Budgetmotion 22/2020-2021

En ekonomi i balans kräver strukturella reformer

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   22 /2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En ekonomi i balans kräver strukturella reformer

 

Landskapet inleder nu en upplåning med stora belopp för att bekosta driften i landskapet. Förslaget att uppta lån är nödvändigt i detta skede för att trygga den offentliga sektorns funktionalitet och medborgarnas servicebehov. Samtidigt krävs förändringar i strukturerna för att långsiktigt minska utgifterna. Helt nödvändigt är att ta ett mer seriöst grepp om kommunstrukturen och omgående driva på samgåenden så att Åland delas in i helheter som fungerar för framtiden. Vägen till att genom digitalisering uppnå stora driftsfördelar är ännu lång och kommer initialt att kräva stora satsningar initialt. Framförallt i att effektivisera arbetsprocesser, fortbildningar och nya arbetssätt samt etableringen av ett e-arkiv. Förändringar kräver en stark processledning och måste fortgå över tid om inte "effektivisering" bara ska innebära inbesparingar och att de redan hårt arbetande anställda ska jobba ännu hårdare. Landskapsregeringen avser också genomlysa tredje sektorn. Det är viktigt att tredje sektorns finansiering fortsätter eftersom många utför arbete som annars skulle måste göras inom det offentligas ram. Paf-medlen finns i syfte att trygga tredje sektorns behov. Landskapsregeringen kan inte undandra sig ansvaret för en reform inom den kommunala strukturen, för att i stället hårt gå åt tredje sektorn och de egna verksamheterna för att man tror att det där finns enklare vägar. Det finns det sällan.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: En ekonomi i balans

Sida: 17

Följande text läggs till: ” I de omstruktureringar som görs i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv samhällsmodell ingår också en reform av kommunstrukturen, vilket är en process som landskapsregeringen driver genom att skapa en effektiv och välfungerande helhetslösning.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman