Budgetförslag 5/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 5/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2018

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2018.

 

Ålandsdelegationen har fastställt förskottet på avräkningsbeloppet för år 2018 till 237.158.000 euro. Avräkningsbeloppet kan, utgående från den av riksdagen antagna statsbudgeten inkl. första tilläggsbudgeten för år 2018, kalkyleras uppgå till drygt 245 miljoner euro. Ökningen i förhållande till fastställt belopp för förskottet på avräkningen är ca 7,9 miljoner euro. Närmare 6,5 miljoner euro av den ökningen kan hänföras till en större intäktspost av engångskaraktär i statsbudgeten. Det är sannolikt att Ålandsdelegationen under slutet på året fattar beslut om ett tillägg till förskottet på avräkningsbeloppet för år 2018. Ålandsdelegationen har vid tidpunkten för beredningen av föreliggande tilläggsbudgetförslag inte fastställt avräkningsbeloppet för år 2017. På basis av uppgifter om statsbokslutet för år 2017 kan det slutliga avräkningsbeloppet kalkyleras till drygt 231 miljoner euro att jämföra mot erhållet förskott under år 2017 om knappt 231,5 miljoner euro, varför en återbetalning till staten om drygt 0,4 miljoner euro ska göras i slutet på året. Landskapsregeringen återkommer vid behov till lagtinget med ett förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018.

 

Vid ingången av år 2018 trädde ny lagstiftning om landskapsandelssystemet i kraft. Landskapsregeringen beviljade i början av året landskapsandelen för grundskolan med stöd av den nya lagen. Landskapsandelen kalkylerades på motsvarande sätt som det gjorts i förarbetena till lagen. Under sensommaren 2018 har dock en ologiskhet i lagstiftningen uppdagats. Basbeloppen för grundskolan används för att räkna ut den s.k. normkostnaden som sedan ska multipliceras med kommunens ersättningsgrad för att erhålla kommunens landskapsandel. Basbeloppen har beräknats i två steg i enlighet med lagen, men p.g.a. att definitionen av normkostnaden i lagstiftningen inte blivit lika som avsikten enligt förarbetena till lagen var, har det lett till att normkostnaden, som enligt andemeningen ska motsvara verkliga nettodriftskostnaderna för utgångsåret 2015, endast utgör ca 65 % av dessa. Landskapsregeringen ämnar därför rätta beslutet om fastställande av landskapsandelen för grundskolan för år 2018. Rättelsen kommer att innebära en ytterligare utbetalning av landskapsandelar för grundskolan till kommunerna om sammanlagt närmare 3,1 miljoner euro. Avsikten är att ändra landskapsandelslagen inför år 2019 så att beräkningen fullt ut görs i enlighet med den ursprungliga avsikten. Landskapsregeringen har fört frågeställningarna till ett samråd med kommunerna. I anledning av detta har landskapsregeringen beredskap att budgetera erforderliga tilläggsanslag i förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2018.

 

Jordbruket på Åland har i likhet med i princip hela Norden drabbats av en svår torka under odlingssäsongen 2018. Torra perioder under delar av odlingssäsongen är inte ovanliga historiskt sett men omfattningen och längden på torrperioden säsongen 2018 med ingen eller ringa nederbörd är extremt ovanlig. Torkan har i princip drabbat alla produktionsinriktningar och därmed hela näringen och den till näringen kopplade livsmedelsförädlingen.

 

Torkan har inneburit skördenivåer långt under de normala och i många fall kommer de minskade skördenivåerna innebära att odlingskostnaden överstiger intäkter. Inom djurproduktionen kommer kostnaderna att stiga på grund av ökad andel inköpt foder eller intäkterna minskar till följd av att produktionen måste anpassas till fodertillgången. Lönsamheten inom lantbruket har varit ett återkommande diskussionsämne under ett flertal år. Näringen har de senaste åren tvingats hantera marknadssituationer som starkt påverkat näringens intäkter, senast effekterna av Rysslandsembargot som påverkade näringen i hög grad. Detta har gjort att företagens möjligheter att hantera och stå emot utmaningar utmattas och ett sådant år som detta innebär att den kortsiktiga likviditeten ansträngs så mycket att den långsiktiga verksamheten påverkas. Drabbade företag tvingas anpassa sin produktion till den fodersituation som råder vilket kan innebära en lägre produktion flera år framåt eller att en specialodlare måste minska nästa års produktion eftersom likviditeten gör att man måste anpassa nivån för vad man kan investera i nästa års insatsvaror och areal. Djurgårdar som har planerat en omstrukturering eller avslut av produktionen rapporteras tidigarelägga ett sådant genomförande på grund av fodersituationen. En utökad utslaktning och minskning av produktionen inom animalieproduktionen får konsekvenser för förädlingsindustrin i form av överutbud vid utslaktning följt av minskad tillgång av råvaror under resterande året.

 

Landskapsregeringen konstaterar därför att torkan och de extrema förhållandena som rått aktualiserar frågor som kräver hantering på kort och på lång sikt. De kortsiktiga frågorna har handlat om hur man kan hantera och påverka odlingsförhållandena under odlingssäsongen samt hantera jordbrukarnas likviditet. De långsiktiga frågorna handlar om jordbrukets lönsamhet och förmåga att hantera utmaningar i form av klimataspekter, kraftigare säsongsvariationer och marknadsfluktuationer.

 

Landskapsregeringen konstaterar att det för närvarande pågår förhandlingar för landskapets del om nya tjänstekollektivavtal. Vid behov återkommer landskapsregeringen i förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2018.

 

Landskapsregeringen har konstaterat att bränslepriserna under året har stigit och överstiger de budgeterade, men effekten på årsnivå är ännu oklar, varför landskapsregeringen vid behov återkommer med förslag i tredje tilläggsbudgeten för år 2018.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-          höjning av fullmakterna för räntestöd och landskapsgarantier till jordbruket med anledning av den torra sommarens påverkan samt

-          fördelning av potten som avsatts för arbetsvärderingen.

 

I och med tillägget har hittills under år 2018 budgeterats 366.135.000 euro.

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2018.

 

 

Mariehamn den 11 september 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

 

Bilaga 1:        Budgeterad resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2018

 tb 2018

 

 

 

 

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-44 000

28 000

210

REGERINGSKANSLIET

-15 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-15 000

0

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-28 000

28 000

22500

Främjande av integration

-28 000

28 000

280

LAGBEREDNINGEN

-1 000

0

28010

Lagberedningen, verksamhet

-1 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 057 000

0

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-8 000

0

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-8 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

1 065 000

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga

korrigeringar (F)

1 065 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-43 000

0

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-13 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-13 000

0

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-30 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-30 000

0

460

CIRKULÄR EKONOMI

0

0

46000

Cirkulär ekonomi

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-18 000

0

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-43 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-43 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

IDROTT

25 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

25 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-7 000

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-7 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-7 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-69 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-60 000

0

72030

Samhällsteknikutveckling

-60 000

0

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-9 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-9 000

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-969 000

-146 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-41 000

0

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-41 000

0

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-408 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-408 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-200 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-200 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-63 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-45 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

-18 000

0

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-38 000

0

85000

Högskolan på Åland

-38 000

0

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-15 000

0

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-15 000

0

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-27 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-27 000

0

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-89 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-89 000

0

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

0

-146 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

0

-146 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-61 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-61 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-12 000

0

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-12 000

0

870

FORDONSMYNDIGHETEN

-15 000

0

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

-15 000

0

Verksamhet sammanlagt

-93 000

-118 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

0

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

0

0

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar (R)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-261 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-261 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-261 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-25 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

IDROTT

-25 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-25 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

0

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

0

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

0

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

0

0

Överföringar sammanlagt

-286 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

260 000

894

RESERVER OCH FONDER

0

260 000

89420

Testamentsmedel

260 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

0

260 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANS-

INVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-21 000

0

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-21 000

0

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-21 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-21 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-400 000

142 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

210

REGERINGSKANSLIET

 

 

 

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 15.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 15.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

 

 

 

22500

Främjande av integration

 

 

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69) 6§ föreslås ett nettoanslag under momentet. Nettoanslaget innefattar anslag och inkomster om 28.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

EU-projektet ”En säker hamn”, ÅLR 2017/8441, har beviljats stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet är treårigt och sträcker sig över fyra budgetår (2018 - 2021). Stödet betalas ut retroaktivt mot redovisning av faktiska kostnader enligt en fastställd tidtabell.

