Budgetmotion 20/2018-2019

Tillsättande av språkpolitisk kommitté

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 20/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tillsättande av språkpolitisk kommitté

 

Undertecknade delar landskapsregeringens syn på svenska språkets centrala ställning i självstyrelsesystemet. Vi anser dock att det mandat den aviserade parlamentariska kommittén föreslås att ska tilldelas är alltför begränsat och kan missförstås eftersom det i motiveringen bl.a. talas om ”landskapets språkpolitik” De problem ålänningarna möts av i vardagen är inte kopplade till vår egen språkpolitik utan beror på de språkliga rättigheterna förverkligas i allt högre grad slumpmässigt i dagens Finland. Eftersom Ålands språkskydd alltid bör ha högsta självstyrelsepolitiska prioritet i och med att svenska språket utgör grundvalen för det åländska nationalitetsskyddet och statstillhörigheten, anser undertecknade att det språkpolitiska arbetet åter bör intensifieras och det redan tillsatta Språkrådet kompletteras med en ny parlamentarisk språkkommitté.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Det svenska språket och självstyrelsen

Sida:9

Följande text läggs till:

Landskapsregeringen avser att under 2019 tillsätta en parlamentarisk språkkommitté med följande uppdrag:

- kommittén ska följa upp utfallet av kommittéarbetet 25.04.2006 ”Insatser för svenska språkets ställning – förslag till språkpolitiskt program för landskapet Åland” och enligt behov föreslå ytterligare åtgärder för att förstärka det åländska nationalitetsskyddet;

- enligt behov komma med förslag på rättsområden som Åland antingen bör överta eller vidta andra åtgärder på till följd av att en bristfälligt uppfylld språklig service på svenska;

- analysera hur de statliga strukturreformerna i Finland ytterligare försämrar svenska språkets ställning och därmed underminerar den åländska autonomins möjligheter att fungera.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Harry Jansson

 

 

Roger Nordlund                                        Runar Karlsson

 

 

Jörgen Pettersson                 Britt Lundberg

 

 

Veronica Thörnroos