Budgetmotion 21/2018-2019

Självstyrelsepolitiska åtgärder

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  21/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Självstyrelsepolitiska åtgärder

 

Såsom framgår av landskapsregeringens budgetförslag under rubriken Självstyrelseutveckling på sidorna 8-9, har Åland under de senaste åren upplevt en rad motgångar på det självstyrelsepolitiska området. Det politiska Åland kan enligt undertecknades mening inte acceptera att den fortsatta utvecklingen av autonomin görs beroende av statliga reformer i Finland samtidigt som självstyrelseaktörerna förvägras möjligheterna att via utvidgad behörighet trygga den svenskspråkiga servicen till ålänningarna. Lika lite kan vi godkänna att den finska staten vägrar att justera ett ekonomiskt system vars grundfinansiering ligger fast i en situation där den åländska befolkningen var drygt 5000 personer mindre än idag.

Trots alla upplevda bakslag bör likväl ansträngningarna att förverkliga ett nytt autonomisystem fortsätta på alla nivåer. Undertecknade anser att det stora kunnande och gemensamma vilja som den åländska delen av revisionsarbetet präglats av, bör tas tillvara genom att revisionsarbetet enligt de åländska utgångspunkterna fortsätter med oförminskad kraft.  Målsättningen bör vara att gemensamt via en parlamentarisk kommitté arbeta fram ett färdigt förslag till ny självstyrelselag , som omedelbart efter det finska riksdagsvalet kan presenteras för den nya regeringen. Kommittén bör i sitt arbete utgå från den stora mängden underlagsmaterial som revisionsprocessen gett upphov till. Vid behov kan kommittéarbetet fortsätta även efter lagtingsvalet i oktober 2019.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Självstyrelseutveckling

Sida: 9

Följande text läggs till: ”För att säkerställa dels fortsatt politisk enighet om övertagande av nya behörighetsområden, dels den kunskap och samförstånd över partigränserna som kännetecknat arbetet med nytt självstyrelsesystem, kommer en parlamentarisk kommitté att tillsättas med uppdrag att utarbeta förslag en ny självstyrelselag enligt de åländska utgångspunkterna för reformen.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Harry Jansson

 

 

 

Roger Nordlund                                        Veronica Thörnroos

 

 

 

Runar Karlsson                                         Jörgen Pettersson

 

 

Britt Lundberg