 

Totalkostnaden för projektet är 382.513,55 euro och det beviljade stödet från AMIF uppgår till 286.885,16 euro. Landskapsregeringens totala finansiering av projektet uppgår till 41.628,39 euro.

 

Syftet med projektet är att utveckla samarbetet mellan kommuner, myndigheter och tredje sektorn vid flyktingmottagning och integration. Projektet är ett samarbete mellan Mariehamns stad, Finströms kommun, Lemlands kommun, Sunds kommun, Saltviks kommun, Brändö kommun, AMS, Medborgarinstitutet, Röda Korsets Ålandsdistrikt, Folkhälsan på Åland, ABF, ÅHS och Ålands landskapsregering.

 

Projektet har påbörjats våren 2018.

 

280

LAGBEREDNINGEN

 

 

 

28010

Lagberedningen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 1.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 1.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 8.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 8.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga korrigeringar (F)

 

 

 

Föreslås en minskning om 1.065.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

De allmänna potter som reserverats för effekterna av arbetsvärderingen per 1.2.2016 och 1.5.2017 har fördelats och omfördelas nu till respektive moment.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 13.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 13.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.


 

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

 

 

 

43000

Allmän miljövård, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 30.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av den torra sommaren har ett behov aktualiserats av att ta fram ett underlag för att slå fast lägsta vattennivån för uttag av bevattningsvatten från berörda sjöar. Om lägsta nivågränser fastställs minskar behovet till viss del av prövningsbeslut vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

460

CIRKULÄR EKONOMI

 

 

 

46000

Cirkulär ekonomi

 

 

 

Föreslås ett nytt användningsområde.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att maximalt 10.000 euro ur anslaget kan användas för att städa bort avställda skrotbilar som lämnats i naturen och på andra områden samt för att föra dessa för omhändertagande hos bilskrotare. Dagens något högre metallpriser medför att ekonomiskt stöd för behandlingen inte längre behövs.


 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 43.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 43.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

 

 

 

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

 

 

 

Föreslås en minskning om 25.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Medlen är avsedda som stöd för Ålands idrottsförbunds skolsatsning ”Starka barn” och ska därför behandlas som en överföring. Se moment 51500 under överföringsavsnittet.


 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 7.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 7.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

72030

Samhällsteknikutveckling

 

 

 

Föreslås en ökning om 60.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I FLEXe-projektet (Flexibelt Energisystem demonstration på Åland, även kallat Clic) rörande en demoplattform för smarta energinät på Åland har förstudier utförts och arbetsgrupper arbetat vidare för att identifiera vilka ytterligare utredningar som krävs innan projektet kan genomföras.

 

Ett simuleringsprogram är framtaget vid Vasa tekniska högskola för stamnätet. Programmet behöver utvecklas för att simulera scenarier vid inkoppling av laster och energiinmatningar i distributionsnätet, vilket påverkar stamnätet. Simuleringar för olika scenarier behöver göras för inkoppling t.ex. av nya vindkraftsparker, behov av laddningsinfrastruktur i skärgården för eldrivna färjor, ökande antal privata producenter av elenergi, som t.ex. solcellsanläggningar, och för att förutse förstärkning av befintliga distributions- och stamnät. Till detta föreslås ett anslag om 60.000 euro.

 

740

ÅLANDSTRAFIKEN

 

 

 

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 9.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 9.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

 

 

 

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 41.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 41.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.


