Budgetmotion 25/2017-2018

Minskade ekonomiska klyftor mellan barnfamiljer

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 25/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Minskade ekonomiska klyftor mellan barnfamiljer

 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och tillgång till andra rättigheter, t.ex. utbildning samt fysisk och psykisk hälsa. Att förbättra villkoren för de ekonomiskt mest utsatta barnen kan alltså få positiva effekter på långt fler områden än de ekonomiska.

     Barnfattigdom förekommer främst i hem där föräldrarna är arbetslösa, deltidsarbetande, lågavlönade eller där det finns en missbruksproblematik. Ur ett barnperspektiv är det allvarligt att andelen barnhushåll med låg ekonomisk standard ökar eftersom det innebär risk för både sociala och ekonomiska problem. Både självförtroende och framtidstro kan minska hos barn som upplever att det är stor skillnad mellan vad de själva har för möjligheter och vad andra barn kan göra.

     Den begränsade behörighet Åland har på skatteområdet försvårar starkt

möjligheterna att göra något för att åtgärda problemet. ÅSUB:s utredning ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland (2007:5)” visar dock att 45 % av alla ensamförsörjare med hemmavarande barn under 18 år på Åland vid tidpunkten låg under den relativa fattigdomsgränsen innan skattefria transfereringar. Således kan man dra slutsatsen att en majoritet av de allra fattigaste barnen sannolikt lever med en ensamstående förälder och att en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg följaktligen skulle ha en direkt positiv effekt.

     Under 00-talet var dessutom de flesta ensamstående med barn kvinnor

– fyra av fem eller hela 80,2 %. Inte minst mot bakgrund av att kvinnor fortsättningsvis tyvärr har lägre lön än män motiveras åtgärden av jämställdhetspolitiska skäl.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)
Sida: 152

Ändring av anslag: anslaget ökas med 450 000 €

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen ges följande tillägg: ”Under början av året förs ett lagförslag till lagtinget om att fördubbla ensamförsörjartilläggets storlek.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Axel Jonsson                                            Brage Eklund