Budgetförslag 5/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 5/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägget till Ålands budget år 2021.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- inkomster och anslag för deltagande i EU-delfinansierat internationellt samarbetsprojekt med syfte att stöda hållbar användning av havsområden med inriktning på klimatanpassning

- tilläggsanslag för kostnader i anledning av fisksjukdomen infektuös hematopoietisk nekros (IHN) samt varroakvalster i biodlingar samt

- anslag för inköp av en begagnad frigående färja och för ombyggnation och anpassningar till nuvarande trafiksystem.

 


 

Föreliggande förslag

I och med tillägget har hittills under år 2021 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2021.

 

 

 

 

Mariehamn den 9 september 2021

 

 

Vicelantråd

 

 

Harry Jansson

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

 

__________________

 

 

 


Anslag

Inkomster

 tb 2021

 tb 2021

VERKSAMHET

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-36 000

16 000

450

Vattenförsörjning och vattenvård

-16 000

16 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-16 000

16 000

470

Miljöhälsovård

-20 000

0

47000

Miljöhälsovård

-20 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

135 000

0

825

Ålands polismyndighet

169 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

169 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

0

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

0

0

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-14 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

-14 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-20 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-20 000

0

Verksamhet sammanlagt

99 000

16 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-50 000

0

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-50 000

0

26099

Ofördelat resursanslag

-50 000

0

 

 

 

 

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

0

0

610

Näringslivets främjande

0

0

61000

Näringslivets främjande (R)

0

0

Överföringar sammanlagt

-50 000

0

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-4 000 000

0

9750

Kostnader för sjötrafik

-4 000 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-4 000 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-160 000

0

9825

Ålands polismyndighet

-160 000

0

982500

Investeringar (R)

-160 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-4 160 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-4 111 000

16 000


 

Detaljmotivering - Verksamhet

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

450 Vattenförsörjning och vattenvård

45000 Vattenförsörjning och vattenvård

Organisation: 45000 Vattenförsörjning- och vård    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 2 2021

Förslag tb 3 2021

Intäkter

228 951

1 000

 

16 000

Kostnader

-544 233

-333 000

 

-16 000

Anslag netto

-315 282

-332 000

 

0

Budgetmotivering

Föreslås inkomster om 16.000 euro och anslag om 16.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna utgörs av EU-finansiering om 80 % av kostnaderna för deltagande i det internationella samarbetsprojektet eMSP NBSR.

Utgifter

Anslaget avser de kostnader som kan komma att belasta momentet med anledning av deltagande i det internationella samarbetsprojektet eMSP NBSR. Deltagande i projektet beräknas kosta 20.000 euro år 2021 och den kostnadsandel som inte täcks av inkomsterna ryms inom ramen för grundbudgeten.

I enlighet med budgeten för år 2021 har landskapsregeringen deltagit i ansökan och planeringen av det internationella samarbetsprojektet eMSP NBSR (Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region) med syfte att stöda hållbar användning av havsområden med inriktning på klimatanpassning, utveckling av hållbar blå ekonomi (inklusive sektorerna vindkraft, vattenbruk och turism) samt långsiktigt hållbart naturskydd.

Projektet godkändes våren 2021. Projektet varar 2,5 år med start i september 2021. De totala projektkostnaderna beräknas uppgå till 162.000 euro fördelat på budgetåren 2021 – 2023. Projektet finansieras till 80 % av EU-kommissionen. Den nationella delen av projektet planeras finansieras inom ramen för gällande budget.

470 Miljöhälsovård

47000 Miljöhälsovård

Organisation: 47000 Miljöhälsovård    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 2 2021

Förslag tb 3 2021

Intäkter

28 739

50 000

 

 

Kostnader

-73 400

-120 000

 

-20 000

Anslag netto

-44 661

-70 000

 

-20 000

Budgetmotivering

Föreslås tilläggsanslag om 20.000 euro.

Utgifter

Förekomst av fisksjukdomen infektuös hematopoietisk nekros (IHN) har den 27.5.2021 bekräftats på Åland. Fisksjukdomen IHN är förtecknad i kommissionens delegerade förordning EU 2018/2019 och enligt kommissionens genomförandeförordning EU 2018/2019 hör sjukdomen till kategori c. Regleringarna liksom nationell lagstiftning medför skyldighet att bekämpa sjukdomen.

Vid genomförandet av övervakningsprogrammet för varroakvalstret (varroa destructor) har bisjukdomen 13.7.2021 konstaterats i biodlingar i Brändö kommun. Landskapsregeringen har den 16.7. 2021 meddelat beslut om åtgärder för att förhindra spridning av varroakvalstret i enlighet med 25 § i lagen om djursjukdomar (FFS 76/2021).

Bekämpningen av ovannämnda sjukdomar föranleder tilläggskostnader för provtagning, övervakning och uppföljning. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har av landskapsregeringen förordnats att utföra bekämpningsuppgifter som bland annat krävt tillfällig förstärkning av personalresursen. ÅMHM fakturerar landskapsregeringen kostnaderna.