 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

 

 

 

Förslås en ökning om 408.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 408.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 200.000 euro

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 200.000 euro avser omfördelade medel som reserverats centralt under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen. För ÅHS:s del avsattes en pott direkt för vårdpersonalen och därutöver avsattes medel i de allmänna potterna 1.2.2016 och 1.5.2017 för övrig ÅHS-personal.


 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

 

 

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 45.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 45.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 18.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 18.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

85000

Högskolan på Åland

 

 

 

Föreslås en ökning om 38.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 38.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

Högskolan på Åland avser att under hösten 2018 inleda ett ettårigt samarbete med Aboa Mare i form av en projektanställning för att strukturera upp och konkretisera samarbetsformer för sjöfartsutbildningarna. Projektanställningen finansieras gemensamt av de båda högskolorna.

 

Tjänsten ryms inom befintlig ram år 2018, men i budgeten för år 2019 kommer Högskolan på Åland äska om medel till tjänsten. Landskapets kostnader för tjänsten uppgår på årsnivå till ca 27.000 euro.

 

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 15.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 15.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 27.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 27.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

855

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 89.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 89.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

 

 

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning av nettoanslaget om 146.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Behovet av sjösäkerhetskurser från sjöfartsutbildningen har minskat då antalet kursdeltagare har minskat. Under våren 2018 har centret tappat en stor kund p.g.a. de ökade lönekostnader för kunden som uppstår på grund av Ålands sjösäkerhetscentrums geografiska läge och kunden har därför istället valt en annan aktör i Stockholmsregionen.

Genom det administrativa arbete som medföljer driftsansvaret för m/s
Michael Sars så är lönekostnaden för administration större jämfört med tidigare år med nedgångar i verksamheten. Under hösten 2017 och fram till juni 2018 har centret haft en projektanställd utbildningsplanerare som också belastat lönekostnaderna.

 

Besparingsåtgärder som verkställs under året är t.ex. att egen personal har fungerat som säkerhetsdykare under kursernas bassängmoment och ingen extern dykfirma inhyrts för ändamålet samt att ett nytt städavtal gjorts med en ny städfirma. Sammantaget innebär de åtgärderna en besparing på ca 15.000 euro under år 2018. Jour och rutiner för vakthållning av skolfartyget m/s Michael Sars under liggtid i hemmahamn har setts över vilket också medfört inbesparing på lönekostnaderna.

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 61.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 61.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

 

 

 

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 12.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 12.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.


 

870

FORDONSMYNDIGHETEN

 

 

 

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 15.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget om 15.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

 

 

 

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar (R)

 

 

 

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås ändrat till ett reservationsanslag.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 261.000 euro. I förslaget har möjligheten till omdisponering inom momentet beaktats.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

För barnbidrag i enlighet med LL (1994:48, ändring 2008/8, 4 §) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen upptogs i grundbudgeten ett anslag om 8.405.000 euro. Behovet av barnbidrag har visat sig större än beräknat. Beräknat tilläggsbehov är 510.000 euro.

 

För underhållsstöd i enlighet med landskapslag (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd upptogs i grundbudgeten ett anslag om 390.000 euro. Behovet av underhållsstöd har visat sig större än beräknat. Beräknat tilläggsbehov är 16.000 euro.

 

För bostadsbidrag i enlighet med landskapslag (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) upptogs i grundbudgeten ett anslag om 2.760.000 euro. Enligt utfall per augusti beräknas behovet år 2018 uppgå till 2.495.000 euro. Behovet av bostadsbidrag har visat sig mindre än beräknat. Beräknat minskat behov är 265.000 euro.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

 

 

 

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 25.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Medlen är avsedda som stöd för Ålands idrottsförbunds skolsatsning ”Starka barn” och ska därför behandlas som en överföring. I grundbudgeten år 2018 hamnade de felaktigt under moment 51500 i verksamhetsavsnittet.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

 

 

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

 

 

 

Föreslås utökning av bevillningsfullmakter.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Det åländska jordbruket har odlingssäsongen 2018 drabbats av extrem torka som fått konsekvenser för i princip alla produktionsinriktningar. Torka och torra perioder under delar av odlingssäsongen är i sig inte ovanliga för det åländska jordbruket men en så ihållande torrperiod från perioden för sådd som gjorde att grödorna etablerade sig dåligt och sedan under i princip hela växtperioden har varit extremt ovanligt. Omfattningen och längden av torrperioden har gjort att även odlare som gjort investeringar i konstbevattningslösningar ändå haft problem med vattentillgången och de grödor som normalt sett inte bevattnas alls såsom vall och spannmål har drabbats extremt hårt vilket får konsekvenser för djurproduktionen. Torkan kommer att påverka lantbruksföretagens intäkter i den grad att den kortsiktiga likviditeten kommer att påverkas, men påverkan sker även på längre sikt. För att säkerställa likviditeten på gårdarna föreslås därför två kompletteringar i budgeten.

 

Skördeskador

Föreslås en utökad bevillningsfullmakt så att det under år 2018 kan beviljas nya räntestödslån om sammanlagt 1.500.000 euro. Det är en höjning med 1.200.000 euro mot i grundbudgeten beslutade 300.000 euro. Räntestödet betalas som ett fast räntestöd om maximalt 5 % i högst 5 år. Låntagarens ränta uppgår dock alltid till minst 1 %.

 

Landskapsgaranti för likviditetslån

Föreslås vidare en bevillningsfullmakt om 1.000.000 euro för landskapsgarantier till lantbruksföretagare som på grund av torkan drabbats av minskade intäkter som lett till en försvagning av den kortsiktiga likviditeten och därmed drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter. Landskapsgarantierna beviljas för krediter som upptas i kreditinrättning. Fullmakten omfattar garantier till 13 lantbruksföretagare om de maximala garantierna beviljas. Överskrids antalet ansökningar minskas det maximala värdet per företag så att bevillningsfullmakten fördelas över antalet ansökningar.

 

Räntestöd för skördeskador och garantierna beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tilllämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn (den s.k. de minimisförordningen för jordbrukssektorn), landskapsregeringens lagförslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018 vilken överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten med avsikt att lagen kan sättas ikraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1991:71) samt i enlighet med av landskapsregeringen fastställda principer för handläggning och beviljande av stöd till lantbruksföretag.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

 

 

Föreslås utökat användningsområde för momentet.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att av anslaget kan maximalt 15.000 euro användas till att stödja övergång till förnyelsebart bränsle inom den av landskapet understödda kollektivtrafiken.

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

894

RESERVER OCH FONDER

 

 

 

89420

Testamentsmedel

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsregeringen föreslår att momentet kan gottskrivas med inkomsten av testamente respektive att en avsättning till balansen med motsvarande belopp görs.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen har i stöd av testamente erhållit tillgångar i form av en bostadsfastighet och en båtplats, vilka enligt testamentet ska säljas på den fria marknaden till högst bjudande. De influtna medlen från försäljningen ska sedan användas för en minnesfond och avkastningen på medlen ska användas för understöd till åländska studeranden i arkeologi, för arkeologiska utgrävningar på Åland eller i andra hand för andra museirelaterade ändamål. Beloppen i föreliggande förslag till tilläggsbudget är uppskattade. Den årliga avkastningen jämte användningen i enlighet med ovan relaterade användningsändamål tas i kommande budgeter upp under moment 54000 Kulturarvs- och museiverksamhet. Motsvarande belopp avses avsättas till balansräkningen.

 


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 21.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

FLEXe-projektet (Flexibelt elsystem demonstration på Åland, även kallad CLIC) rörande en smart energiplattform på Åland har nu kommit i en fas där en bolagisering pågår. Landskapsregeringen föreslår att landskapet går in som delägare i bolaget och för detta behövs 20.714,50 euro (6,9 % ägarandel).

 

CLIC Innovation Oy (som är ett konsortium där ett 30 tal stora finska industrier samt 17 utbildningsinstitutioner ingår) kommer att äga 50 % av bolaget och resterande andelar är fördelade på 8 åländska aktörer inklusive landskapsregeringens andel.

 


 

                                                                                                                                   Bilaga 1