Budgetförslag 5/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 5/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2015.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås

-          en omorganisering av försöksverksamheten samt

-          en höjning av finansieringsramen för det operativa programmet för fiskerinäringen för perioden 2014 – 2020.

 

Förslaget till tilläggsbudget inverkar inte på det budgeterade underskottet för innevarande år.

 

I och med tillägget har hittills under år 2015 budgeterats anslag om 369.278.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2015.

 

 

Mariehamn den 20 maj 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

__________________

 


 

 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

 

 

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

Rådgivning

Trots insatserna i försöken att utveckla försöksverksamheten med en starkare koppling till näringen kan landskapsregeringen konstatera att intresset och efterfrågan för traditionella försöksresultat inom de flesta växtodlingsinriktningarna inom det åländska lantbruket är begränsat. Landskapsregeringen föreslår därför i denna tilläggsbudget att verksamheten igen omorganiseras så att den traditionella försöksverksamheten begränsas till försök inom den för Åland i Finland unika frukt- och bärodlingen och att övriga resurser fokuseras till utvecklande av konkurrenskraften inom jordbruket genom fokuserande på försöks- och demonstrationsodlingar hos odlare, spetsrådgivning inom både konventionell och ekologisk odling, olika utvecklingsprojekt inom både konventionell och ekologisk odling samt fortsatt utveckling av prognosverktygen. Speciellt fokus för de omfördelade resurserna ska vara åtgärder för att höja lönsamheten inom näringen. Utgående från dessa utgångspunkter omförhandlas avtalet gällande rådgivnings- och försöksverksamheten så att ett nytt avtal ingås år 2015 och det nya avtalet gäller sex år fram till och med år 2020 och därmed samordnas det med finansieringsperioden för landsbygdsutvecklingsprogrammet.

 

625

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

 

 

 

Europeiska kommissionen godkände under våren det operativa programmet för fiskerinäringen för perioden 2014 - 2020. För genomförande av den del av programmet som rör hållbar utveckling av fiskerinäringen erhåller landskapet 3.400.000 euro ur Europeiska havs- och fiskerifonden. Enligt den preliminära programramen, i landskapets budget för år 2015, skulle EU:s finansieringsandel utgöra 3.395.000 euro och landskapsregeringens medfinansiering lika mycket.     

Den del av programmet som rör hållbar utveckling av fiskerinäringen innefattar främst stöd till yrkesfisket, vattenbruket, saluföring och beredning, Leader samt även vårdande av de ekosystem och resurser som nyttjas av näringen. För att möjliggöra större, innovativa investeringar inom fiskerinäringen föreslås att landskapets medfinansiering för denna del ökas till 5.900.000 euro, vilket är en höjning med 2.505.000 euro. Då EU-medlen för denna del är 3.400.000 euro blir den totala ramen för den del som rör utveckling av fiskerinäringen 9.300.000 euro.

 

För programperioden 2014 - 2020 ingår även en del som rör integrerade havspolitiken och en del som rör fiskerikontroll och -övervakning. För dessa delar finns separata EU-medel. Åland tilldelas 380.000 euro ur Europeiska havs- och fiskerifonden för stöd inom integrerade havspolitiken. För denna del är landskapets medfinansiering 25 procent, vilket är 130.000 euro. För fiskerikontroll är landskapets del av EU-medlen 500.000 euro och landskapets medfinansiering 10 procent, vilket är 55.000 euro.

 

Det föreslås inga ökade anslag för år 2015. Beaktande planerade investeringar föreslås att det i budgeten för år 2016 anslås totalt 3.921.000 euro, varav 3.700.000 euro gäller den del av programmet som rör hållbar utveckling av fiskerinäringen. Återstående belopp föreslås jämnt fördelat under åren 2017 - 2020.

 

Den totala finansieringsramen för programmet kan då sammanfattas enligt nedanstående tabell:

EHFF

Finansieringsram

2014-2020

Budgeterat

År 2014

Budgeterat

År 2015

Återstod

Lr:s finansieringsandel

6.085.000

485.000

485.000

5.115.000

EU:s finansieringsandel

4.280.000

485.000

485.000

3.310.000

Sammanlagt

10.365.000

970.000

970.000

8.425.000