Budgetmotion 19/2017-2018

Räddningsaktion för ålänningarnas socialförsäkring

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 19/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Räddningsaktion för ålänningarnas socialförsäkring

 

 

Stora genomgripande förändring av socialförsäkringssystemet i Finland planeras för att anpassa systemet efter den föreslagna hälso- och sjukvårdsreformen och väntas ingå som en del av den valfrihetsreform som Finlands regering står i beråd att överlämna till Finlands riksdag inom kort. Sannolikheten att Åland - som efter reformen kommer att ha helt andra strukturer -  beaktas i tillräcklig utsträckning får mot bakgrund av det rådande politiska klimatet i Finland betraktas som minimal och risken är därmed överhängande att reformen får ett negativt utfall för ålänningarna.

     För att erbjuda Finland en enkel lösning och att slippa göra mängder av specialanpassningar för Ålands vidkommande bör Åland istället föreslå att lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten beträffande arbetspensionsskyddet och socialförsäkringen övertas. Åland har då har makten i egna händer att säkerställa att eventuella förändringar får önskvärda konsekvenser i förhållande till våra småskaliga förhållanden med en bibehållen offentlig sjukvård. Det skulle även innebär stora samordnings- och utvecklingsmöjligheter för Åland.

     Socialpolitiken utgör en viktig hörnsten i det åländska såväl som nordiska välfärdssamhället och råder stor politisk enighet om att socialtjänsterna på Åland ska samordnas på något sätt.

     Vidare torde det småskaliga Åland ha alla möjligheter att samordna såväl den idag kommunala socialvården med den allåländska sjukvården och den statliga socialförsäkringen för att förenkla och anpassa den åländska välfärdspolitiken efter åländska prioriteringar, värderingar och småskaliga förutsättningar. Det skulle även innebära en betydande förenkling för många av dem som är mest utsatta i samhället i deras myndighetskontakt och samtidigt kunna skapa rationaliseringsvinster vid ärendehantering och utformning av datasystem. Dessutom säkerställs att socialförsäkringen

     Åland är dessutom, med sin låga arbetslöshet och ålänningarnas relativt höga disponibla inkomster, starka nettobetalare till socialförsäkringssystemet. Således skulle en åländsk socialförsäkring baserad på dagens finländska system generera ett betydande överskott som antingen kunde användas för att i näringspolitiskt syfte sänka arbetsgivaravgifter eller för att förbättra de sociala förmånerna för arbetstagare och pensionärer.

     Att kombinera pension för arbetsoförmögenhet och lön är i dagens system en stor utmaning. Funktionshindrade och långtidssjuka personer har ofta inte en sådan arbetserfarenhet som förutsätts för att få arbetspension. Därför erhåller dessa personer oftast pensionen i form av folkpension. Om en person förtjänar över inkomstgränsen förlorar han eller hon delar av eller hela pensionen.

    Åland borde uppmuntra till alla tänkbara åtgärder för att ge dessa personer ska kunna delta i arbetslivet och inte dra in deras pension vid meningsfull sysselsättning. I övriga nordiska länder finns olika typer av flexibla system där pensionen gradvis minskar i takt med att inkomsterna ökar, något som borde vara en självklarhet även på Åland.

     En av utmaningarna för att åstadkomma en jämställd föräldraledighet är de ekonomiska realiteter som ofta ligger till grund för familjens beslut om vem som ska stanna hemma med barnen. Ofta tar den förälder med lägre inkomst ut merparten av ledigheten för att familjen ska klara sin hushållsekonomi. En konsekvens av detta är att den arbetande föräldern bygger på sin pension som normalt under den tid barnen är hemma, medan den andra förälderns framtida pension minskar på grund av betydligt lägre inkomst. För att utjämna denna orättvisa borde dagens system utvecklas så att arbetspensionen delas lika mellan föräldrarna under den tid då någon av föräldrarna är hemma med barnen.

      Eftersom lagstiftningsbehörigheten över socialförsäkringen enligt 29 §3 pt. självstyrelselagen kan överföras till Åland av riksdagen med enkel lag och lagtingets bifall möjliggörs dessutom en snabb lagstiftningsprocess om regeringen förbereder ett förslag med åtgärder för att förverkliga processen. Det skulle ge den finländska regeringen ett bekymmer mindre att lösa bland de många problem de aktuella reformerna orsakar.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Självstyrelseutveckling

Sida:14

Följande text läggs till: ”För att trygga och utveckla ålänningarnas framtida socialförsäkring initierar regeringen under året en framställan till Finlands regering om att överta lagstiftningsbehörigheten över resterande delar av arbetspensionsskyddet respektive socialförsäkringen.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Axel Jonsson                                            Brage Eklund