Budgetmotion 16/2017-2018

Krafttag för det svenska språket

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 16/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Krafttag för det svenska språket

 

Det svenska språket i Finland blir allt mera trängt. Sannfinländarnas inträde i regeringen och toleransen för deras förfinskningspolitik har fått fotfäste i det finska samhället vilket direkt påverkar synen på det svenska språket.

     Den planerade social- och hälsovårdsreformen samt valfrihetsreformen kommer att kraftigt försvaga den framtida tillgången på svenskspråkig service på berörda områden.

     Tingsrättsreformen där alla svenska tingsrätter i Finland läggs ned eller försvinner in i finska områden är ytterligare ett flagrant exempel. Ett mindre antal svenska jurister förväntas bli följden. Detta i en stat där det redan idag är praktiskt omöjligt att tillgodogöra sig relevant rättslitteratur eller prejudikat utan att kunna finska. Reformen äventyrar rätten till en likvärdig och rättvis rättegång på svenska.

     Därutöver inför Finlands regering nu även så kallade regionala ”experiment” för 2 200 barn, där man avskaffar den obligatoriska skolsvenskan i grundskolan. Det ska förstås mot bakgrunden att det redan länge har varit svårt att rekrytera svenskspråkiga tjänstemän till offentliga finländska myndigheter.

     Ytterligare konstaterar ÅSUB i den färska rapporten "Språkbehovet i det privata näringslivet (2016:6)" att de åländska företagen upplever ett kraftigt ökat behov av finskakunskaper för att klara av myndighetskontakterna de senaste tio åren.

     Det svenska språket utgör själva kärnan i självstyrelsen och en fungerande språklig vardag för ålänningarna är en folkrättsligt förankrad förutsättning för Ålands statstillhörighet till Finland. Vi anser det är mot denna bakgrund vara både allvarligt och beklagligt att regeringen – trots den accelererande förfinskningen - för andra året i rad inte prioriterar eller tar språkproblemen på allvar då de lämnar denna fundamentalt viktiga fråga för Åland helt utan kommentarer eller föreslagna åtgärder i budgetförslaget.

    

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Självstyrelseutveckling

Sida:14

Följande text läggs till: ”Regeringen säkerställer att alla kontakter till finländska myndigheter sker på svenska samt tar en mera aktiv roll i att bistå det åländska näringslivet i att tillse att finländska myndigheter sköter servicen på svenska.”

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Axel Jonsson                                            Brage Eklund