Budgetmotion 16/2020-2021

Övergripande landskapsplan för äldreomsorgen

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  16/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Övergripande landskapsplan för äldreomsorgen

 

I LR:s budget konstateras som så många gånger förr att antalet äldre ökar. För att möta behoven inom äldreomsorgen borde LR som övervakar sociallagstiftningen om de äldre ha ett mer utvecklat resonemang och bedömning av det aktuella läget på Åland. Om den nya äldrelagen ska förverkligas i praktiken behöver landskapsregeringen också ge lagtinget en mer uppdaterad och konkret verklighetsbild av äldreomsorgens behov och möjligheter att bo hemma samt kommunernas resurser att svara upp mot dessa behov.

År 2018 gjorde LR en förfrågan bland kommunerna om deras äldreboenden. Syftet med utredningen var att anpassa antalet platser i institutions- och effektiverat serviceboende enligt LR:s servicemål. Utredningen visade att de åländska kommunerna tagit stort ansvar för sina äldre och byggt ut äldreboenden i sina kommuner för betydligt fler än servicemålen förutsätter. Behovet av en överblick av läget och målsättningar för en socialt hållbar äldreomsorg fram till år 2050 är mycket angeläget och landskapets helhetsansvar viktigt. En landskapsomfattande planering och koordinering av kommunernas äldreomsorg borde omgående färdigställas av LR tillsammans med kommunerna.

LR:s äldreomsorgsutredning från 2006 slog fast att målet är att 90 procent av alla över 75 år ska bo hemma. Ett mål som står sig ännu idag. I utredningen från 2006 och LR:s förfrågan till kommunerna särskiljer man inte olika äldregruppers behov av service och boende. Särskilt försummade är de äldre som lider av demenssjukdomar och deras anhöriga. På många äldreboende bor det både äldre med och utan demenssjukdomar. Dessutom bor många äldre med medelsvår demenssjukdom hemma och tas om hand av någon närstående trots att personen i fråga borde få tillgång till en plats på något äldreboende. Enligt Demensföreningens bedömning uppgår denna grupp av äldre till flera hundra. Antalet boende- och vårdplatser för personer med demenssjukdomar uppgår till ca 50. Ju äldre befolkningen blir desto fler personer med demenssjukdomar och multisjuka kommer kommunerna att tvingas ta hand om.

Enligt LR:s framtidsprognoser är andelen +75 år 2020 3000 personer år 2030 4500 personer och 2050 5500 personer på hela Åland. Stadens demenskommitté uppskattade att 10 procent av personer i åldern 75 till 84 år lider av medelsvår eller svår demens och att efter 85 år får man räkna med att 35 procent drabbas av medelsvår eller svår demens. Utöver de demenssjuka måste man beakta multisjuka äldre som också behöver betydande stödinsatser för att klara sig.

LR har det övergripande ansvaret för att lagarna följs och att ålänningar när de blir äldre får den omsorg och vård de behöver. LR måste därför mera systematiskt och långsiktigt ta sig an äldreomsorgens planering och finansiering fram till 2050. Dessutom måste de äldre med demenssjukdomar beaktas särskilt för att de ska erhålla den vård och omsorg de har rätt till. För att lyckas med att möta äldreomsorgens behov måste en övergripande planering inledas på landskapsnivå.

 

 

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Äldre och äldreomsorg

Sida: 21

Följande text läggs till: ”För att efterleva målsättningarna om en hållbar nivå på vård och omsorg till de äldre och i praktiken förverkliga äldrelagens intensioner avser landskapsregeringen inleda en övergripande planering för äldreomsorgens samordning och finansiering fram till 2050.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman