Budgetmotion 27/2014-2015

Tillhör ärendet: Samarbetsunderstöd
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 27/2014-2015

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samarbetsunderstöd, tillägg till detaljmotivering

 

 

Landskapsregeringen har i arbetet med samhällsservicereformen helt lagt fokus på utvecklingen av den sociala sektorn. Syftet är att med tvingande lagstiftning föra samman kommunernas sociala service i ett kommunförbund. Många kommuner ställer sig kritiska till upplägget och det kommer att uppstå stora problem när reformen genomförs. Det finns en överhängande risk att hela projektet kantrar. Samtidigt har landskapsregeringen helt frångått systemet att uppmuntra frivilliga åtgärder för att bygga upp nya samarbeten mellan kommunerna. Idag finns många olika slag av samarbeten mellan kommuner och nya diskuteras.  Flera kommuner på norra Åland vill ha besked om vad ett samgående kunde få för konsekvenser och har ansökt om bidrag för att genomföra en utredning. Det är en stor fördel om kommuner själva initierar olika samarbeten för att få en mer sammanhållen kommunal service. Landskapet ska uppmuntra och stöda sådana initiativ.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

ett tillägg till detaljmotiveringen under Överföringar, momentet 33000 Allmänna stöd till kommunerna av följande lydelse:

”I anslaget ingår samarbetsunderstöd för kommuner som inleder eller planerar samarbetsprojekt inom de kommunala verksamhetsområdena samt utredningar som genomförs av minst två kommuner som syftar till samgående inom delar av eller hela kommunförvaltningar.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa