Budgetmotion 27/2018-2019

Infrastruktur- och transportpolitik

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 27/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTUR- OCH TRANSPORTPOLITIK

 

Sedan landskapsregeringen presenterade sin strategi för kortrutt i meddelande nr 6 2013-2014 har verksamhetsförutsättningarna för kortruttens förverkligande förändrats. Den största skillnaden ligger i att det nu finns privata entreprenörer som visar intresse för att bygga och driva en tunnel mellan fasta Åland och Föglö. Med beaktande av det stora stöd som projektplanerna erhållit både från privatperson och skärgårdskommuner t.ex. Föglö vore det oklokt att inte ta med det förslaget i den fortsatta planeringen. Ett så omfattande projekt kräver naturligtvis både tid och eftertanke och därmed är det av yttersta vikt att de i budgetar ingående infrastrukturella projekt som kan äventyra/fördyra/komplicera en byggnation av tunnel bör avvaktas med tillsvidare. Här kan tex nämnas ny färja till Föglölinjen (som svårligen kan placeras någon annanstans i det åländska trafiksystemet). Ytterligare bör de i budgeten föreslagna fullmakterna för totalentrepenad av två nya fartyg inte beviljas innan det är klarlagt hur trafiken inom den övriga skärgården kommer att se ut.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Tonnage / Kortrutt

Sida:38

Texten under rubrikerna ändras till följande:

”Tonnage

För att bättre kunna möta dagens behov och stödja utvecklingen mot ett hållbarare samhälle har avtal ingåtts rörande en ny hybridfärja med eldrift på totalentreprenad för Föglölinjen. Driftsstart var planerad till år 2022 men kommer att senareläggas så att landskapsregeringen kan ta ställning till ett privat initiativ som innebär byggnation av tunnel från fasta Åland till Föglö. För att utveckla skärgårdstrafiken vidare planeras totalentreprenader på två nya matarlinjer, en mellan Sottunga och Hasterboda (Föglö) som en följd av omläggningen i södra linjen och en mellan Kumlinge och Torsholma (Brändö) som en följd av omläggningen an norra linjen. Dessa två projekt ska inte förverkligas innan landskapsregeringen slutligen beslutat om hur trafiken mellan fasta Åland och Föglö ska se ut i framtiden.

Kortrutt

Arbetet med kortrutt fortsätter enligt den strategi landskapsregeringen presenterade i meddelande nr 6/2013 - 2014 till lagtinget och koncentreras nu till projekten västra och östra Föglö men breddas för att även innefatta ett tunnelbygge enligt OPS modell.

Entreprenadavtal rörande utbyggnaden på västra Föglö kan inledas då det är klargjort huruvida det kommer att byggas en tunnel eller ej. Entreprenaden för de två delarna av utbygganden på östra Föglö inleds.  Målsättningen med kortruttsprojektet är att skapa en trygg förutsägbar trafik som beaktar de bofastas, näringslivets och fritidsboendets behov samtidigt som kostnaderna för skärgårdens transportförsörjning inte ska öka. Den beräknade kostnadsminskningen är såpass stor att investeringarna kan finansieras genom att omfördela medel från driftsutgifter till investeringar utan att höja det totala budgetuttaget över en lång tidsperiod.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Jörgen Pettersson