Budgetmotion 27/2020-2021

Kompensation till kommunerna

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   27/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kompensation till kommunerna

 

 

Kommun efter kommun levererar besked om stora underskott, skattehöjningar och kraftiga neddragningar medan landskapsregeringen ökar sina verksamhetskostnader med närmare 4,5 miljoner. Många kommunala tjänstemän och beslutsfattare hade förväntat sig att kommunandelarna skulle höjas som en följd av valet men möter nu en annan verklighet.

 

Finans- och näringsutskottet har i sitt betänkande över tilläggsbudget 3 2020 konstaterat:

“Utgående från ovanstående är utskottet tillfreds med landskapsregeringens förslag att tillsvidare fördela kompensationen för minskade kommunalskatteintäkter, 3,5 miljoner euro, utgående från kommunernas skattekraft baserat på de debiterade inkomstskatterna 2018 samt med beaktande av skillnader mellan skattesatsen för 2020 och skattesatsen 2018. Samtidigt understryker utskottet att inte heller denna modell i tillräckligt hög grad säkrar ambitionen att kompensera kommunerna i proportion till hur de drabbas av pandemin varför en uppföljning och slutreglering är nödvändig.“

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Nuläget för landskapets ekonomi

Sida: 12

Följande text ändras: ”Beträffande stödet till de åländska kommunerna är det ännu för tidigt att utvärdera vilken effekt stödet haft och i vilken mån fördelningen varit ändamålsenlig. Möjligen kan en sådan utvärdering göras efter det att beskattningen för år 2020 slutförts och kommunernas slutliga skatteintäkter för året kan konstateras.”

och får följande lydelse: ”Beträffande stödet till de åländska kommunerna är det ännu för tidigt att utvärdera vilken effekt stödet haft och i vilken mån fördelningen varit ändamålsenlig. En slutreglering av kompensationen för skattebortfall som utbetalades genom tilläggsbudget 3 2020 genomförs efter det att beskattningen för år 2020 slutförts och kommunernas slutliga skatteintäkter för året kan konstateras.”

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund