Budgetmotion 16/2014-2015

Tillhör ärendet: Stabilitetssystem
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 16/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stabilitetssystem, ändring av allmän motivering

 

 

Landskapsregeringen anför i budgetförslagets allmänna motivering, sid 13, att landskapsregeringen avser att under 2015 föreslå lagstiftning om ett stabiliseringssystem. Förslaget är med undantag för årtalen 2014/2015 ordagrant av samma innehåll som det som ingick i budgetförslaget för innevarande år 2014 vilket lagtinget omfattade.

Eftersom det inte framgår varför landskapsregeringen föreslår en åtgärd som redan är beslutad och landskapsregeringen inte heller avför några motiv för att förslaget upprepas, ska lagtinget med hänvisning till 11§ lagtingsordningen inte två gånger besluta i samma ärende. Ifrågavarande avsnitt bör därför strykas.

 

Hänvisande till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget fattar beslut om att styckena 2 och 3 under rubriken stabiliseringssystem, sid. 13, i budgetförslagets allmänna motivering stryks.

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Katrin Sjögren