Budgetmotion 105/2020-2021

Förkastande av förslaget till andra tilläggsbudget

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  105/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förkastande av förslaget till andra tilläggsbudget

 

Finans- och näringsutskottet har i flertalet betänkanden under mandatperioden varit mycket tydliga och enhälliga i skrivningar gällande den offentliga ekonomin, tillväxt, reformbehov och målstyrning. Utskottet har ofta på ett  partiöverskridande sätt exemplifierat områden som är centrala i arbetet med att uppnå en balanserad ekonomi. Finans- och näringsutskottets betänkanden har tyvärr inte varit föremål för landskapsregeringens intresse. Beklagligt då dessa kunde ge nyttig vägledning i det tunga och tidskrävande arbete som krävs för att balansera ekonomin. Målsättningen gällande den offentliga ekonomin behöver vara större än landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget. Den offentliga ekonomins stora underskott kräver en ny ekonomisk kultur och handlingskraft, då Åland står inför en prognostiserad låneskuld år 2021-2024 om ca 120 miljoner euro. De nödvändiga åtgärder och prioriteringar som krävs för att bromsa den ekonomiska nedgången syns på inget sätt i tilläggsbudgetförslaget, trots att de obekväma men nödvändiga åtgärderna inte torde vara okända för någon. Lånebehovet bör hanteras utifrån tänkta scenarion beroende på skuldsättningens storlek. Det är väsentligt att den prognostiserade upplåningens amorteringsbehov beaktas i en finansieringsplan. Därför bör landskapsregeringen återta förslaget till andra tilläggsbudget och omarbeta en ny version där innehållet även ges större prägel på en reell och omgående omställning med därtill hörande nödvändiga linjedragningar.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Vägen till en stabil offentlig ekonomi kräver krafttag

Sida:5

Följande text läggs till:Lagtinget förkastar förslaget till andra tilläggsbudget. Finans- och näringsutskottet lyfter i sitt betänkande upp de konkreta åtgärder som på ett konkret och formaliserat sätt beaktar behoven av kostnadsminskningar och reformer för att uppnå en ekonomi i balans 2027.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 7 maj 2021

 

 

 

John Holmberg