8 Myndigheter samt fristående enheter

825 Ålands polismyndighet

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

Organisation: 82500 Ålands polismyndighet    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 2 2021

Förslag tb 3 2021

Intäkter

490 607

418 000

 

 

Kostnader

-7 823 886

-8 778 000

 

169 000

Anslag netto

-7 333 279

-8 360 000

 

169 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 169.000 euro.

Utgifter

Under år 2017 inleddes arbetet med upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden (Ålarm). Systemet togs i bruk i slutet av år 2020 och utvecklingen av systemet fortgår hela år 2021. Ibruktagande av systemet har förorsakat extra kostnader i hela produktionskedjan. Total överskridning är 135.000 euro. Inför budgetförslaget för år 2021 uppskattades Ådas månatliga grundavgift för driften till 20.000 euro per månad. När kontraktet godkändes i december 2020 fastställdes avgiften dock till endast 13.000 euro per månad. Minskningen är därmed ca 84.000 euro på årsnivå. För Ålarm föreslås med hänvisning till ovanstående ett tilläggsanslag om 50.000 euro.

En säkerhetsauditering av nödalarmsystemet, utrymmen och förvaltning av systemet, beställdes i november 2020. På grund av fördröjning av beställningsprocessen sköts auditeringen upp till år 2021, varmed kostnader om 33.000 euro har uppkommit. Resultatet av säkerhetsauditeringen medför att identifierade och brådskande säkerhetsuppdateringar gällande informationssäkerheten och it-infrastrukturen. Kostnaderna för dessa upptas under moment 982500 i investeringsdelen.

Den nya systemlösningen har under år 2021 varit personalresurskrävande och polisen har under året haft behov av extra personal för att hantera arbetssituationen. En ändring i förordningen för Ålands polismyndighet har gjorts under året. De ökade kostnaderna för år 2021 är sammanlagt ca 35.000 euro.

För att utveckla bemötande av kunder har landskapsregeringen och polismyndigheten kommit överens om att arrangera en utbildning för polismyndighetens personal. Utbildningen sköts upp från år 2020 till år 2021 på grund av inresebestämmelser och kostnaderna för utbildningen var budgeterade för år 2020. Kostnad 13.000 euro.

De uppdateringsbehov av polismyndighetens datasystem som behövs när den åländska vägtrafiklagen förnyas sker först år 2022 eller år 2023. För ändamålet har budgeterats 300.000 euro som inte kommer att användas år 2021, varför anslaget kan minskas till denna del.

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1- 2 2021

Förslag tb 3 2021

Verksamhetens intäkter

13 740 264

8 108 000

 

 

Verksamhetens kostnader

-98 458 939

-99 127 000

-10 000

 

Verksamhetsbidrag

-84 718 675

-91 019 000

-10 000

 

Finansiella intäkter och kostnader

-6 004

23 000

 

 

Årsbidrag

-84 724 679

-90 996 000

-10 000

 

Avskrivningar enligt plan

-1 679 115

-1 810 000

 

 

Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-86 403 794

-92 806 000

-10 000

 

Budgetmotivering

De totala kostnaderna för covid-19 under år 2021 har beräknats till 5.400.000 euro. Kostnaderna är kalkylerade utgående från att löner och material fortsätter resten av året i samma omfattning som de senaste månaderna. Det behövs extra personal för fortsatt provtagning, smittspårning, akutens delade arbetsfält och vaccinering samt laboratoriematerial för provtagning. Då det fortfarande råder osäkerhet avseende dimensioneringen av den ersättning som staten förväntas erlägga av covid-19-kostnaderna återkommer landskapsregeringen i ett senare förslag till tilläggsbudget.

 

 

848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

84820 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

Organisation: 84820 ÅMHM, laboratoriet    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 2 2021

Förslag tb 3 2021

Intäkter

387 485

400 000

 

 

Kostnader

-833 126

-922 000

 

-14 000

Anslag netto

-445 641

-522 000

 

-14 000

Budgetmotivering

Föreslås anslag om 14.000 euro.

Utgifter

Laboratoriet behöver anslag för utbyte av uttjänt utrustning.

860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86000 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

Organisation: 86000 Arb.markn & studieservicemynd.    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 2 2021

Förslag tb 3 2021

Intäkter

11 015

10 000

 

0

Kostnader

-1 664 178

-1 789 000

-30 000

-20 000

Anslag netto

-1 653 163

-1 779 000

-30 000

-20 000

Budgetmotivering

Föreslås tilläggsanslag om 20.000 euro.

Utgifter

AMS har under året haft behov av extra personal för att hantera arbetssituationen, varför föreslås ett tilläggsanslag om 10.000 euro.

Föreslås ett tilläggsanslag om 10.000 euro för attraktionskraftsarbetet och synligheten av Åland som plats att arbeta, bo och verka på.


 

Detaljmotivering - Överföringar

200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

260 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

26099 Ofördelat resursanslag

Organisation: 26099 Ofördelat resursanslag    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 2 2021

Förslag tb 3 2021

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-200 000

 

 

-50 000

Anslag netto

-200 000

 

 

-50 000

Budgetmotivering

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 50.000 euro.

Utgifter

Förslaget är en teknisk justering av ett stöd som beviljades under år 2020 men som utbetalats under år 2021. Det beviljades ett extra stöd till Mariehamns stad sommaren 2020 för driften av Tall Ship Races organisationen till följd av bortfall av sponsorering på grund av konsekvenserna av covid-19-pandemin. Stödet redovisades under år 2021 men budgetmomentet belastades inte under år 2020 och kvarstående anslag drogs in i bokslutet för år 2020.

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

610 Näringslivets främjande

61000 Näringslivets främjande (R)

Organisation: 61000 Näringslivets främjande    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 2 2021

Förslag tb 3 2021

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-6 039 309

-1 550 000

-300 000

 

Anslag netto

-6 039 309

-1 550 000

-300 000

 

Budgetmotivering

Föreslås att motiveringen under momentet kompletteras enligt nedanstående.

Utgifter

Exportföretagande inom digitala tjänster

Anslaget kan användas för finansiering av tjänsteproducerande företags utvecklingsprojekt som bidrar till ökad export och höjer företagens konkurrenskraft.

Ett av landskapsregeringens strategiska fokusområden för att ta Åland ur det utmanande läget i spåren av pandemin är en satsning på exportföretagande inom digitala tjänster. Tillsammans med det Tech/IT-kluster som redan finns på Åland med både större internationellt konkurrenskraftiga företag och mindre nischade företag med globala kunder samt en rad företag och personer med stort kunnande och nya idéer arbetar landskapsregeringen för att långsiktigt och strategiskt bidra till ännu bättre förutsättningar för sektorn. Den dialog som fördes med företagen i juni visade ett stort intresse för gemensamma insatser.

Landskapsregeringen tillsammans med näringslivsorganisationer och Högskolan på Åland kan bidra till företags utvecklingsprojekt, koordination av gemensamma insatser, integrering med utbildningen och att genomföra annat som kommer att identifieras på vägen. Förädlingsvärdet per sysselsatt inom Tech/IT är på en hög nivå i den åländska ekonomin och potentialen att få sektorn att växa genom export och genom digitalisering av andra branscher är god.

Landskapsregeringen samarbetar, vid behov och med sökande företags samtycke, med t.ex. Business Finland i bedömningar av projekt.

 


 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

9750 Kostnader för sjötrafik

975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

Organisation: 975000 Fartygs- o färjinvesteringar    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 2 2021

Förslag tb 3 2021

Anslag netto

-171 434

-285 000

-50 000

-4 000 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 4.000.000 euro.

Utgifter

I enlighet med den fullmakt som ingick i andra tillägget till budgeten för år 2021 pågår upphandling av en begagnad frigående färja. Den förhandlade upphandlingen är i slutskedet. Landskapsregeringen föreslår att ett anslag om 4.000.000 euro upptas för inköpet samt för ombyggnation och anpassningar till nuvarande trafiksystem. Färjan avses sättas i trafik på linjen Åva-Osnäs under år 2023 när hamnen i Åva är färdigställd och föreslås även fungera som ersättande tonnage på Föglölinjen för förbättrad kapacitet vid översyner och dockningar av ordinarie färja.

8 Myndigheter samt fristående enheter

9825 Ålands polismyndighet

982500 Investeringar (R)

Organisation: 982500 Ål Polismyndigh,investeringar    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Tb 1 - 2 2021

Förslag tb 3 2021

Anslag netto

-1 279 386

-120 000

 

-160 000

Budgetmotivering

Föreslås tilläggsanslag om 160.000 euro.

Utgifter

Systemet för hantering av nödsamtal och nödmeddelanden togs i bruk i slutet av år 2020 och leveransen delades upp i slutleverans och restleverans av systemets redundans. För systemkostnaderna erfordras ett tillägg om 29.000 euro.

En genomförd säkerhetsauditering medför att identifierade och brådskande säkerhetsuppdateringar gällande informationssäkerheten och it-infrastrukturen behöver åtgärdas. Kostnaderna för detta är under år 2021 beräknade till 95.000 euro.

Nya polishuset blir inflyttningsklart under första halvåret 2022. Det tekniska arbetet med utvecklingen av det nya polishusets ledningsutrymmen samt andra verksamhetsförutsättningar kommer att inledas redan under år 2021. För de beräknade kostnaderna föreslås anslag om 36.000 euro. För inflyttningsprojektets övriga utgifter kommer det att föreslås anslag i budgetförslaget för år 2022.

Bilaga

Organisation: Budgetansvar - struktur    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro