Budgetmotion 26/2020-2021

Digital transformering

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 26/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Digital transformering

 

Landskapsregeringen har tidigare meddelat sin avsikt om att gå in för digital transformering men meddelar i budget 2021 att man istället avser inrätta en IT-avdelning. Det framgår inte ur budgeten hur stor denna avdelning kommer att vara eller hur mycket den kommer att kosta.

 

Att bygga en digital och agil organisation är som att bygga ett hus. Man behöver först tänka ut hurdant hus man behöver, sedan skaffa en arkitekt, göra kostnadsberäkningar, eventuellt tänka om till vissa delar, skaffa el och VVS-ritningar och till sist kalla in arbetarna. Det undertecknade befarar är att landskapsregeringen nu börjar med att kalla in elektrikerna.

 

Digital transformering är i första hand en ledarskapsfråga där anställda “på golvet” tillåts och uppmuntras delta i digitaliseringsprocesser. Fokus för digitaliseringen blir således processutveckling där mervärde för såväl tjänstemän som medborgare är i fokus. En it-avdelning har inte möjligheten att göra detta, en liten enhet kan inte förändra en stor organisations sätt att arbeta.  Den planerade avdelningen kommer att lyckas lösa några akuta problem som står i kö och saknar huvudman, men har inte möjlighet att genomdriva en digital transformering.

 

För att lyckas måste landskapsregeringen börja med att konstatera vart man vill komma, vilka målsättningar som ska uppnås. Avsaknaden av övergripande strategier för IT har också konstaterats på annat håll och dokumentet ”IT-strategi för Ålands landskapsregering” har, så vitt undertecknande vet, inte uppdaterats trots att det enligt plan skulle göras årligen.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 210 Regeringskansliet (s 51)

Ändring av anslag: -

Följande text i momentmotiveringen tas bort:

”Under året planeras att inrätta en digitaliseringsenhet med uppgift att centralisera, samordna, förvalta och förstärka förvaltningens digitala verksamhetssystem. Målsättningen är att förstärka beställarrollen och den strategiska utvecklingen för förvaltningens digitalisering. För ändamålet avsetts medel under moment 21200 och 921200.”

och ersätts med:

”Under året återkommer landskapsregeringen med ett meddelande om digitaliseringen och presenterar i detta ett digitalt ramverk där målsättningarna med den digitala transformeringen klargörs.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund