Budgetmotion 24/2020-2021

Strategiska utvecklingsmål, finansavdelningen

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   24/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Strategiska utvecklingsmål, finansavdelningen

 

Budget 2021 har tillkommit utan att landskapsregeringen gått ut med tydliga ramar vilket föranlett att den politiska landskapsregeringen i budgetprocessens slutskede varit tvungen att gå in och stryka moment i olika anslag. Metoden är inte god och leder till felprioriteringar och minskat förtroende för institutionerna. Flera nyhetsuppslag har synliggjort problematiken under hösten där polisen, ÅMHM och ÅHS kan nämnas som exempel.

 

I Sverige har man i lag stadgat om bland annat överskottsmål, rambudgetering och krav på rapportering om måluppfyllelse (Budgetlag (2011:203), 2 kap). Förfaringssättet borgar för långsiktighet i den finansiella politiken vilket är alldeles nödvändigt i den situation som Åland nu befinner sig i.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 30010 Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (s 67)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text läggs till ”Finansavdelningen analyserar den svenska budgetlagens bestämmelser om ramar, överskottsmål och krav på rapportering om måluppfyllelse och inleder en revidering av den åländska finansförvaltningslagen i syfte att åstadkomma en långsiktigt hållbar ekonomi där den svenska budgetlagen nyttjas i tillämpliga delar.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund