Budgetmotion 23/2019-2020

Förstärkt vattenskydd

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   23/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förstärkt vattenskydd

 

Det finns ambitioner i budgeten när det gäller vattenskyddet men tyvärr mycket litet resurser för genomförandet. Det är avgörande att man under 2021 fattar flera viktiga beslut för att skydda vatten och dricksvatten. För det första borde åtgärderna i förvaltningsplanen för vatten utvärderas innan man gör en uppdatering. Många åtgärder behöver fortfarande åtgärdas gällande enskilda avlopp, åtgärder som berör jordbruket, fiskodlingen med mera om Åland ska uppnå god ekologisk status i enlighet med Hållbarhetsagendan och internationella åtaganden. Landskapsregeringen bör snabbt komma med den nya vattenlagen till lagtinget, fatta beslut om VA-planen som innehåller många strategiskt viktiga beslut om den framtida vattenförsörjningen, vattenskyddsbestämmelser och en ny lag om vattentjänster. För att allt detta arbete ska ges prioritet behövs en förstärkning i form av en vattenskyddsstrateg som arbetar gränsöverskridande med bland annat kommunerna, Hushållningssällskapet och näringsavdelningen.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 45000 Vattenförsörjning och vattenvård, s 79

Ändring av anslag: Ökas med 50.000

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Av anslaget används 50.000 e för en projekttjänst som vattenskyddsstrateg för att påskynda arbetet inom vattenskydd och dricksvattenskydd.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman