Budgetmotion 20/2017-2018

En sammanhållen alkoholpolitik och ett eget monopol

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

 Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 20/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En sammanhållen alkoholpolitik och ett eget monopol

 

Åland har idag behörigheten och kontrollen över utskänkning av alkohol. Produktion och försäljningen i detaljhandeln styrs däremot av finländsk lagstiftning trots att handelsvanorna skiljer sig markant åt mellan Åland och Finland. Exempelvis är försäljningen av alkohol i Finland mätt per person och år uppskattningsvis 30 % högre än på Åland, trots att turisternas inköp räknas in i statistiken. [1] Tax-freeförsäljningen räknas dock inte in.

     Dels mot bakgrund av skillnader i konsumentvanor och att Åland redan idag lagstiftar om utskänkningstillstånd samt att Åland har det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som alkoholens negativa effekter orsakar samhället bör Åland även ha makten att utforma en för Åland anpassad alkoholpolitik.

     Dessutom behandlas för närvarande ett förslag till ändring av alkohollagstiftningen i Finlands riksdag bland annat i syfte att göra starkare alkoholdrycker mera tillgängliga i matbutiker. Ålands regering konstaterar i sitt ytterst kritiska remissutlåtande över lagförslaget följande:

      ”Möjligheten för landskapsregeringen att bedriva en sammanhållen och  effektiv alkoholpolitik för att främja folkhälsan och näringarna
saknas. För att främja folkhälsan kunde landskapsregeringen i teorin införa strängare serveringsbestämmelser, som motvikt till att starkare alkoholdrycker görs tillgängliga i detaljhandeln, men en sådan åtgärd skulle kraftigt snedvrida konkurrensen till förmån för detaljhandeln och till nackdel för den åländska restaurangbranschen. Regleringar av serveringsbestämmelser för att begränsa alkoholkonsumtionen måste vara enhetliga med övriga alkoholpolitiska åtgärder för att vara ändamålsenliga.”[2]

     Dessutom pekar regeringen på flera problematiska områden i den föreslagna lagen som vållar problem i förhållande till självstyrelselagen och självstyrelsen.

     För att slippa utarbeta specialregleringar för Ålands vidkommande bör Åland snarast överta lagstiftningsbehörigheten över hela alkohollagstiftningen. På så sätt kan Åland utan finsk inblandning anpassa lagstiftningen till våra speciella åländska förhållanden. Ett åländskt alkoholmonopol kunde lämpligen inrättas vars överskott kunde vigas till att motverka alkoholmissbruk och dess negativa konsekvenser för enskilda, familjer och samhället i stort.

     Lagstiftningsbehörigheten i fråga kan med stöd av 29 § 4 pt. självstyrelselagen överföras till Åland genom beslut i enkel rikslag med lagtingets samtycke. Regeringen bör därför omgående inleda planeringen av de åtgärder som föranleds av överföringen och presentera ett förslag till Finlands regering för att uppnå en snabb process.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Risk- och missbruk

Sida: 28

Följande text läggs till: ”För att åstadkomma en sammanhållen alkoholpolitik lämnar regeringen under året en framställan till Finlands regering om ett övertagande av resten av lagstiftningsbehörigheten över alkohollagstiftningen.”

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Axel Jonsson                                            Brage Eklund[1] Virtanen, S & Rönka, S, Konsumtion av alkoholdrycker 2016, Finlands officiella statistik, Helsingfors, 2016

[2] Landskapsregeringens utlåtande nr 61/S2 (ÅLR 2016/9080), Utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har ett samband med den, Mariehamn, 2016