag

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 370.000 euro eftersom återföringarna har varit större än budgeterat främst vad gäller nationella företagsstöd.

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 605.000 euro. Under år 2015 erlade Ålands penningautomatförening 11.104.685,54 euro i lotteriskatt.

 

892

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

89200

Finansiella poster (F)

 

 

 

Föreslås att momentet ändras till ett förslagsanslag.

 


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

 

 

 

Landskapsregeringen bedömer att andelen eget kapital i Kraftnät Åland Ab är låg och bolaget är i dagsläget underkapitaliserat, beroende på att de senaste årens investeringar varit väldigt stora och därmed förknippad upplåning. Det egna kapitalet bestod vid senaste årsskifte av ett aktiekapital om 10.386.277,21 euro samt balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder om 47.114,36 euro. Vid samma tidpunkt uppgick det främmande kapitalet till 89.692.408,07 euro varav 75.350.595,05 euro utgjorde långfristiga skulder. Av nedanstående tabell framkommer utvecklingen av soliditet respektive långfristiga skulder för åren 2004 till 2016.

 

Tabell 1: Soliditet och långfristiga skulder för Kraftnät Åland Ab åren 2004 - 2016

 

Med beaktande av ovanstående har landskapsregeringen för avsikt att stärka det egna kapitalet i Kraftnät Åland Ab med sammanlagt 3.200.000 euro under åren 2017 - 2020. Landskapsregeringen planerar att fördela kapitaltillskottet jämt under perioden så att anslag om 800.000 euro upptas under respektive år, med början i budgeten för år 2017. Landskapsregeringen föreslår vidare att de planerade emissionerna genomförs till fonden för inbetalt fritt eget kapital i enlighet med 8 kap. 2 § Aktiebolagslagen (FFS 21.7.2006/624). Landskapsregeringen utreder för närvarande hur åtgärden ska hanteras ur ett statsstödsperspektiv.

 


 

 

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 2.750.000 euro, se moment 35000 i överföringsavsnittet.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

 

9870

MOTORFORDONSBYRÅN

 

 

 

987000

Motorfordonsbyrån, investeringar

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 61.000 euro för inköp av pelarlyft till besiktningshallen. Inköpet genomfördes under våren 2016. Se moment 87000.

 


 

                                                                                                                                   Bilaga 1