Budgetmotion 24/2017-2018

Begränsa det offentligas konkurrens på marknaden

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 24/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Begränsa det offentligas konkurrens på marknaden

 

Idag finns det åländska kommuner som säljer TV- och eldistributionstjänster på privata marknaden samt bedriver ett omfattande byggande och uthyrning av bostäder. ÅHS konkurrerar om företagshälsovård som helt bekostas av åländska arbetsgivare och det offentligt helägda Åland Post utför en betydande logistikverksamhet vars investeringar initialt har finansierats av offentliga medel. Därutöver äger och administrerar regeringen en fartygsflotta som körs av privata aktörer, bedriver verkstad samt väghållning med en egen maskinpark.  Alla dessa verksamheter konkurrerar direkt eller indirekt med näringslivet och har inget eller begränsat lagstöd som ålägger det offentliga att bedriva sådan verksamhet.

 

Det åländska samhället vore betjänt av en gemensam demokratisk ansträngning för att klargöra vår definition av vad som kan anses ligga inom samhällets kärnverksamhet och vad som därmed ligger utanför och långsiktigt kan skötas bättre av privata aktörer. En klarare lagstiftning på området skulle skapa tydliga förutsättningar för driftiga näringsidkare och skapa möjlighet att effektivisera och utveckla det åländska samhället.

 

Därför föreslår vi att regeringen under året initierar lagstiftningsåtgärder för att begränsa den offentliga konkurrensen på områden som faller utanför den offentliga sektorns kärnområden, av vilka verksamheter som lyder under regeringen avslutas eller konkurrensutsätts.

 

 

 

FÖRSLAG

      

Rubrik i den allmänna motiveringen: Ekonomisk politik

Sida:16

Följande text läggs till:Under året initierar regeringen lagstiftningsåtgärder för att begränsa det offentligas inblandning och snedvridning av konkurrensen på områden som faller utanför den offentliga sektorns kärnområden, av vilka verksamheter som lyder under regeringen avslutas eller konkurrensutsätts.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Axel Jonsson                       Brage Eklund