Budgetmotion 29/2014-2015

Tillhör ärendet: Trafiklösningar i Godby
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 29/2014-2015

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Trafiklösningar Godby, ändring av detaljmotivering

 

 

Godby fungerar i dag som hela norra Ålands centralort vilket är ett resultat av en medveten strategi. Idag kan de flesta tjänster erbjudas folk från hela regionen av de olika företagare som förlagt sin verksamhet hit. Många människor från hela Åland besöker Godby i olika ärenden.

Ytterligare satsningar sker för att förstärka det norråländska centret. Kommunen har arbetat med en omfattande planläggning av bostadsområden och det diskuteras utökning av industriområden.

En centrumplanering har pågått under några års tid i syfte att göra centrum i centralorten mer attraktiv. Arbetet går nu vidare och verkställs stegvis.

De olika planerna berörs också av trafiklösningar av olika slag, och en trafikplan har utarbetats. De flesta projekt som ska verkställas är en kommunal angelägenhet men landskapet har genom att huvudväg 4 norrut skär rätt genom centrum ett ansvar att medverka till bra trafiklösningar.

Kontakter kommunen tagit med landskapsregeringen har inte varit uppmuntrande och förslag som framlagts har inte fått ett positivt bemötande. Det handlar om olika anslutningar till nya bostadsområden och utvecklade affärscentra och det handlar om att lösa trafikflödet norrut på ett för centrum ändamålsenligt sätt. Förslag på en mindre rondell i den stora korsningen Geta vägen, Gamla Godbyvägen och von Knorringsvägen ingår i trafikplanen.

Det är nu dags för landskapsregeringen att aktivera sig och tillsammans med kommunen lösa trafikfrågorna i Godby centrum

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att det till detaljmotiveringen under moment 976000 fogas följande text: ”Medlen under momentet ska även användas för att tillsammans med kommunen utarbeta ändamålsenliga trafiklösningar kring landskapsväg 4 norrut som korsar Godby centrum. Planering sker under året och medel för förverkligande anges i budgeten för år 2016.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa